БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

| | | | | |

| | | | | |

| | |35. Ar |36. K?rt?ba, |39. Iz??mumi |

| | |pievienot?s |k?d? zemnieku|PVN nodok?a |

| | |v?rt?bas |saimniec?b?m |maks?t?jiem. |

|30. Nekustam?|43. Dabas |nodokli |ir ties?bas |(1) Ar nodokli |

|?pa?uma |resursu |apliekam?s |nere?istr?tie|neapliek ??du |

|kadastr?l?s |nodoklis, |personas un to|s k? ar PVN |pre?u pieg?des |

|v?rt?bas |m?r?is, |re?istr?cijas |k? apliekam?m|un |

|noteik?anas |apliekamie |k?rt?ba. |person?m. |pakalpojumus: |

|pamatprincipi|objekti. |Ar pievienot?s|Zemnieku |1) pakalpojumus|

|. |Likums Saeim? |v?rt?bas |saimniec?b?m |(tai skait? |

|(1) Nekustam?|pie?emts 1995. |nodokli |ir ties?bas |?din??anas), ko|

|?pa?uma |gada 14. |apliekam? |nere?istr?tie|sniedz veco |

|kadastr?l? |septembr?, |persona - |s ?aj? pant? |?au?u |

|v?rt?ba ir |valsts |fizisk? vai |noteiktaj? |pansion?ti vai |

|p?c vienotiem|prezidents to |juridisk? |k?rt?b? k? |m?tnes, |

|principiem uz|uzsludin?jis |persona un ar |apliekam?m |soci?l?s |

|valsts |1995. gada 4. |l?gumu vai |person?m, ja |apr?pes un |

|kadastra datu|oktobr?. Likums|norunu |ir izpild?ti |rehabilit?cijas|

|pamata |st?jas sp?k? |saist?tas |??di |centri, |

|noteikta |1996. gada 1. |min?to personu|nosac?jumi: |specializ?tie |

|zemes un ?ku |janv?r?. |grupas vai to |1) pa?u |apr?pes centri |

|v?rt?ba. |Dabas resursu |p?rst?vji, kas|ra?ot?s |vai nami, kurus|

|(2) Nekustam?|nodok?a (DRN) |veic pre?u |lauksaimniec?|piln?gi vai |

|?pa?uma |m?r?is ir |pieg?des, |bas |da??ji finans? |

|kadastr?lo |ierobe?ot dabas|pakalpojumu |produkcijas |no valsts |

|v?rt?bu |resursu |snieg?anu, |pieg??u un |bud?eta vai |

|nosaka Valsts|nesaimniecisku |pre?u importu |pa?pat?ri?a |pa?vald?bu |

|zemes |izmanto?anu un |un pa?pat?ri?u|v?rt?ba |bud?etiem; |

|dienests |vides |un kas likum? |iepriek??jo |2) maksu par |

|Ministru |pies?r?o?anu, |noteiktaj? |12 m?ne?u |b?rnu |

|kabineta |samazin?t vidi |k?rt?b? ir |laik? ir |uztur??anos |

|noteiktaj? |pies?r?ojo?as |re?istr?ti |vismaz 90 |pirmsskolas |

|k?rt?b?, |produkcijas |Valsts |procentu no |iest?d?s; |

|vadoties p?c |ra?o?anu un |ie??mumu |zemnieku |3) no valsts |

|nekustam? |realiz?ciju, |dienesta ar |saimniec?bu |bud?eta |

|?pa?uma |veicin?t jaunas|pievienot?s |kop?jo pre?u |finans?tos |

|tirgus cenu |un pilnveidotas|v?rt?bas |pieg??u un |?din??anas |

|l?me?a vismaz|tehnolo?ijas |nodokli |sniegto |pakalpojumus |

|divus gadus |ievie?anu, kas |apliekamo |pakalpojumu |labo?anas darbu|

|pirms |samazina vides |personu |v?rt?bas; |iest?d?s un |

|taks?cijas |pies?r?ojumu, |re?istr?. |2) kop?j? ar |ieslodz?juma |

|perioda (tas |atbalst?t |(1) Personu |nodokli |viet?s; |

|ir, p?c |ilgtsp?j?gas |re?istr?ciju |apliekamo |4) izgl?t?bas, |

|nekustamo |att?st?bas |Valsts |pre?u pieg??u|sagatavo?anas |

|?pa?umu |strat??iju |ie??mumu |un sniegto |kursu un |

|vid?j?s |tautsaimniec?b?|dienesta ar |pakalpojumu |iest??an?s |

|tirgus |, k? ar? veidot|pievienot?s |v?rt?ba |dokumentu |

|v?rt?bas |vides |v?rt?bas |iepriek??jo |re?istr??anas |

|noteiktam |aizsardz?bas |nodokli |12 m?ne?u |pakalpojumus, |

|lieto?anas |pas?kumu |apliekamo |laik? ir |ko sniedz |

|m?r?im |finansi?lo |personu |maz?ka par 30|valsts un |

|konkr?t? |nodro?in?jumu. |re?istr? veic,|000 latu; |pa?vald?bu |

|teritorij?) | |iev?rojot |3) t?s |izgl?t?bas |

|un ?emot v?r?|Apliekamie |??dus |Ministru |iest?des un |

|nekustam? |objekti: |nosac?jumus: |kabineta |valsts |

|?pa?uma |ieg?stamos |1) fizisk?s |noteiktaj? |akredit?t?s |

|valsts |dabas resursus |personas |k?rt?b? |priv?t?s |

|kadastr? |vides |re?istr? p?c |Valsts |izgl?t?bas |

|re?istr?tajam|pies?r?ojumu- |to past?v?g?s |ie??mumu |iest?des, k? |

|attiec?gajam |atkritumus, |dz?vesvietas; |dienest? |ar? ?din??anas |

|nekustamajam |izme?us un | |iesniedz |pakalpojumus, |

|?pa?umam ar |pies?r?ojo??s |2) juridisk?s |l?gumu |ko sniedz ??s |

|likumu |vielas |personas |nere?istr?tie|izgl?t?bas |

|noteiktos |videi kait?gas |re?istr? p?c |s k? |iest?des; |

|izmanto?anas |preces un |to juridisk?s |apliekam?s |5) maksu par |

|ierobe?ojumus|produktus |adreses; |personas. |bezdarbnieku |

|. |import?to un |3) | |profesion?lo |

|(3) Nekustam?|iek?zem? ra?oto|l?gumsabiedr?b| |apm?c?bu vai |

|?pa?uma |pre?u vai |as re?istr? | |p?rkvalific??an|

|kadastr?laj? |produktu |p?c Uz??mumu | |u, ko organiz? |

|v?rt?b? |iepakojumu. |re?istr? | |Nodarbin?t?bas |

|neietver | |fiks?t?s | |valsts |

|me?audzes | |adreses; | |dienests; |

|v?rt?bu. | |4) ja personu | |6) bibliot?ku |

|(4) |31. Attaisnotie|grupa kop?gas | |pakalpojumus; |

|Inform?ciju |izdevumi |saimniecisk?s | |7) te?tru, |

|par tirgus |iedz?vot?ju |darb?bas | |kino, cirka |

|cenu |ien?kuma |veik?anai | |izr?des, |

|dar?jumos ar |nodokl?. |darbojas uz |39jjaut |koncertdarb?bu,|

|nekustamo |1. Pirms |l?guma pamata,|turpinajums |sar?kojumus |

|?pa?umu un |ien?kuma |re?istr? ??s | |kult?ras |

|nomas maksu |aplik?anas ar |personu grupas|23) |iest?d?s, |

|nekustam? |nodokli no gada|pilnvaroto |ugunsdro??bas|muzeju, |

|?pa?uma |apliekamo |fizisko |pakalpojumus,|izst??u, |

|kadastr?l?s |ien?kumu apjoma|personu p?c |ko sniedz |zoolo?isko |

|v?rt?bas |tiek atskait?ti|t?s past?v?g?s|iek?lietu |d?rzu un |

|noteik?anai |??di maks?t?ja |dz?vesvietas; |ministrijas |bot?nisko d?rzu|

|un |izdevumi: | |Ugunsdz?s?bas|apmekl?jumus, |

|aktualiz?cija|1) nomaks?t? |5) ja ?rvalstu|un gl?b?anas |b?rniem dom?tus|

|i Valsts |soci?l? nodok?a|persona |dienesta |un labdar?bas |

|zemes |summa un valsts|Latvijas |departaments,|m?r?iem |

|dienests |soci?l?s |Republik? nav |iest??u, |velt?tus |

|sa?em no |apdro?in??anas |izveidojusi |uz??mumu |sar?kojumus, |

|nekustam? |maks?jumi; |re?istr?tu |(uz??m?jsabie|pa?darb?bas |

|?pa?uma |2) izdevumi par|past?v?go |dr?bu) un |m?kslas |

|?pa?niekiem, |maks?t?ja un |p?rst?vniec?bu|organiz?ciju |kolekt?vu un |

|zv?rin?tiem |vi?a ?imenes |, bet iek?zem?|ugunsdro??bas|sporta |

|not?riem, |locek?u |veic vienu vai|dienesti, |sar?kojumus; |

|pa?vald?b?m |kvalifik?cijas |vair?kus ar |br?vpr?t?go |8) medic?nas |

|un |paaugstin??anu,|nodokli |ugunsdz?s?ju |pakalpojumus, |

|zemesgr?matu |specialit?tes |apliekamus |biedr?bas un |medikamentu un |

|noda??m |ieg??anu, |dar?jumus, |br?vpr?t?gie |medic?nas pre?u|

|Ministru |izgl?t?bas |tiek |ugunsdro??bas|pieg?des |

|kabineta |ieg??anu, par |re?istr?ta |form?jumi; |iek?zem? p?c |

|noteiktaj? |medic?nas un |viena no ??d?m|24) pasta |Labkl?j?bas |

|k?rt?b?. |?rstniecisko |person?m: |pakalpojumus,|ministrijas |

|(6) Ministru |pakalpojumu |a) t?s |kurus sniedz |apstiprin?ta un|

|kabinets |izmanto?anu un |pilnvarot? |bezpe??as |ar Finansu |

|reglament? |vesel?bas |persona |organiz?cija |ministriju |

|nekustam? |apdro?in??anas |Latvijas |valsts akciju|saska?ota |

|?pa?uma |pr?miju |Republik? p?c |sabiedr?ba |saraksta, k? |

|lieto?anas |maks?jumiem |??s personas |"Latvijas |ar? |

|m?r?u |apdro?in??anas |juridisk?s |pasts" un uz |veterin?rmedic?|

|noteik?anas |sabiedr?b?m, |adreses vai |kuriem |nas |

|un |kas izveidotas |past?v?g?s |saska?? ar |pakalpojumus, |

|sistematiz?ci|un darbojas |dz?vesvietas, |Pasta likumu |veterin?ro |

|jas k?rt?bu. |saska?? ar | |tai ir |medikamentu un |

|Nekustam? |Apdro?in??anas |b) ?rvalstu |monopolties?b|veterin?rmedic?|

|?pa?uma |sabiedr?bu un |persona - |as, k? ar? |nas pre?u |

|lieto?anas |to uzraudz?bas |vien? no |pastmarkas, |pieg?des |

|m?r?us |likumu. Min?to |dar?juma |aploksnes ar |iek?zem? p?c |

|atbilsto?i |izdevumu |izpildes |iespiestu |Zemkop?bas |

|Ministru |sast?vu un |viet?m |pastmarkas |ministrijas |

|kabineta |normas nosaka |Latvijas |att?lu un |apstiprin?ta un|

|reglament?taj|Ministru |Republik?. |starptautisko|ar Finansu |

|ai k?rt?bai |kabinets; |(2) Apliekam? |s atbildes |ministriju |

|un |3) summas, kas |persona ir ar?|kuponus, ko |saska?ota |

|teritori?lpl?|ziedojuma vai |bud?eta |saska?? ar |saraksta; |

|nojumos |d?vin?juma |instit?cija, |Pasta likumu |8.1) medic?nas |

|nor?d?tajai |veid? nodotas |ja t? veic |izdod un |pakalpojumus |

|izmanto?anai |Latvijas |pre?u pieg?des|realiz? |p?c Labkl?j?bas|

|vai likum?gi |Republik? |un sniedz |bezpe??as |ministrijas |

|uzs?ktajai |re?istr?t?m |pakalpojumus |organiz?cija |apstiprin?ta un|

|izmanto?anai |sabiedriskaj?m |cit?m |valsts akciju|ar Finansu |

|nosaka valsts|kult?ras, |person?m. |sabiedr?ba |ministriju |

|instit?cija |izgl?t?bas, |Valsts |"Latvijas |saska?ota |

|vai attiec?g?|zin?tnes, |prezidenta |pasts" vai |saraksta (Ar |

|pa?vald?ba, |sporta, |kanceleja, |realiz? citas|groz?jumiem, |

|kuras |labdar?bas, |Saeima un |personas |kas pie?emti ar|

|administrat?v|vesel?bas un |Ministru |saska?? ar |22.11.2001.liku|

|aj? |vides |kabinets |l?gumiem, kas|mu, kas st?jas |

|teritorij? |aizsardz?bas |dr?kst |nosl?gti ar |sp?k? ar |

|atrodas |organiz?cij?m |nere?istr?ties|bezpe??as |01.01.2002.); |

|konkr?tais |un fondiem, |Valsts |organiz?ciju |8.2) cilv?ka |

|nekustamais |reli?iskaj?m |ie??mumu |valsts akciju|org?nu, m?tes |

|?pa?ums. |organiz?cij?m |dienest? k? |sabiedr?bu |piena un |

|(7) Valsts |un bud?eta |apliekam?s |"Latvijas |cilv?ka asi?u |

|zemes |iest?d?m, kam |personas un |pasts"; |pieg?des |

|dienests |atbilsto?i |neaplikt |25) skol?nu |9) zelta, |

|izstr?d? |likuma "Par |veiktos |p?rvad?jumus,|mon?tu un |

|katras |uz??mumu |dar?jumus ar |ko veic |bankno?u |

|pa?vald?bas |ien?kuma |pievienot?s |speci?li ?im |pieg?des |

|administrat?v|nodokli" |v?rt?bas |m?r?im |Latvijas |

|?s |20.pantam |nodokli. |licenc?ti |Bankai; |

|teritorijas |Ministru |(3) Ja fizisko|p?rvad?t?ji, |10) der?bas, |

|zemes v?rt?bu|kabineta |vai juridisko |ja ?ie |izlozes |

|zon?jumu |noteiktaj? |personu un |pakalpojumi |(loterijas) un |

