БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Хозяйственное право

Хозяйственное право

Реферат

На тему: “Види суб’єктів господарського права”

Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

Кожен з видів суб'єктів господарського права має свої певні завдання.

Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність, банк — кредитну,

розрахункову та іншу діяльність, орган державної виконавчої влади —

управлінську діяльність в економіці і т.ін. Правовою формою, в якій

врегульовані завдання суб'єктів господарського права, є їх статутні

господарсько-правові акти – установчі документи установчий договір і

статут), статут державного та іншого підприємства, положення (про

міністерство, про державний комітет). Виходячи із завдань, статутні акти

врегульовують такі поняття, як цілі і предмет діяльності суб'єкта

господарського права (функції щодо органів управління).

Підприємства згідно з законом мають право здійснювати будь-які види

законної господарської діяльності: виробничої, науково-дослідної,

комерційної та ін. Всі підприємства є комерційними організаціями. Їх

статутними цілями завжди виступає здійснення певної господарської

діяльності з метою одержання прибутку. Прибуток є основним узагальнюючим

показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства

(ст.ст.1,18 Закону «Про підприємства в Україні», ст.1 Закону «Про

підприємництво»). Це є майно, яке у визначеному статутом порядку присвоює

власник (власники) підприємства.

Право визначати цілі і предмет діяльності підприємства належить його

засновникам, які виходять при цьому з своїх підприємницьких можливостей.

Закон дозволяє вносити в статут будь-яку кількість видів діяльності, не

забороненої законом.

Юридичним засобом досягнення завдань і цілей суб'єкта господарського права

виступають його права, захист яких гарантує держава. Права суб'єктів

визначаються господарським законодавством залежно від їх видів: права

підприємств, об'єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів,

органів державної виконавчої влади.

Права суб'єктів можна класифікувати відповідно до їх змісту.

Засновницькі права грунтуються на загальній нормі права власності, згідно

з якою власник «може використовувати майно для здійснення господарської та

іншої, не забороненої законом діяльності» (ст.4 Закону «Про власність»). Ця

норма деталізована статтями 5 та 6 Закону «Про підприємництво» та ст.5

Закону «Про підприємства в Україні». Засновницькі права включають право на

вільний вибір засновниками підприємства видів діяльності, право на вибір

організаційно-правової форми підприємства, право на прийняття рішення про

створення підприємства, право змінювати у встановленому порядкуяк

діяльність, так і форму підприємства. За загальним правилом ці та ішні

засновницькі права належать власнику (власникам).

Права в галузі управління. Підприємства й інші суб'єкти господарського

права самостійно управляють своєю діяльністю та справами. Порядок

здійснення управління регулюється статутними актами згідно з принципами,

визначеними законодавством. Основним з них є принцип поєднання прав

власника на господарське використання свого майна з самоуправлінням

трудового колективу. Власник здійснює свої управлінські права як

безпосередньо (кооператив, колективне підприємство), так і через

уповноважені ним органи (державні підприємства, господарські товариства).

Власник і уповноважений ним орган в порядку, передбаченому статутними

актами, можуть делегувати свої управлінські права органу управління.

До управлінських належать, зокрема, права:

— самостійно визначати структуру підприємства, тобто кількість і склад

його структурних підрозділів, включаючи так звані відособлені підрозділи:

філії, представництва, відділення тощо;

— приймати і змінювати статут, інші установчі документи;

— затверджувати положення про структурні підрозділи;

— формувати органи управління і контролювати 'їх діяльність, призначати

посадових осіб, визначати їх обов'язки тощо.

Склад і юридична природа органів підприємства залежать від того, до якої

власності воно належить. Конкретно це питання визначається статутними

актами. Наприклад, підприємства — суб'єкти права колективної власності —

мають вищі керівні та виконавчі органи. Перший — це загальні збори

(наприклад, загальні збори акціонерного товариства) або конференція.

Виконавчі функції в таких підприємствах здійснюють правління. Правління

обирається власниками підприємств на загальних зборах, які визначають і

затверджують у статуті повноваження цього органу. Правління обирає з свого

складу голову, заступників. Функції голови (заступників) можуть по черзі

виконувати члени правління. Керівники підприємств державної власності

наймаються (призначаються) уповноваженими органами згідно з контрактною

системою.

Управлінські функції і повноваження мають також трудові колективи

державних підприємств (ст.15 Закону «Про підприємства в Україні»).