|atbilsto?i |k?rt?b? |??du personu |tiek |cita veida |

|lieto?anas |pie??irta |ar l?gumu vai |finans?ti no |azartsp?les; |

|m?r?im un |at?auja sa?emt |norunu |pa?vald?bu |11) apbed??anas|

|nosaka katras|ziedojumus, bet|saist?to grupu|bud?etiem. |pakalpojumus un|

|zonas vienas |??s summas |vai to |(2) Ar |Latvijas |

|plat?bas |nedr?kst |p?rst?vju ar |nodokli |Republik? |

|vien?bas |p?rsniegt 20 |nodokli |neapliek ??du|re?istr?to |

|v?rt?bu. |procentus no |apliekamo |pre?u |reli?isko |

|Zemes v?rt?bu|apliekam? |pre?u pieg??u |importu: |organiz?ciju |

|zon?jumus |ien?kuma |un sniegto |1) ?? panta |sniegtos |

|apstiprina |lieluma; |pakalpojumu |pirmaj? da?? |reli?iskos un |

|Ministru (8) |4) zin?tnes, |kop?j? v?rt?ba|min?to pre?u |ritu?los |

|Valsts zemes |literat?ras un |iepriek??jo 12|importu; |pakalpojumus; |

|dienests |m?kslas darbu, |m?ne?u laik? |2) ?rvalstu |12) |

|nekustam? |atkl?jumu, |sasniegusi vai|finansu |apdro?in?t?ju |

|?pa?uma |izgudrojumu un |p?rsniegusi 10|pal?dz?bas |un |

|kadastr?l?s |r?pniecisko |000 latu, t?m |s?t?jumus |apdro?in??anas |

|v?rt??anas |paraugu autoru |ne v?l?k k? |Ministru |starpnieku |

|vajadz?b?m |izdevumi, kuri |m?ne?a laik? |kabineta |sniegtos |

|izstr?d? ?ku |saist?ti ar ?o |p?c ??s summas|noteiktaj? |apdro?in??anas |

|tipu b?zes |darbu rad??anu,|sasnieg?anas |k?rt?b? (Ar |pakalpojumus |

|v?rt?bas, ko |izdo?anu, |vai |groz?jumiem, |atbilsto?i |

|apstiprina |izpild??anu vai|p?rsnieg?anas |kas pie?emti |Apdro?in??anas |

|Ministru |cit?du |ir |ar |sabiedr?bu un |

|kabineta |izmanto?anu un |j?re?istr?jas |22.11.2001.li|to uzraudz?bas |

|noteiktaj? |par kuriem |Valsts |kumu, kas |likumam; |

|k?rt?b?. |autori sa?em |ie??mumu |st?jas sp?k? |13) iedz?vot?ju|

|(9) Visu |autoratl?dz?bu |dienest? k? |ar |maks?jumus par |

|nekustamo |(honor?ru). |apliekam?m |01.01.2002.);|(Ar |

|?pa?umu |Min?to izdevumu|person?m. | |groz?jumiem, |

|kadastr?l? |sast?vu un | |3) m?kslas |kas pie?emti ar|

|v?rt?ba tiek |normas nosaka | |priek?metus, |22.11.2001.liku|

|fiks?ta ar |Ministru | |kas tiek |mu, kas st?jas |

|vienu |kabinets; | |ievesti |sp?k? ar |

|noteiktu |5) saska?? ar | |muzeju fondu |01.01.2002.): |

|datumu |likumu "Par | |papildin??ana|a) dz?vojamo |

|(1.janv?ri). |priv?tajiem | |i; |telpu ?ri |

| |pensiju | |4) to pre?u |saska?? ar |

|(10) |fondiem" | |importu, kas |nosl?gtajiem |

|Nekustamo |izveidotajos | |netiek |l?gumiem |

|?pa?umu |priv?tajos | |apliktas ar |(iz?emot viesu |

|masveid?gu |pensiju fondos | |muitas |izmitin??anas |

|p?rv?rt??anu |izdar?t?s | |nodokli |pakalpojumus |

|p?c Ministru |iemaksas, kas | |saska?? ar |viesu |

|kabineta |kop? ar ??s | |likuma "Par |izmitin??anas |

|l?muma izdara|da?as 6.punkt? | |muitas |m?tn?s — |

|ne ret?k k? |min?tajiem | |nodokli |viesn?c?s, |

|reizi piecos |apdro?in??anas | |(tarifiem)" |mote?os, viesu |

|gados. |pr?miju | |6. un |m?j?s, lauku |

|Nekustamo |maks?jumiem, | |9.noda?u, |t?rismam |

|?pa?umu |kuri izdar?ti | |iz?emot to |izmantojam?s |

|masveid?ga |atbilsto?i | |pre?u |m?j?s, |

|p?rv?rt??ana |dz?v?bas | |pieg?des, |kempingos, |

|ir visu |apdro?in??anas | |kuras tiek |t?risma |

|nekustamo |l?gumam (ar | |apliktas ar |m?tn?s), |

|?pa?umu |l?dzek?u | |muitas |b) dz?vojam?s |

|kadastr?lo |uzkr??anu) | |nodok?a 0 |m?jas |

|v?rt?bu |nep?rsniedz 10 | |procentu |uztur??anas un |

|noteik?ana uz|procentus no | |likmi. |apsaimnieko?ana|

|noteiktu |personas gada | |(3) Uz valsts|s |

|datumu, |apliekam? | |robe?as pre?u|pakalpojumiem, |

|preciz?jot |ien?kuma (?? | |ieve?anu ar |ko sniedz |

|nekustamo |panta otraj? | |nodokli |dz?vojam?s |

|?pa?umu |da?? - no | |neapliek, ja |m?jas |

|sast?vu, |m?ne?a bruto | |tiek veikta |apsaimniekot?js|

|fizisko |darba samaksas,| |viena no |saska?? ar |

|st?vokli un |kas ir | |??d?m Muitas |dz?vojam?s |

|v?rt?bu |kalend?r? | |likum? |m?jas |

|r?d?t?jus. |m?ne?a darba | |min?taj?m |(dz?vok?a) |

|Nekustam? |samaksa pirms | |muitas |apsaimnieko?ana|

|?pa?uma |to summu | |proced?r?m: |s l?gumu, |

|?pa?niekam ir|atskait??anas, | |1) ieve?ana |c) silt? un |

|ties?bas |par kur?m | |uz laiku; |aukst? ?dens |

|piepras?t |saska?? ar ?o | |2) ieve?ana |pieg?di, |

|?pa?uma |likumu at?auts | |p?rstr?dei; |kanaliz?ciju, |

|p?rv?rt??anu |samazin?t | |3) ieve?ana |apkuri, |

|jebkur? vi?am|darbinieka | |p?rstr?dei |atkritumu |

|v?lam? laik?,|apliekamo | |muitas |izve?anu;”; |

|ja vi?? sedz |ien?kumu, k? | |kontrol?; |14) |

|ar to |ar? pirms | |4) ieve?ana |specializ?tos |

|saist?tos |jebkuru | |beznodok?u |produktus |

|izdevumus. |ietur?jumu | |tirdzniec?bas|z?dai?iem p?c |

|(11) |izdar??anas) | |veikal?; |Labkl?j?bas |

|Nekustam? |6) | |5) ieve?ana |ministrijas |

|?pa?uma |apdro?in??anas | |muitas |apstiprin?ta un|

|masveid?gas |pr?miju | |noliktav?; |ar Finansu |

|p?rv?rt??anas|maks?jumi, kas | |6) tranz?ts. |ministriju |

|starplaik? |izdar?ti | | |saska?ota |

|Valsts zemes |atbilsto?i | | |saraksta; |

|dienests veic|dz?v?bas | | |15) zin?tniskos|

|nekustam? |apdro?in??anas | | |p?t?jumus, kuri|

|?pa?uma |l?gumam (ar | | |tiek veikti par|

|tirgus cenu |l?dzek?u | | |sabiedrisko |

|un nomas |uzkr??anu), | | |fondu, valsts |

|maksu |iev?rojot ?? | | |bud?eta un |

|apzin??anu, |likuma 8.panta | | |pa?vald?bu |

|uzskaiti un |piekt?s da?as | | |bud?etu |

|anal?zi un |1., 2. un | | |16) finansi?los|

|Ministru |3.punkta | | |dar?jumus, taj?|

|kabineta |nosac?jumus, un| | |skait?: |

|noteiktaj? |kas kop? ar ??s| | |a) kredit??anu |

|k?rt?b? - |da?as 5.punkt? | | |(ar? l?zinga |

|nekustam? |min?taj?m | | |kredit??anu) un|

|?pa?uma |iemaks?m | | |naudas |

|kadastr?l?s |priv?tajos | | |aizdevumu |

|v?rt?bas |pensiju fondos | | |pie??ir?anu un |

|aktualiz?ciju|nep?rsniedz 10 | | |kontroli, k? |

|. |procentus no | | |ar? |

| |personas gada | | |pakalpojumus, |

| |apliekam? | | |kas saist?ti ar|

| |ien?kuma. | | |galvojumiem, |

| |2. Pirms | | |garantij?m un |

| |darbinieka | | |to uzraudz?bu, |

| |ien?kuma | | |ko veic kred?ta|

| |aplik?anas ar | | |pie???r?js (Ar |

| |algas nodokli | | |groz?jumiem, |

| |no m?ne?a | | |kas pie?emti ar|

| |ien?kuma apjoma| | |22.11.2001.liku|

| |tiek atskait?ti| | |mu, kas st?jas |

| |?? panta pirm?s| | |sp?k? ar |

| |da?as 1., 5. un| | |01.01.2002.), |

| |6.punkt? | | |b) |

| |min?tie | | |pakalpojumus, |

| |maks?jumi. | | |kas saist?ti ar|

| |3. No | | |noguld?jumu un |

| |nerezidentu | | |citu |

| |apliekam? | | |atmaks?jamo |

| |ien?kuma ir | | |l?dzek?u |

| |ties?bas | | |piesaist??anu, |

| |atskait?t tikai| | |skaidras un |

| |?? panta pirm?s| | |bezskaidras |

| |da?as 1., 3., | | |naudas |

| |4. un 5.punkt? | | |maks?jumu |

| |min?tos | | |veik?anu, |

| |attaisnotos | | |uztic?bas |

| |izdevumus. | | |(trasta) |

| | | | |oper?cij?m, |

| | | | |c) |

| | | | |pakalpojumus, |

| | | | |kas saist?ti ar|

| | | | |maks??anas |

| | | | |l?dzek?u |

| | | | |izlai?anu un |

| | | | |apkalpo?anu, k?|

| | | | |ar? |

| | | | |tirdzniec?bu ar|

| | | | |maks??anas |

| | | | |l?dzek?iem un |

| | | | |citiem naudas |

| | | | |tirgus |

| | | | |instrumentiem, |

| | | | |iz?emot |

| | | | |maks??anas |

| | | | |l?dzek?us, kas |

| | | | |tiek pieg?d?ti |

| | | | |kolekcion??anai|

| | | | |vai satur |

| | | | |d?rgmet?lu, |

| | | | |d) ieguld?jumus|

| | | | |kapit?l?, kas |

| | | | |veikti naud?, |

| | | | |k? ar? |

| | | | |v?rtspap?rus un|

| | | | |pakalpojumus, |

| | | | |kas saist?ti ar|

| | | | |v?rtspap?ru |

| | | | |izlai?anu, |

| | | | |glab??anu, |

| | | | |atsavin??anu un|

| | | | |p?rvald??anu |

| | | | |(Ar |

| | | | |groz?jumiem, |

| | | | |kas pie?emti ar|

| | | | |22.11.2001.liku|

| | | | |mu, kas st?jas |

| | | | |sp?k? ar |

| | | | |01.01.2002.). |

| | | | |17) masu |

| | | | |inform?cijas |

| | | | |l?dzek?us |

| | | | |Ministru |

| | | | |kabineta |

| | | | |noteiktaj? |

| | | | |k?rt?b?; |

| | | | |18) konsul?ros |

| | | | |pakalpojumus; |

| | | | |19) m?c?bu un |

| | | | |zin?tnisko |

| | | | |literat?ru, |

| | | | |Latvij? izdoto |

| | | | |b?rnu |

| | | | |literat?ru un |

| | | | |ori?in?lliterat|

| | | | |?ras darbu |

| | | | |pirmizdevumus |

| | | | |latvie?u valod?|

| | | | |saska?? ar |

| | | | |Izgl?t?bas un |

| | | | |zin?tnes |

| | | | |ministrijas |

| | | | |apstiprin?tiem |

| | | | |sarakstiem, k? |

| | | | |ar? tipogr?fiju|

| | | | |pakalpojumus |

| | | | |??s literat?ras|

| | | | |ra?o?anai |

| | | | |(veido?anai); |

| | | | |20) m?kslas, |

| | | | |dokument?l?s un|

| | | | |anim?cijas |

| | | | |filmas (iz?emot|

| | | | |videofilmas VHS|

| | | | |form?t?), ja |

| | | | |t?s pieg?d? vai|

| | | | |izplata |

| | | | |Latvijas |

| | | | |Republik? |

| | | | |ofici?li |

| | | | |re?istr?ts |

| | | | |izplat?t?js vai|

| | | | |filmu |

| | | | |veidot?js; |

| | | | |21) kooperat?vo|

| | | | |sabiedr?bu |

| | | | |sniegtos |

| | | | |pakalpojumus |

| | | | |(iz?emot pre?u |

| | | | |pieg?des) ?o |

| | | | |kooperat?vo |

| | | | |sabiedr?bu |

| | | | |biedriem: |

| | | | |a) dz?vojamo |

| | | | |m?ju |

| | | | |uztur??anai un |

| | | | |apsaimnieko?ana|

| | | | |i, |

| | | | |b) |

| | | | |lauksaimniec?ba|

| | | | |s un |

| | | | |zvejniec?bas |

| | | | |ra?ojumu |

| | | | |p?rstr?dei un |

| | | | |realiz?cijai, |

| | | | |k? ar? |

| | | | |lauksaimniec?ba|

| | | | |s tehnikas, |

| | | | |ma??nu un citu |

| | | | |darbar?ku |

| | | | |kop?gai |

| | | | |lieto?anai un |

| | | | |apkopei; |

| | | | |22) nekustam? |

| | | | |?pa?uma, ar? |

| | | | |zemes, |

| | | | |p?rdo?anu, |

| | | | |iz?emot |

| | | | |nelietota |

| | | | |nekustam? |

| | | | |?pa?uma pirmo |

| | | | |p?rdo?anu; |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |6. Nodok?u |13. Nodevu |40. Akc?zes |

| |10. Latvijas |funkcijas un |sist?ma, |nodokli naftas |

| |nodok?u un |veidi. |nodevu veidi.|produktiem, |

| |nodevu |Latvijas | |apliekamais |

|38. PVN 0% |sist?ma.. |Republik? ir |(1) Valsts |objekts, |

|likme. |(1) Nodok?u un |??di valsts |nodevas tiek |nodok?a |

|PVN 0% likmi |nodevu sist?mu |nodok?i un |uzliktas |maks?t?ji. |

|piem?ro ??dam|veido: |tiem |saska?? ar |?is likums |

|darb?b?m: |1) valsts |atbilsto?ie |likumiem un |attiecas uz |

|Pre?u |nodok?i, ar |likumi par |Ministru |jebkur?m |

|pieg?d?m, |kuriem |nodok?u |kabineta |darb?b?m, kas |

|kuru pieg?des|apliekamos |uzlik?anu: |noteikumiem, |Latvijas |

|vieta nav |objektus un |1) iedz?vot?ju|pa?vald?bu |Republikas |

|iek?zeme |kuru likmi |ien?kuma |nodevas - ar |muitas |

|pakalpojumiem|nosaka Saeima; |nodoklis - |pa?vald?bas |teritorij? tiek|

|, kuru | |2) uz??mumu |domes |veiktas ar |

|snieg?anas |2) valsts |ien?kuma |(padomes) |naftas |

|vieta nav |nodevas, kuras |nodoklis |izdotiem |produktiem, ar?|

|iek?zeme |tiek uzliktas |3) nekustam? |saisto?iem |uz naftas |

|Pakalpojumiem|saska?? ar ?o |?pa?uma |noteikumiem. |produktu |

|, kas |likumu, citiem |nodoklis - " | |p?rvieto?anu, |

|saist?ti ar |likumiem un |4) pievienot?s|(2) Ministru |izmantojot |

|pre?u |Ministru |v?rt?bas |kabineta |cauru?vadu |

|eksportu un |kabineta |nodoklis - " |noteikumos |transportu. |

|tranz?ta |noteikumiem; |5) akc?zes |par valsts |Naftas produktu|

|p?rvad?jumiem|3) pa?vald?bu |nodoklis - |nodev?m |(degvielas) |

|(ieskaitot |nodevas, kuras |6) muitas |j?paredz to |aprites k?rt?bu|

|eksped?cijas,|tiek uzliktas |nodoklis - " |maks??anas |nosaka Ministru|

|pre?u |saska?? ar ?o |7) dabas |k?rt?ba, |kabinets. |

|uzglab??anas,|likumu un |resursu |likmes un |(1) Ar akc?zes |

|iekrau?anas, |pa?vald?bas |nodoklis - " |atvieglojumi,|nodokli naftas |

|izkrau?anas, |domes (padomes)|8) izlo?u un |ja ?aj? |produktiem |

|ekspert?zes |izdotiem |azartsp??u |likum? vai |(turpm?k - |

|un ??iro?anas|saisto?iem |nodoklis - |citos likumos|nodoklis) |

|pakalpojumus)|noteikumiem. |9) valsts |nav noteikts |apliekamais |

|; |(2) Konkr?t? |soci?l?s |cit?di. |objekts ir |

|Starptautiska|nodok?a likum? |apdro?in??anas|Valsts nodeva|naftas |

|jiem |pa?vald?b?m var|oblig?t?s |par likumos |produkti, to |

|transporta |dot ties?bas |iemaksas. |vai Ministru |aizst?j?j |

|pakalpojumiem|piem?rot | |kabineta |produkti un |

|; |atvieglojumus | |noteikumos |komponenti, k? |

|Pakalpojumiem|tiem | |paredz?t?s |ar? citi |

|, kas tiek |maks?jumiem, | |speci?l?s |produkti, kuri |

|sniegti ar |kuri ieskait?mi| |at?aujas |piln?gi vai |

|starptautisko|pa?vald?bu | |(licences) |da??ji sast?v |

|transportu, |bud?etos. | |izsnieg?anu |no |

|k? ar? pre?u |Nodevu sist?ma:| |pre?u un |og??de?ra?iem |

|pieg?d?m un | | |pakalpojumu |(turpm?k - |

|pakalpojumiem|(1) Valsts | |importam un |naftas |

|, kas ir |nodevas tiek | |eksportam |produkti). |

|saist?ti ar |uzliktas | |nedr?kst |(2) Ar nodokli |

|starptautisk?|saska?? ar | |p?rsniegt ar |apliekamie |

|transporta |likumiem un | |t?s |naftas produkti|

|pieg?d?m un |Ministru | |izsnieg?anu |atbilsto?i |

|apkopi, |kabineta | |saist?t?s |Latvijas |

|transporta |noteikumiem, | |vid?j?s |kombin?tajai |

|l?dzek?u |pa?vald?bu | |izmaksas. |nomenklat?rai |

|pieg?d?m, |nodevas - ar | |(3) |ir noteikti ?? |

|p?rb?vei, |pa?vald?bas | |Pa?vald?bas |likuma |

|remontam, |domes (padomes)| |domes |pielikum?, k? |

|apkopei, |izdotiem | |(padomes) |ar? ir t?s |

|nol?g?anai un|saisto?iem | |izdotajos |Latvijas |

|iz?r??anai, |noteikumiem. | |saisto?ajos |kombin?t?s |

|un ar ??m |(2) Ministru | |noteikumos |nomenklat?ras |

|darb?b?m |kabineta | |par |27., 29. un |

|saist?t?m |noteikumos par | |pa?vald?bas |38.grup? |

|pieg?d?m un |valsts nodev?m | |nodevu |min?t?s preces,|

|pakalpojumiem|j?paredz to | |uzlik?anu |kuras izmanto |

|; |maks??anas | |j?paredz to |par degvielu, |

|Transporta |k?rt?ba, likmes| |maks??anas |par kurin?mo |

|l?dzek?u |un | |k?rt?ba, ar |vai par to |

|a?ent??anai |atvieglojumi, | |nodev?m |aizst?j?j |

|un ar kravu |ja ?aj? likum? | |apliekamie |produktu vai |

|apkalpo?anu |vai citos | |objekti, |komponentu vai |

|saist?tiem |likumos nav | |likmes un |kuras izmanto |

|pakalpojumiem|noteikts | |atvieglojumi,|naftas produktu|

|starptautiska|cit?di. Valsts | |k? ar? citas |ra?o?an?, bet |

|j? |nodeva par | |pras?bas, |kuras nav |

|transport?; |likumos vai | |kuras paredz |min?tas ?? |

|un |Ministru | |citi likumi |likuma |

|Prec?m un |kabineta | |un Ministru |pielikum?. |

|pakalpojumiem|noteikumos | |kabineta |Nodok?a |

|, ko pieg?d? |paredz?t?s | |noteikumi. |maks?t?js ir: |

|diplom?tiskaj|speci?l?s | |(4) Valsts |1) fizisk? un |

|iem a?entiem.|at?aujas | |nodevas, |juridisk? |

| |(licences) | |kuras saska??|persona, kas |

|??diem |izsnieg?anu | |ar sp?k? |naftas |

|pakalpojumiem|pre?u un | |eso?ajiem |produktus ieved|

|piem?ro 0% |pakalpojumu | |likumiem |Latvijas |

|PVN likmi, ja|importam un | |piln?b? |Republikas |

|?o |eksportam | |netiek |muitas |

|pakalpojumu |nedr?kst | |ieskait?tas |teritorij? |

|sa??m?js |p?rsniegt ar | |valsts |izlai?anai |

|atrodas ?rpus|t?s izsnieg?anu| |bud?et? vai |br?vam |

|Latvijas |saist?t?s | |pa?vald?bu |apgroz?jumam; |

|iek?zemes |vid?j?s | |bud?etos, |2) akc?zes |

|teritorijas. |izmaksas. | |apliek ar |pre?u |

| |(3) Pa?vald?bas| |pievienot?s |noliktavas |

| |domes (padomes)| |v?rt?bas |tur?t?js |

| |izdotajos | |nodokli |saska?? ar ?? |

| |saisto?ajos | |likum? "Par |likuma |

| |noteikumos par | |pievienot?s |nosac?jumiem. |

| |pa?vald?bas | |v?rt?bas | |

| |nodevu | |nodokli" | |

| |uzlik?anu | |noteiktaj? | |

| |j?paredz to | |k?rt?b?. | |

| |maks??anas | | | |

| |k?rt?ba, ar | | | |

| |nodev?m | | | |

| |apliekamie | | | |

| |objekti, likmes| | | |

| |un | | | |

| |atvieglojumi, | | | |

| |k? ar? citas | | | |

| |pras?bas, kuras| | | |

| |paredz citi | | | |

| |likumi un | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteikumi. | | | |

| |(4) Valsts | | | |

| |nodevas, kuras | | | |

| |saska?? ar | | | |

| |sp?k? eso?ajiem| | | |

| |likumiem | | | |

| |piln?b? netiek | | | |

| |ieskait?tas | | | |

| |valsts bud?et? | | | |

| |vai pa?vald?bu | | | |

| |bud?etos, | | | |

| |apliek ar | | | |

| |pievienot?s | | | |

| |v?rt?bas | | | |

| |nodokli likum? | | | |

| |"Par | | | |

| |pievienot?s | | | |

| |v?rt?bas | | | |

| |nodokli" | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b?. | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |13.Nodevu |11. Nodok?u |1) iz?emt |