Реалізуються повноваження трудового колективу згідно з статутом загальними

зборами (конференцією) або виборним органом (рада підприємства, рада

трудового колективу), члени якого обираються зборами (2/3 голосів) терміном

на 2-3 роки.

Майнові права суб'єктів поділяються на загальні та спеціальні.

Загальні майнові права підприємства, господарських об'єднань

врегульовані на підставі статей 20-30, 37 Закону «Про власність». До них

можна віднести права:

— мати на підставі певного речового права (титулу) основні фонди, обігові

кошти, інші цінності, вартість яких відображується на самостійному балансі

підприємства. Згідно із законами, статутами підприємств та укладеними

угодами майно належить підприємствам, іншим суб'єктам на праві власності

або на праві повного господарського відання. Майно державної власності

закріплюється за державними підприємствами і належить їм на праві повного

господарського відання;

— вести господарську та комерційну діяльність; бути у зв'язку з цим

позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді, захищати свої майнові

права та інтереси від імені підприємства;

— розпоряджатися майном. Підприємство, якщо інше не передбачене його

статутом, має право: продавати (обмінювати) майно іншим організаціям,

здавати в оренду, заставляти, надавати тимчасово у безоплатне користування,

списувати зношені основні фонди з балансу';

— набувати на законних підставах майно. Підприємство відповідно до свого

статуту має право купувати, орендувати, одержувати у будь-який інший

правомірний спосіб майно (рухоме і нерухоме), використовувати його,

поліпшувати і т.ін.

'Див.: пп. 40-49 Положення про організацію бухгалтерського обліку і

звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3

квітня 1993 р.//Урядовий кур'єр.—1993.—22 квітня.

Похідними від зазначених та інших майнових прав є договірно-майнові

права підприємства. Це права укладати засновницькі, господарські договори

та інші контракти (і нести по них відповідальність); видавати закладні

(застава) та інші фінансові зобов'язання; позичати гроші; інвестувати і

реінвестувати кошти підприємства; одержувати рухоме і нерухоме майно як

гарантію оплати боргу та ін.

Крім розглянутих загальних прав, підприємства мають спеціальні майнові

права у сфері випуску і обігу цінних паперів, акцій, облігацій підприємств,

приватизаційних паперів, ощадних, інвестиційних сертифікатів, векселів. Ці

права є спеціальними, тому що обумовлені спеціальною правосуб'єктніс-тю

підприємств як емітентів цінних паперів. Підприємство має право випускати і

реалізовувати лише ті види цінних паперів, які спеціально визначені

законом. Зокрема, акціонерні товариства — акції, облігації; інші

підприємства — облігації.

За аналогічною схемою систематизуються обов'язки підприємств.

При заснуванні підприємства зобов'язані (законом) затверджувати

(перезатверджувати) установчі документи; у встановленому законом порядку

реєструватись як суб'єкти підприємницької діяльності; на діяльність, що

підлягає ліцензуванню підприємства зобов'язані одержувати спеціальні

дозволи (ліцензії).

У процесі господарювання закон зобов'язує підприємства:

— виконувати господарські зобов'язання, обумовлені державними контрактами

та державними замовленнями, іншими договорами;

— забезпечувати необхідну якість продукції, послуг, робіт;

— вести бухгалтерський облік (самостійні бухгалтерські баланси) своєї

роботи, надавати органам державної статистики передбачену законом

звітність;

— своєчасно подавати податковим органам декларації про свої доходи, інші

податкові документи, сплачувати податки, інші обов'язкові платежі;

— не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень

антимонопольного законодавства, прав та інтересів споживачів, будь-яких

інших осіб.

Господарюючі суб'єкти мають також обов'язки, передбачені природоохоронним

законодавством. Стаття 4 Закону «Про підприємництво» та стаття 31 «Про

підприємства в Україні» зобов'язують їх:

— раціонально використовувати природні ресурси;

— охороняти навколишнє середовище від забруднення, іншого шкідливого

впливу;

— своїм коштом відшкодовувати витрати на відновлення та охорону природних

ресурсів тощо.

За порушення своїх обов'язків підприємство несе майнову та іншу

відповідальність, встановлену законом, а також передбачену договорами.

-----------------------

Студента 3-го курсу

Заочного відділення

Дебальчкка Олександра Федоровича

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011