| | |sist?ma, |maks?t?ji, to |algas nodok?a |

| |restaur?cijas |nodevu veidi. |raksturojums, |gr?mati?u |

| |darbu |Valsts nodevas|ties?bas un |atbilsto?i |

|34. PVN , |pie?em?anas, |tiek uzliktas |pien?kumi. |likumam "Par |

|likmes, |ar nodokli ir |saska?? ar |(1) Latvijas |iedz?vot?ju |

|apliekamie |apliekama |likumiem un |Republikas |ien?kuma |

|dar?jumi . |starp?ba starp|Ministru |likumos |nodokli"; |

|Apliekamie |?kas vai b?ves|kabineta |noteiktos |2) iesniegt |

|dar?jumi : |p?rdo?anas |noteikumiem, |nodok?us |algas nodok?a |

|pre?u pieg?de,|v?rt?bu un ??s|pa?vald?bu |(nodevas) |gr?mati?u |

|ar? |?kas vai b?ves|nodevas - ar |maks?: |pamadarba |

|pa?pat?ri??; |v?rt?bu pirms |pa?vald?bas |1) iek?zemes |viet? |

|pakalpojumu |renov?cijas, |domes |nodok?u |3) uzglab?t |

|snieg?ana, ar?|rekonstrukcija|(padomes) |maks?t?ji |savu ien?kumu |

|pa?pat?ri??; |s vai |izdotiem |(rezidenti); |g??anas vietas|

|pre?u imports.|restaur?cijas |saisto?iem |2) ?rvalstu |izsniegtu |

| |darbu |noteikumiem. |nodok?u |rakstveida |

|Pa?pat?ri?am |uzs?k?anas. |(2) Ministru |maks?t?ji |izzi?u par to,|

|k? apliekamam |Ja gada laik? |kabineta |(nerezidenti).|k?dus nodok?us|

|dar?jumam tiek|p?c ieg?des |noteikumos par| |darba dev?js |

|piem?rotas ?? |tiek p?rdoti |valsts nodev?m|(2) Nodok?u |ir nomaks?jis;|

|likuma normas,|nepabeigt?s |j?paredz to |likumos | |

|kuras regul? |celtniec?bas |maks??anas |fizisk? |4) uzr?d?t |

|nodok?a |objekti, ar |k?rt?ba, |persona tiks |personu |

|piem?ro?anu |nodokli |likmes un |uzskat?ta par |apliecino?us |

|pre?u pieg?d?m|apliekam? |atvieglojumi, |rezidentu, ja:|dokumentus, ja|

|vai |v?rt?ba ir |ja ?aj? likum?| |to pieprasa |

|pakalpojumu |starp?ba starp|vai citos |1) ??s |nodok?u |

|snieg?anai, ja|objekta |likumos nav |personas |administr?cija|

|?aj? likum? |p?rdo?anas |noteikts |past?v?g? |s ier?dnis |

|nav noteikts |v?rt?bu un t? |cit?di. Valsts|dz?vesvieta ir|(darbinieks), |

|cit?di. |ieg?des |nodeva par |Latvijas |pildot |

|Pre?u pieg?des|v?rt?bu |likumos vai |Republik? vai |dienesta |

|un pakalpojumu|18) Nomas |Ministru | |pien?kumus; |

|snieg?anas |pirkuma |kabineta |2) ?? persona |5) |

|dar?jumos ar |(l?zinga) |noteikumos |uzturas |normat?vajos |

|nodokli |dar?jum? ar |paredz?t?s |Latvijas |aktos |

|apliekam? |nodokli |speci?l?s |Republik? 183 |noteiktaj? |

|v?rt?ba ir |apliekam? |at?aujas |dienas vai |k?rt?b? un |

|pieg?d?to |v?rt?ba ir |(licences) |ilg?k jebkur? |noteiktajos |

|pre?u vai |l?zinga |izsnieg?anu |12 m?ne?u |gad?jumos |

|sniegto |objekta tirgus|pre?u un |period?, kas |re?istr?t |

|pakalpojumu |v?rt?ba l?guma|pakalpojumu |s?kas vai |pa?vald?b? |

|tirgus v?rt?ba|sl?g?anas |importam un |beidzas |savu |

|naudas |br?d?, k? ar? |eksportam |taks?cijas |individu?l? |

|izteiksm? bez |visi l?gum? |nedr?kst |gad?, vai |darba veidu, |

|pievienot?s |noteiktie |p?rsniegt ar |3) ?? persona |k? ar? |

|v?rt?bas |papildu |t?s |ir Latvijas |re?istr?ties |

|nodok?a. |maks?jumi. Ja |izsnieg?anu |pilsonis, ko |k? nodok?u |

|Pre?u pieg?des|l?zinga |saist?t?s |?rzem?s |maks?t?jam |

|v?rt?b? |objekts nav |vid?j?s |nodarbina |Valsts |

|ietilpst ar? |apliekams ar |izmaksas. |Latvijas |ie??mumu |

|visi papildus |nodokli |(3) |Republikas |dienest? un |

|maks?jumi (tai|saska?? ar ?? |Pa?vald?bas |vald?ba. |pazi?ot ?ai |

|sakait? par |likuma 6.panta|domes |(3) ?? panta |instit?cijai |

|starpniec?bu, |pirmo da?u, ar|(padomes) |otr?s da?as 2.|par to, kad |

|apdro?in??anu,|nodokli |izdotajos |punkta |s?k g?t |

|iepako?anu, |neapliek ar? |saisto?ajos |piem?ro?anai: |ien?kumus no |

|transport??anu|l?gum? |noteikumos par| |saimniecisk?s |

|), k? ar? |noteiktos |pa?vald?bas |1) fizisk? |darb?bas; |

|muitas |papildu |nodevu |persona, kas |6) |

|nodoklis, |maks?jumus. |uzlik?anu |nav atz?ta par|normat?vajos |

|dabas resursu |19) Nomas |j?paredz to |rezidentu |aktos |

|nodoklis, |dar?jumos ar |maks??anas |pirmstaks?cija|noteiktaj? |

|akc?zes |nodokli |k?rt?ba, ar |s gad?, tiks |k?rt?b? |

|nodoklis un |apliekam? |nodev?m |uzskat?ta par |uzskait?t |

|citi nodok?i |v?rt?ba ir |apliekamie |rezidentu |ie??mumus no |

|un nodevas, ja|visi nomas |objekti, |taks?cijas |saimniecisk?s |

|to paredz |l?gum? |likmes un |gad? ar |darb?bas un |

|konkr?tie |noteiktie |atvieglojumi, |datumu, kad t?|saimniecisk?s |

|normat?vie |maks?jumi. |k? ar? citas |pirmoreiz |darb?bas |

|akti, iz?emot |20) Ja persona|pras?bas, |ierad?s |izdevumus un |

|pievienot?s |Muitas likum? |kuras paredz |Latvij?; |apr??in?t |

|v?rt?bas |noteiktaj? |citi likumi un|2) fizisk? |nodok?us. |

|nodokli. |k?rt?b? no |Ministru |persona, kas |(3) Fiziskaj?m|

|Ja par taras |iek?zemes |kabineta |netiks atz?ta |person?m, ja |

|pieg?di netiek|izved preces, |noteikumi. |par rezidentu |t?s ir darba |

|apr??in?ta vai|lai t?s |(4) Valsts |p?ctaks?cijas |dev?ji, un |

|?emta samaksa,|p?rstr?d?tu |nodevas, kuras|gad?, netiks |juridiskaj?m |

|t?s v?rt?ba |vai apstr?d?tu|saska?? ar |atz?ta par |person?m k? |

|neietilpst |cit? valst?, |sp?k? |rezidentu ar? |nodok?u |

|pre?u pieg?des|un p?c tam |eso?ajiem |taks?cijas |maks?t?jiem ir|

|v?rt?b?. |atkal ieved, |likumiem |gad? p?c |??di papildu |

|Pakalpojuma |ar nodokli |piln?b? netiek|datuma, kad t?|pien?kumi: |

|v?rt?b? |apliekam? |ieskait?tas |atst?ja |1) uztur?t |

|iek?aujamas |pre?u v?rt?ba |valsts bud?et?|Latviju, ja |noteikt? |

|visas |tiek noteikta |vai pa?vald?bu|laika posm? |k?rt?b? |

|izmaksas, k? |saska?? ar |bud?etos, |p?c ?? datuma |gr?matved?bu, |

|ar? visi |Muitas likumu.|apliek ar |?ai personai |sast?d?t |

|nodok?i un | |pievienot?s |ir cie??kas |p?rskatus par |

|citi oblig?tie|Nodok?a likmes|v?rt?bas |attiec?bas ar |savu |

|maks?jumi, kas|: |nodokli likum?|?rvalsti nek? |finansi?lo un |

|saist?ti ar ??|(1) Nodok?a |"Par |ar Latviju |saimniecisko |

|pakalpojuma |likmi 18 |pievienot?s |(?ai personai |darb?bu, |

|snieg?anu, |procentu |v?rt?bas |?rvalst?s |apr??in?t |

|iz?emot |apm?r? nosaka |nodokli" |pieder ?pa?ums|nodokli par |

|pievienot?s |no dar?juma |noteiktaj? |vai dz?vo |taks?cijas |

|v?rt?bas |apliekam?s |k?rt?b?. |?imene, vai t?|periodu; |

|nodokli. |v?rt?bas, ja |Atbilsto?i |veic ?rvalst?s|2) uzr?d?t |

|Pre?u importa |likum? nav |likumam |soci?l?s |savu nodok?u |

|dar?jumos ar |noteikts |iz??ir: |apdro?in??anas|maks?t?ja kodu|

|nodokli |cit?di. |Valsts |maks?jumus). |noteiktos |

|apliekam? |(2) Nodok?a |nodevas, kuras|(4) Nodok?u |uzskaites un |

|v?rt?ba ir |likmi 0 |tiek uzliktas |likumos |p?rskata |

|import?jamo |procentu |saska?? ar |nodok?u |dokumentos; |

|pre?u muitas |apm?r? nosaka |likumiem un MK|maks?t?js, |3) ?aj? likum?|

|v?rt?ba, k? |pre?u pieg?d?m|noteikumiem. |kur? nav |un citos |

|ar? muitas |un |valsts nodeva |fizisk? |normat?vajos |

|nodoklis, |pakalpojumiem |- oblig?ts |persona, tiks |aktos |

|dabas resursu | |maks?jums |uzskat?ts par |noteiktaj? |

|nodoklis, |(3) Nodok?a |valsts bud?et?|rezidentu, ja |k?rt?b? un |

|akc?zes |likmi 9 |(pamatbud?et? |tas ir |noteiktajos |

|nodoklis, citi|procentu |vai |izveidots un |gad?jumos |

|nodok?i un |apm?r? nosaka |speci?lajos |re?istr?ts vai|re?istr?ties |

|nodevas, ja to|pre?u pieg?d?m|bud?etos) vai |tas bija |viet?j? (p?c |

|paredz |un |?aj? likum? |j?izveido un |juridisk?s |

|konkr?tie |pakalpojumiem.|noteiktajos |j?re?istr? |adreses) |

|normat?vie | |gad?jumos |saska?? ar |nodok?u |

|akti, iz?emot | |pa?vald?bas |Latvijas |administr?cija|

|pievienot?s | |bud?et? k? |Republikas |s instit?cij?;|

|v?rt?bas | |atl?dz?ba par |likumiem. | |

|nodokli. | |nodro?in?jumu,|(5) Nodok?u |4) |

|Pa?pat?ri?a | |ko valsts |maks?t?ji, |normat?vajos |

|dar?jumos ar | |instit?cijas |kuri neatbilst|aktos |

|nodokli | |devu?as |?? panta |noteiktajos |

|apliekam? | |uz??m?jdarb?ba|otr?s, tre??s |gad?jumos |

|v?rt?ba ir | |i, vai par |un ceturt?s |desmit dienu |

|pieg?d?to | |sniegtajiem |da?as |laik? pazi?ot |

|pre?u vai | |pakalpojumiem,|nosac?jumiem, |viet?jai (p?c |

|sniegto | |k? ar? likumos|uzskat?mi par |juridisk?s |

|pakalpojumu | |paredz?tiem |nerezidentiem.|adreses) |

|pa?izmaksa. | |speci?liem |Nerezidenti |nodok?u |

|Mai?as un | |m?r?iem (ce?u,|maks? nodok?us|administr?cija|

|ieskaita | |ostu un sakaru|saska?? ar |s instit?cijai|

|dar?jumos ar | |sist?mu |Latvijas |par izmai??m |

|nodokli | |uztur??anai un|Republikas |to |

|apliekam? | |att?st?bai, |likumiem par |re?istr?cijas |

|v?rt?ba ir | |iedz?vot?ju un|Latvijas |datos; |

|pre?u vai | |dabas |Republik?, t?s|5) ?aj? likm? |

|pakalpojumu | |ekolo?iskajai |teritori?lajos|un Ministru |

|tirgus v?rt?ba| |aizsarg??anai,|?de?os un |kabineta |

|pre?u pieg?des| |teritorijas |gaisa telp? |noteikumos |

|vai | |labiek?rto?ana|g?to ien?kumu,|noteiktaj? |

|pakalpojumu | |i un citiem |k? ar? citus |k?rt?b? |

|snieg?anas | |m?r?iem); |nodok?us |iesniegt |

|br?d?. | |Pa?vald?bu |atbilsto?i |nodok?u |

|Par | |nodevas, kuras|konkr?to |administr?cija|

|starpniec?bas | |tiek uzliktas |nodok?u |i deklar?ciju |

|a?enta sniegto| |saska?? ar |likumiem. |par visiem |

|starpniec?bas | |pa?vald?bas |(6) |iepriek??j? |

|pakalpojumu | |domes izdotiem|Nerezidenta |m?nes? |

|v?rt?bu, kas | |saisto?iem |past?v?g? |atsevi??i |

|apliekama ar | |noteikumiem. |p?rst?vniec?ba|veiktajiem |

|nodokli, | |pa?vald?bas |Latvij?, ja t?|dar?jumiem |

|uzskat?ma | |nodeva - |ir izveidota |skaidr? naud? |

|starpniec?bas | |pa?vald?bas |un re?istr?ta |(ar? par |

|atl?dz?ba. | |domes |vai t? bija |pirkumiem), |

|Ja persona, | |(padomes) |j?izveido un |kuri p?rsniedz|

|sniedzot | |noteikts |j?re?istr? |vienu t?kstoti|

|starpniec?bas | |oblig?ts |saska?? ar |latu; |

|pakalpojumus, | |maks?jums |Latvijas |6) nomaks?t |

|sa?em pilnu | |pa?vald?bas |Republikas |nodok?us un |

|samaksu par | |pamatbud?et? |likumiem, visu|citus |

|pre?u pieg?di | |vai speci?laj?|nodok?u likumu|maks?jumus, |

|vai | |bud?et? ?aj? |piem?ro?anai |ar? nodok?u |

|pakalpojumu | |likum? |tiks uzskat?ta|par?dus, |

|snieg?anu un | |paredz?tajos |par atsevi??u |valsts bud?et?|

|sav? v?rd? | |gad?jumos. |iek?zemes |un pa?vald?bu |

|izraksta | | |nodok?u |bud?etos p?c |

|nodok?a | | |maks?t?ju. Par|tam, kad |

|r??inu, ?? | | |nerezidenta |apmierin?ti |

|persona tiek | | |past?v?go |darbinieku |

|uzskat?ta par | | |p?rst?vniec?bu|pras?jumi |

|pre?u | | |tiks uzskat?ta|atbilsto?i |

|pieg?d?t?ju | | |t?da |darba |

|vai | | |p?rst?vniec?ba|tiesiskaj?m |

|pakalpojumu | | |, kas atbilst |attiec?b?m un |

|sniedz?ju un | | |k?dam (vismaz |pras?jumi |

|pieg?d?to | | |vienam) no |atl?dzin?t |

|pre?u vai | | |??diem |kait?jumu, kas|

|sniegto | | |nosac?jumiem: |nodar?ts |

|pakalpojumu | | | |sakrop?ojuma |

|v?rt?ba ir | | |1) izmanto |vai cita |

|apliekama ar | | |noteiktu |vesel?bas |

|nodokli, ja | | |vietu, kur? |boj?juma |

|?aj? pant? nav| | |uz??mums |rezult?t?, k? |

|noteikts | | |(uz??m?jsabied|ar? sakar? ar |

|cit?di. | | |r?ba) piln?gi |apg?dnieka |

|Ja apliekam? | | |vai da??ji |zaud?jumu; |

|persona, | | |veic |7) p?c l?muma |

|p?rst?vot | | |uz??m?jdarb?bu|pie?em?anas |

|Latvijas | | |; |par uz??muma |

|Republikas | | |2) izmanto |(uz??m?jsabied|

|Uz??mumu | | |b?vlaukumus, |r?bas) |

|re?istr? | | |celtniec?bas, |likvid?ciju, |

|nere?istr?tu | | |mont??as vai |reorganiz?ciju|

|?rvalsts | | |komplekt??anas|vai darb?bas |

|fizisko vai | | |objektus vai |p?rtrauk?anu |

|juridisko | | |veic ar tiem |normat?vajos |

|personu, | | |saist?to |aktos |

|piedal?s pre?u| | |p?rraudz?bas |noteiktaj? |

|pieg?des vai | | |vai |k?rt?b? 10 |

|pakalpojumu | | |konsultat?vo |dienu laik? |

|nodro?in??an?,| | |darb?bu; |rakstveid? |

|tiek | | |3) izmanto |inform?t par |

|uzskat?ts, ka | | |dabas resursu |to attiec?go |

|?? persona | | |p?t??anai vai |nodok?u |

|pati ir | | |ieg??anai |administr?cija|

|pieg?d?jusi | | |paredz?to |s instit?ciju;|

|preces vai | | |apr?kojumu vai| |

|sniegusi | | |iek?rtas, ar? |8) iesniegt |

|pakalpojumus, | | |urb?anas |Latvijas |

|un ar nodokli | | |platformas un |Republikas |

|ir apliekama | | |speci?los |Uz??mumu |

|visa iek?zem? | | |ku?us, vai |re?istram |

|sniegto | | |veic ar tiem |attiec?g?s |

|pakalpojumu | | |saist?to |nodok?u |

|vai pieg?d?to | | |p?rraudz?bas |administr?cija|

|pre?u v?rt?ba.| | |vai |s instit?cijas|

| | | |konsultat?vo |izsniegtu |

|Komisijas | | |darb?bu; |izzi?u par |

|tirdzniec?b?, | | |4) sniedz |nodok?u |

|kas veikta | | |pakalpojumus, |maks?jumu |

|komisijas | | |ar? |samaksu, ja |

|tirdzniec?bai | | |konsultat?vos,|likvid?jamam |

|paredz?t? | | |vad?bas un |uz??mumam |

|atsevi??i | | |tehniskos |(uz??m?jsabied|

|iek?rtot? | | |pakalpojumus, |r?bai) ir |

|mazumtirdzniec| | |izmantojot |veikti visi |

|?bas veikal? | | |?rvalstu |normat?vajos |

|ar fizisko | | |uz??muma |aktos |

|personu | | |darbiniekus |noteiktie |

|?pa?um? eso??m| | |vai |pas?kumi |

|lietot?m | | |piesaist?to |kreditoru |

|prec?m vai | | |person?lu; |pras?bu |

|fizisko | | |5) izmanto |apmierin??anai|

|personu pa?u | | |fizisk?s, |, ??s pras?bas|

|ra?ot?m | | |juridisk?s vai|ir |

|nep?rtikas | | |citas personas|apmierin?tas |

|prec?m, | | |darb?bu |un |

|iz?emot | | |?rvalstu |apstiprin?ta |

|tirdzniec?bu | | |uz??muma lab?,|sl?guma |

|ar lietot?m | | |ja min?tajai |(likvid?cijas)|

|prec?m, kas | | |personai ir |bilance. |

|ievestas no | | |pie??irtas un |Izzi?a par |

|?rvalst?m | | |t? izmanto |nodok?u |

|p?rdo?anai, ar| | |pilnvaras |maks?jumu |

|nodokli ir | | |nosl?gt |samaksu |

|apliekama | | |l?gumus |iesniedzama ne|

|starpniec?bas | | |?rvalstu |v?l?k k? 10 |

|(komisijas) | | |uz??muma |dienu laik? no|

|atl?dz?ba | | |v?rd?. |??s izzi?as |

|Ministru | | |(7) |izsnieg?anas |

|kabineta | | |Nerezidenta |dienas. |

|noteiktaj? | | |past?v?g? |Izzi?a, kura |

|k?rt?b?. | | |p?rst?vniec?ba|Latvijas |

|Sniedzot | | |Latvij? maks? |Republikas |

|kravas | | |nodok?us |Uz??mumu |

|eksped?cijas | | |saska?? ar |re?istram |

|pakalpojumus, | | |Latvijas |iesniegta |

|ar nodokli ir | | |Republikas |v?l?k, nav |

|apliekama | | |likumiem par |der?ga. |

|atl?dz?ba par | | |Latvijas |Nodok?u |

|eksped?cijas | | |Republik?, t?s|maks?t?jiem ir|

|pakalpojumiem.| | |teritori?lajos|ties?bas: |

| | | |?de?os un |1) izmantot |

|Ja ?kas vai | | |gaisa telp? |likumos |

|b?ves tiek | | |g?to ien?kumu,|noteiktos |

|p?rdotas viena| | |par ?rvalst?s |nodok?u un |

|gada laik? p?c| | |g?to ien?kumu,|nodevu |

|renov?cijas, | | |kas |atvieglojumus;|

|rekonstrukcija| | |attiecin?ms uz| |

|s vai | | |?o |2) izmantot |

| | | |p?rst?vniec?bu|likumos |

| | | |, k? ar? citus|paredz?t?s |

| | | |nodok?us |nodok?u |

| | | |atbilsto?i |atlaides; |

| | | |konkr?to |3) nodok?u |

| | | |nodok?u |administr?cij?|

| | | |likumiem. |bez maksas |

| | | |Pien?kumi: |iepaz?ties ar |

| | | |(1) Nodok?u |normat?vajiem |

| | | |maks?t?ju |dokumentiem, |

| | | |visp?r?gie |kas reglament?|

| | | |pien?kumi ir |nodok?u un |

| | | |??di: |nodevu |

| | | |1) apr??in?t |apr??in??anas |

| | | |maks?jamo |un maks??anas |

| | | |nodok?u |k?rt?bu; |

| | | |summas; |4) iepaz?ties |

| | | |2) noteiktaj? |ar nodok?u un |

| | | |termi?? un |nodevu |

| | | |piln? apm?r? |apr??inu |

| | | |nomaks?t |p?rbaudes |

| | | |nodok?us un |aktiem un |

| | | |nodevas; |p?rskatiem, |

| | | |3) iesniegt |kas attiecas |

| | | |nodok?u |uz konkr?to |

| | | |administr?cija|nodok?u |

| | | |i konkr?to |maks?t?ju; |

| | | |nodok?u |5) p?rs?dz?t |

| | | |likumos |?? likuma VIII|

| | | |paredz?t?s |noda?? |

| | | |deklar?cijas, |noteiktaj? |

| | | |p?rskatus vai |k?rt?b? |

| | | |nodok?u |nodok?u |

| | | |apr??inus |administr?cija|

| | | |(turpm?k — |s l?mumus; |

| | | |deklar?cijas) |6) iesniegt |

| | | |rakstveid? vai|nodok?u |

| | | |elektronisk? |administr?cija|

| | | |veid?; |i pieteikumu |

| | | |4) nodok?u |par nodevu |

| | | |apr??inu |samaksas |

| | | |pareiz?bas |p?rskat??anu, |

| | | |pier?d??anai |deklar?cijas |

| | | |uzglab?t |labojumu vai |

| | | |finansi?l?s un|nodok?u |

| | | |saimniecisk?s |(ar nodokli |

| | | |darb?bas |apliekam? |

| | | |ie??mumus un |objekta) |

| | | |izdevumus |apr??ina |

| | | |apliecino?us |preciz?jumu |

| | | |dokumentus |triju gadu |

| | | |vismaz piecus |laik? p?c |

| | | |gadus, bet |konkr?tajos |

| | | |gad?jumos, kad|likumos |

| | | |nodok?u |noteikt? |

| | | |maks?t?jam |maks??anas |

| | | |saska?? ar |termi?a, ja |

| | | |likumu tiek |?aj? laik? par|

| | | |piem?rots |konkr?tajiem |

| | | |?pa?s nodok?u |nodok?iem un |

| | | |re??ms uz |attiec?gajiem |

| | | |laiku, kas |taks?cijas |

| | | |p?rsniedz |periodiem nav |

| | | |piecus gadus, |uzs?kta vai |

| | | |- visu ?pa?? |veikta nodok?u|

| | | |nodok?u re??ma| |

| | | |piem?ro?anas |rev?zija |

| | | |laiku. |(audits). |

| | | |5) |Attiec?b? uz |

| | | |normat?vajos |valsts bud?et?|

| | | |aktos |ieskait?miem |

| | | |noteiktaj? |nodok?u |

| | | |k?rt?b? un |maks?jumiem |

| | | |noteiktajos |?aj? punkt? |

| | | |gad?jumos |noteikto |

| | | |re?istr?t |termi?a |

| | | |pa?vald?b? |nokav?jumu var|

| | | |savu |atjaunot |

| | | |individu?l? |Valsts |

| | | |darba veidu, |ie??mumu |

| | | |k? ar? |dienesta |

| | | |re?istr?ties |?ener?ldirekto|

| | | |k? nodok?u |rs, ja nodok?u|

| | | |maks?t?jam |maks?t?js |

| | | |Valsts |iesniedz |

| | | |ie??mumu |pieteikumu par|

| | | |dienest? un | |

| | | |pazi?ot ?ai |termi?? |

| | | |instit?cijai |nesamaks?to |

| | | |par to, kad |nodok?u |

| | | |s?k g?t |samaksu; |

| | | |ien?kumus no |7) sa?emt |

| | | |saimniecisk?s |p?rmaks?to |

| | | |darb?bas; |nodok?u summas|

| | | |6) |saska?? ar |

| | | |normat?vajos |konkr?to |

| | | |aktos |nodok?u |

| | | |noteiktaj? |likumiem; |

| | | |k?rt?b? |8) sa?emt |

| | | |uzskait?t |nodok?u |

| | | |ie??mumus no |administr?cija|

| | | |saimniecisk?s |s nepareizi |

| | | |darb?bas un |piedz?to |

| | | |saimniecisk?s |maks?jumu |

| | | |darb?bas |summas ?? |

| | | |izdevumus un |likuma |

| | | |apr??in?t |28.pant? |

| | | |nodok?us; |noteiktaj? |

| | | |7) ietur?t |k?rt?b?; |

| | | |konkr?to |9) sa?emt no |

| | | |nodok?u |savu ien?kumu |

| | | |likumos |g??anas vietas|

| | | |paredz?t?s |rakstveida |

| | | |maks?jamo |izzi?u par to,|

| | | |nodok?u |k?dus nodok?us|

| | | |summas. |darba dev?js |

| | | |(2) Fiziskaj?m|ir nomaks?jis.|

| | | |person?m k? | |

| | | |nodok?u | |

| | | |maks?t?jiem ir| |

| | | |??di papildu | |

| | | |pien?kumi: | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |kop?j?s |18. |9. Latvijas |

|15. Nodok?u | |deklar?cij? |Iedz?vot?ju |nodok?u |

|administr??ana|50. Sankcijas |uzr?d?t?s |ien?kuma |sist?mas |

|, |par nodok?u |nodok?a |nodok?a gada |pamatlikums- |

|administr??ana|likumu |summas, bet ne|apliekam? |likums “Par |

|s |p?rk?pumiem. |vair?k k? 500 |ien?kuma |nodok?iem un |

|instit?cijas, |Pamatpar?da |latu. |noteik?ana |nodev?m”. |

|to ties?bas, |palielin?juma |Atbild?ba par |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |

|pien?kumi, |naudas un |atk?rtotu |ien?kums ir |nodok?u un |

|atbilst?ba. |nokav?juma |nodok?a b?zes |visa |nodevu veidus |

|Nodok?us |naudas |samazin??anu |taks?cijas |un reglament? |

|administr? |apr??in??ana |(1) Ja nodok?u|perioda |nodok?u un |

|??das |(1) Nodok?u un|maks?t?js |(kalend?r? |nodevu |

|instit?cijas: |nodevu |triju gadu |gada) laik? |noteik?anas |

| |nokav?to |laik? |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to |

|1) iedz?vot?ju|maks?jumu (ar?|atk?rtoti |natur?lo |iekas??anu un |

|ien?kuma |soda naudu) |p?rk?pis |v?rt?bu un |piedzi?u, |

|nodokli - |summa |nodok?u |sa?emto |nodok?u un |

|Valsts |(pamatpar?ds) |likumus |pakalpojumu |nodevu |

|ie??mumu |tiek |(samazin?jis |kopums. |maks?t?ju |

|dienests un |palielin?ta |nodok?u b?zi, |1. Maks?t?ja |(turpm?k - |

|pa?vald?bas |atbilsto?i |neuzr?d?dams |gada apliekamo|nodok?u |

|atbilsto?i |Latvijas |ien?kumus vai |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |

|likumam "Par |Bankas |uzr?d?dams |ien?kumi, par |nodok?u un |

|iedz?vot?ju |noteiktajai |maz?kus |kuriem ir |nodevu |

|ien?kuma |refinans??anas|ien?kumus, vai|j?maks? algas |administr?cija|

|nodokli"; |likmei |ar dokumentiem|nodoklis, |s (turpm?k - |

|2) uz??mumu |kav?juma |apliecin?jis |atbilsto?i ?? |nodok?u |

|ien?kuma |period?. |nepamatotus |panta otrajai,|administr?cija|

|nodokli - |(2) Par |izdevumus), |ceturtajai un |) ties?bas, |

|Valsts |nodok?u un |nodok?u |piektajai |pien?kumus un |

|ie??mumu |nodevu |administr?cija|da?ai, un |atbild?bu, |

|dienests; |maks?juma (ar?|piedzen no |p?r?jie ?? |nodok?u |

|3) nekustam? |soda naudas) |nodok?u |panta tre?aj? |maks?t?ju |

|?pa?uma |samaksas |maks?t?ja |da?? min?tie |re?istr?cijas |

|nodokli - |termi?a |nesamaks?t? |ien?kumi. |k?rt?bu, k? |

|Valsts |nokav?jumu |(iztr?ksto??) |2. Pie |ar? nodok?u un|

|ie??mumu |maks?t?jam |nodok?a summu |ien?kumiem, |nodevu |

|dienests un |tiek |un soda naudu |par kuriem ir |jaut?jumos |

|pa?vald?bas |apr??in?ta |??s summas |j?maks? algas |pie?emto |

|atbilsto?i |nokav?juma |divk?r?? |nodoklis, |l?mumu |

|likumam "Par |nauda - no |apm?r?. |atbilsto?i |p?rs?dz??anas |

|nekustam? |laik? |(2) Ja triju |Ministru |k?rt?bu. |

|?pa?uma |nenomaks?t? |m?ne?u laik? |kabineta |(2) ?is likums|

|nodokli"; |pamatpar?da |nodok?u |noteikumiem |attiecas uz |

|4) akc?zes |0,05 procenti |maks?t?js |tiek |visiem |

|nodokli - |par katru |nenomaks? |pieskait?ta |nodok?iem un |

|Valsts |nokav?to |nodok?a, soda |darba alga, |nodev?m, ja |

|ie??mumu |dienu, ja |naudas vai |pr?mijas, |konkr?t? |

|dienests; |konkr?t? |nokav?juma |vienreiz?ja un|nodok?a likums|

|5) pievienot?s|nodok?a likum?|naudas par?du |sistem?tiska |neparedz citu,|

|v?rt?bas |nav noteikti |bud?et? un |atl?dz?ba un |konkr?t? |

|nodokli - |citi |vi?am nav |citi ien?kumi,|nodok?a vai |

|Valsts |nokav?juma |pagarin?ti |ko darbinieks |nodevas |

|ie??mumu |naudas apm?ri.|nodok?u |sa?em uz |specifikai |

|dienests; | |nomaksas |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u |

|6) dabas |(3) |termi?i ?? |iepriek??jo |k?rt?bu, kura |

|resursu |Pamatpar?da |likuma |darba |nedr?kst b?t |

|nodokli - |palielin?juma |24.pant? |attiec?bu |pretrun? ar ?o|

|Valsts |naudu un |noteiktaj? |pamata |likumu. Muitas|

|ie??mumu |nokav?juma |k?rt?b?, |uz??m?jsabiedr|nodok?a |

|dienests, |naudu |nodok?u |?b?s, valsts |noteik?anas |

|Vides |neapr??ina, ja|administr?cija|uz??mumos, |k?rt?bu, |

|aizsardz?bas |valsts bud?ets|ierosina ties?|iest?d?s, |iekas??anu un |

|un re?ion?l?s |vai |lietu par |organiz?cij?s |sankciju |

|att?st?bas |pa?vald?bas |nodok?u |un no |piem?ro?anu |

|ministrija un |bud?ets tam |maks?t?ja |fiziskaj?m |reglament? ar?|

|pa?vald?bas |piekrit?go |atz??anu par |person?m, k? |likums "Par |

|atbilsto?i |nodok?a |maks?tnesp?j?g|ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|

|likumam "Par |maks?jumu ir |u. |par valsts |(tarifiem)" un|

|dabas resursu |sa??mis piecu |Atbild?ba par |dienesta |Muitas likums.|

|nodokli". |darba dienu |uz??m?jdarb?ba|pien?kumu | |

|7) izlo?u un |laik? p?c |s veik?anu, |izpildi un |(3) Konkr?to |

|azartsp??u |maks?juma |nere?istr?joti|ien?kumi no |nodokli vai |

|nodokli - |termi?a |es k? nodok?u |darba l?guma |nodevu uzliek |

|Valsts |iest??an?s. Ja|maks?t?jam un |izpildes. |saska?? ar |

|ie??mumu |min?tais |citiem nodok?u|3. Pie |konkr?t? |

|dienests; |nosac?jums |likumu |p?r?jiem |nodok?a vai |

|8) muitas |netiek |p?rk?pumiem. |fizisk?s |nodevas |

|nodokli - |iev?rots, |Ja fizisk? vai|personas |likumu, k? ar?|

|Valsts |pamatpar?da |juridisk? |ien?kumiem, |?aj? likum? |

|ie??mumu |palielin?jumu |persona, kas |par kuriem ir |paredz?tajos |

|dienests; |un nokav?juma |veic |j?maks? |gad?jumos |

|9) valsts |naudu |uz??m?jdarb?bu|nodoklis, tiek|saska?? ar |

|soci?l?s |apr??ina, |, |pieskait?ti: |Ministru |

|apdro?in??anas|s?kot ar |nere?istr?jas |1) ien?kumi no|kabineta |

|oblig?t?s |n?kamo dienu |k? nodok?u |individu?l? |noteikumiem |

|iemaksas - |p?c konkr?t? |maks?t?js vai |darba un |vai |

|Valsts |nodok?a likum?|30 dienu laik?|uz??muma |pa?vald?bas |

|ie??mumu |noteikt? |p?c noteikt? |l?guma; |domes |

|dienests. |maks??anas |termi?a |2) ien?kumi no|(padomes) |

|Nodok?u |termi?a |neiesniedz |individu?l? |izdotiem |

|administr?cija|iest??an?s. Ja|nodok?u |uz??muma, ar? |saisto?iem |

|s ties?bas |maks??anas |likumos |no zemnieku |noteikumiem. |

|nosaka likums|termi?? sakr?t|paredz?t?s |vai zvejnieku |(4) Ja |

|par valsts |ar br?vdienu |deklar?cijas |saimniec?bas, |Ministru |

|nodev?m un |(sv?tku |vai nodok?u |ja tie nav |kabineta |

|nodok?iem, |dienu), tad |apr??inus, k? |uz??mumu |noteikumos vai|

|likums "Par |par maks??anas|ar? |ien?kuma |pa?vald?bas |

|Valsts |dienu |saimniec?bas |nodok?a |domes |

|ie??mumu |uzskat?ma |un |objekts; |(padomes) |

|dienestu" un |pirm? |gr?matved?bas |3) ien?kumi no|pie?emtajos |

|citi likumi. |darbdiena p?c |dokumentus, |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos |

|Nodok?u |br?vdienas |bez kuriem |as; |noteikumos ir |

|administr?cija|(sv?tku |nodok?u |4) ien?kumi, |iek?autas |

|s pien?kumi ir|dienas). |administr?cija|ko |normas, kas |

|??di: |(4) |s ier?d?i |uz??m?jsabiedr|paredz |

|1) nodro?in?t,|Pamatpar?da |(darbinieki) |?bas, uz??muma|oblig?tus |

|lai ?o likumu |palielin?juma |nevar noteikt |(iest?des, |maks?jumus, |

|un citu |naudas un |nodok?u b?zi, |organiz?cijas)|kuri atbilst |

|nodok?u |nokav?juma |vai nerada |dal?bnieki |?? likuma |

|(nodevu) |naudas |iesp?ju |sa?em |1.pant? |

|likumus iev?ro|apr??in??ana: |iekas?t |uz??m?jsabiedr|min?tajiem |

|gan nodok?u | |nodok?us, vai |?bas, uz??muma|terminiem |

|maks?t?ji, gan|1) tiek |neat?auj |(iest?des, |"nodoklis", |

|nodok?u |p?rtraukta: |nodok?u |organiz?cijas)|"nodeva" vai |

|administr?cija|a) |administr?cija|likvid?cijas |"pa?vald?bas |

|; |privatiz?jamie|s ier?dnim |vai |nodeva", bet |

|2) kontrol?t |m uz??mumiem |(darbiniekam) |reorganiz?cija|kuri nav |

|nodok?u |(uz??m?jsabied|ieiet nodok?u |s gad?jum?; |paredz?ti ?aj?|

|(nodevu) |r?b?m) — no |maks?t?ja |5) ien?kumi no|likum?, tad |

|apr??in??anas |dienas, kad |telp?s, kad |nekustam? |??du normu |

|un maks??anas |tie nodoti |?im ier?dnim |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana |

|pareiz?bu; |privatiz?cijai|(darbiniekam) |?ku da?u, |nav pie?aujama|

|3) kontrol?t |, uz??mumiem |ir t?das |dz?vok?u, |tikm?r, kam?r |

|nodok?u |(uz??m?jsabied|ties?bas, tad:|zemes) |nav st?ju?ies |

|(nodevu) |r?b?m) — no | |iznom??anas |sp?k? |

|maks?jumu |dienas, kad |1) tiek |vai |atbilsto?i |

|par?dus; |tie nodoti |piem?rota ?? |iz?r??anas; |groz?jumi ?aj?|

|4) piem?rot |atsavin??anai,|likuma |6) ien?kumi no|likum?. |

|sankcijas |l?dz dienai, |33.panta |lietas (zemes,| |

|nodok?u |kad saist?bas |pirmaj? da?? |telpas) | |

|(nodevu) |tiek nodotas |noteikt? |nodo?anas | |

|likumu |ar pie?em?anas|atbild?ba, |t?l?k | |

|p?rk?p?jiem, |un nodo?anas |bet, ja nav |apak?nomniekam| |

|pamatojoties |aktu jaunajam |iesp?jams |vai | |

|uz likumiem un|?pa?niekam, |noteikt |apak??rniekam;| |

|Ministru |bet ne ilg?k |nodok?u | | |

|kabineta |k? uz 12 |lielumu, tos |7) ien?kumi no| |

|noteikumiem; |m?ne?iem, |iekas? par |kustam?s | |

|5) izskat?t un|b) uz??mumiem |iepriek??jo |mantas | |

|izlemt |(uz??m?jsabied|periodu |iznom??anas; | |

|jaut?jumus par|r?b?m), kurus |apr??in?to |8) ien?kumi no| |

|nodok?u |tiesa |nodok?u |intelektu?l? | |

|(nodevu) |pasludin?jusi |dubult? |?pa?uma un | |

|maks??anas |par |apm?r?, bet, |ties?b?m uz to| |

|termi?u |maks?tnesp?j?g|ja t?du nav |(autoratl?dz?b| |

|pagarin??anu; |iem, - no |bijis, nodok?u|a, | |

| |tiesas |lielumu |izpild?t?jatl?| |

|6) kontrol?t |nol?muma |nosaka, |dz?ba; | |

|nodok?u |pie?em?anas |pamatojoties |zin?tnes, | |

|(nodevu) |dienas, |uz nodok?u |literat?ras un| |

|atlaides |c) uz??mumiem |administr?cija|m?kslas darbu,| |

|piem?ro?anas |(uz??m?jsabied|s r?c?b? eso?o|atkl?jumu, | |

|pareiz?bu; |r?b?m), kuriem|inform?ciju |izgudrojumu un| |

|7) rakstveid? |Ministru |par analogiem |r?pniecisko | |

|dar?t zin?mu |kabineta |nodok?u |paraugu autoru| |

|nodok?u |noteiktaj? |maks?t?jiem un|un vi?u | |

|maks?t?jam |k?rt?b? un |piem?rojot |mantinieku | |

|deklar?t? un |termi?? tiek |p?rk?p?jiem |honor?ri) k? | |

|p?rr??in?t? |kapitaliz?ti |nodok?u |ar? no | |

|maks?juma |nodok?u |maks?jumus |ties?b?m | |

|starp?bu; |maks?jumu |dubult? |izmantot | |

|8) nodro?in?t |pamatpar?di; |apm?r?; |ties?bas uz | |

|nodok?u |Nokav?juma |2) p?c nodok?u|intelektu?lo | |

|(nodevu) |naudas |administr?cija|?pa?umu; | |

|iekas??anas |apr??in??ana |s |9) no | |

|publiskumu, |tiek |piepras?juma: |uz??m?jsabiedr| |

|regul?ri |p?rtraukta: | |?b?m, | |

|public?jot |1) summ?m, |a) |uz??mumiem | |

|inform?ciju |kuras |ministrij?m, |(iest?d?m, | |

|par atsevi??u |nor?d?tas |pa?vald?b?m un|organiz?cij?m)| |

|nodok?u |izpildei |cit?m |sa?emtie | |

|(nodevu) |pie?emtajos |instit?cij?m |d?vin?jumi; | |

|kopie??mumiem |maks?juma |j?atsauc |10) pensijas | |

|un par nodok?u|uzdevumos, no |nodok?u |neatkar?gi no | |

|maks?t?jiem, |dienas, kad |maks?t?jam |to izmaksas | |

|kuriem ir |banka tos |izsniegt? |avota; | |

|liel?kie |pie??musi |at?auja |11) citi | |

|nodok?u |izpildei; |(licence) |ien?kumi, kas | |

|(nodevu) |2) tikai t?d? |veikt |nav min?ti ?? | |

|par?di; |gad?jum?, ja |uz??m?jdarb?bu|likuma. | |

|9) public?t |bankas kontos |, | | |

|zi?as par |iesald?to |b) muitas | | |

|nodok?u un |(aiztur?to) |iest?d?m | | |

|nodevu likmju,|naudas |j?aptur | | |

|soda naudas un|l?dzek?u |nodok?u | | |

|nokav?juma |?pa?nieks- |maks?t?ja | | |

|naudas |p?rvald?t?js |eksporta un | | |

|noteik?anas |nav atteicies |importa | | |

|k?rt?bas |no sav?m |oper?cijas, | | |

|groz??anu; |pras?juma |c) bank?m | | |

|10) veikt |ties?b?m par |j?p?rtrauc | | |

|nodok?u |labu citai |l?dzek?u | | |

|(nodevu) |personai vai |izsnieg?ana un| | |

|kontroli |ar? savas |p?rskait?jumi | | |

|(p?rbaudi, |ties?bas nav |no nodok?u | | |

|rev?ziju), |nodevis |maks?t?ja | | |

|pamatojoties |jebkurai citai|konta, l?dz | | |

|uz nodok?u |personai. |tiek sa?emts | | |

|administr?cija|Skaidr?s |nodok?u | | |

|s tie??s |naudas |administr?cija| | |

|vad?bas |lieto?anas |s rakstveida | | |

|rakstveida |ierobe?ojumi: |atsaukums vai | | |

|l?mumu, kur? |Nodok?u |tiesas | | |

|uzr?d?ts |maks?t?ji, |nol?mums; | | |

|kontroles |iz?emot |3) tiek | | |

|(p?rbaudes, |fiziskas |piem?roti | | |

|rev?zijas) |personas, |citos | | |

|termi??; |katru m?nesi |likumdo?anas | | |

|11) piedz?t |Ministru |aktos | | |

|bezstr?da |kabineta |noteiktie | | |

|k?rt?b? |noteiktaj? |sodi. Nodok?u | | |

|termi?? |k?rt?b? |administr?cija| | |

|nenomaks?tos |deklar? visus |ir ties?ga | | |

|nodok?us, soda|m?ne?a laik? |iesniegt | | |

|naudas un |savstarp?ji |materi?lus | | |

|nokav?juma |skaidr? naud? |attiec?gaj? | | |

|naudas no |veiktos |valsts | | |

|nodok?u |dar?jumus |instit?cij? | | |

|maks?t?ja |(neatkar?gi no|krimin?llietas| | |

|finansu |t?, vai |ierosin??anai.| | |

|l?dzek?iem vai|dar?jums | | | |

|no cita vi?am |notiek vien? |Saimniecisk?s | | |

|piedero?a |oper?cij? vai |darb?bas | | |

|?pa?uma; |vair?k?s |aptur??ana | | |

|12) nodro?in?t|oper?cij?s), |normat?vo aktu| | |

|publiski |kuru summa |p?rk?pumu | | |

|pieejamu |p?rsniedz 1000|gad?jumos | | |

|pievienot?s |latu. Ja nav |Ja fizisk? vai| | |

|v?rt?bas |deklar?ti |juridisk? | | |

|nodok?a |skaidr? naud? |persona vai | | |

|maks?t?ju |veiktie |??du personu | | |

|re?istru. |dar?jumi, kuru|grupa, veicot | | |

|Atbild?ba: |summa |saimniecisko | | |

|(1) |p?rsniedz 1000|darb?bu, | | |

|Zaud?jumus, |latu, |p?rk?pj | | |

|ar? no aprites|maks?jama soda|normat?vajos | | |

|izsl?gt?s |nauda 5 |aktos | | |

|naudas rad?tos|procentu |paredz?to | | |

|zaud?jumus, |apm?r? no |k?rt?bu, kas | | |

|kas fiziskajai|nedeklar?to |nodro?ina ar | | |

|vai |dar?jumu |nodok?iem un | | |

|juridiskajai |kopsummas. |nodev?m | | |

|personai |Ja ?? panta |apliekamo | | |

|radu?ies |pirmaj? da?? |objektu | | |

|nodok?u |min?tie |pareizu un | | |

|administr?cija|dar?jumi |piln?gu | | |

|s |p?rsniedz 3000|uzskaiti, | | |

|prettiesiskas |latu, |Valsts | | |

|r?c?bas vai |maks?jama soda|ie??mumu | | |

|k??das d??, |nauda 10 |dienests ir | | |

|atl?dzina |procentu |ties?gs | | |

|attiec?gi no |apm?r? no ?o |speci?las | | |

|valsts bud?eta|dar?jumu |p?rbaudes | | |

|un pa?vald?bu |kopsummas; ja |veik?anai | | |

|bud?etiem, |?ie dar?jumi |Ministru | | |

|turkl?t |nav deklar?ti |kabineta | | |

|atmaks?jam? |?? panta |noteiktaj? | | |

|summa tiek |pirmaj? da?? |k?rt?b? | | |

|palielin?ta |noteiktaj? |aptur?t | | |

|atbilsto?i |k?rt?b?, - 15 |normat?vo aktu| | |

|Latvijas |procentu |p?rk?p?ja (vai| | |

|Bankas |apm?r? no ?o |t? | | |

|noteiktajai |dar?jumu |strukt?rvien?b| | |

|refinans??anas|kopsummas, ja |as, kur? | | |

|likmei ?aj? |?aj? pant? nav|noticis | | |

|period?. |noteikts |p?rk?pums) | | |

|(2) Nodok?u |cit?di. |darb?bu uz | | |

|administr?cija|Atbild?ba par |laiku, kas nav| | |

|s ier?dnis |nodok?u b?zes |ilg?ks par 10 | | |

|(darbinieks), |samazin??anu |dien?m no | | |

|kur? pie??vis |Ja nodok?u |Valsts | | |

|prettiesisku |maks?t?js, |ie??mumu | | |

|r?c?bu, |p?rk?pdams |dienesta | | |

|zaud?jumus |nodok?u likumu|instit?cijas | | |

|atl?dzina |pras?bas, |l?muma | | |

|likumos |nodok?u |(r?kojuma) | | |

|noteiktaj? |administr?cija|pie?em?anas | | |

|k?rt?b?. |i iesniegtaj?s|dienas. | | |

| |deklar?cij?s |Attiec?go | | |

| |vai nodok?u |l?mumu | | |

| |apr??inos |(r?kojumu) | | |

| |samazina |Valsts | | |

| |nodok?u b?zi |ie??mumu | | |

| |(ar nodokli |dienests | | |

| |apliekamo |pie?em triju | | |

| |objektu) un no|darbadienu | | |

| |t?s apr??in?to|laik? p?c | | |

| |nodok?a summu,|p?rbau?u | | |

| |nodok?u |materi?lu | | |

| |administr?cija|sa?em?anas no | | |

| |apr??ina un |kontrol?jo??m | | |

| |par labu |instit?cij?m. | | |

| |bud?etam no |?? panta | | |

| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |

| |maks?t?ja |noteiktais | | |

| |piedzen |speci?l?s | | |

| |samazin?to |p?rbaudes | | |

| |nodok?a summu |veik?anas | | |

| |un soda naudu |laika | | |

| |t?s apm?r?, ja|ierobe?ojums | | |

| |konkr?to |nav | | |

| |nodok?u |piem?rojams | | |

| |likumos nav |gad?jumos, kad| | |

| |paredz?ts cits|??d? p?rbaud? | | |

| |soda naudas |ir konstat?ts,| | |

| |apm?rs. |ka | | |

| |Soda naudu |nepiecie?ams | | |

| |neapr??ina un |veikt speci?lu| | |

| |nepiedzen, ja |nodok?u | | |

| |iev?roti abi |auditu, vai | | |

| |??di |gad?jumos, par| | |

| |nosac?jumi: |kuriem | | |

| |1) nodok?u |paredz?ta | | |

| |maks?t?js |krimin?latbild| | |

| |attiec?b? uz |?ba, - | | |

| |termi?? |saimnieciski | | |

| |iesniegto |finansi?l?s | | |

| |deklar?ciju |darb?bas | | |

| |vai nodok?u |rev?ziju. Ja | | |

| |apr??inu pirms|?? panta | | |

| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |

| |administr?cija|paredz?t? | | |

| |s p?rbaudes |normat?vo aktu| | |

| |s?kuma |p?rk?p?ja (vai| | |

| |iesniedzis |t? | | |

| |deklar?cijas |strukt?rvien?b| | |

| |labojumu vai |as, kur? | | |

| |nodok?u (ar |noticis | | |

| |nodokli |p?rk?pums) | | |

| |apliekam? |darb?ba | | |

| |objekta) |aptur?ta uz | | |

| |apr??ina |laiku, tad | | |

| |preciz?jumu; |darb?bas | | |

| |2) piecu darba|aptur??anas | | |

| |dienu laik? no|rezult?t? | | |

| |deklar?cijas |radu?ies | | |

| |labojuma vai |materi?lie | | |

| |nodok?u (ar |zaud?jumi tiek| | |

| |nodokli |segti no | | |

| |apliekam? |p?rk?p?ja | | |

| |objekta) |(fizisk?s vai | | |

| |apr??ina |juridisk?s | | |

| |preciz?juma |personas vai | | |

| |iesnieg?anas |??du personu | | |

| |dienas ir |grupas) | | |

| |samaks?jis |l?dzek?iem. | | |

| |samazin?to | | | |

| |nodok?a summu | | | |

| |un ar to | | | |

| |saist?to | | | |

| |pamatpar?da | | | |

| |palielin?jumu | | | |

| |un nokav?juma | | | |

| |naudu, kas | | | |

| |izveidojusies | | | |

| |l?dz | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |labojuma vai | | | |

| |nodok?u (ar | | | |

| |nodokli | | | |

| |apliekam? | | | |

| |objekta) | | | |

| |apr??ina | | | |

| |preciz?juma | | | |

| |iesnieg?anas | | | |

| |dienai. | | | |

| |Samazin?t? | | | |

| |nodok?a summa | | | |

| |un soda nauda | | | |

| |attiec?gaj? | | | |

| |apm?r? nodok?u| | | |

| |maks?t?jam | | | |

| |j?samaks? 30 | | | |

| |dienu laik? no| | | |

| |dienas, kad | | | |

| |sa?emts | | | |

| |nodok?u | | | |

| |administr?cija| | | |

| |s l?mums par | | | |

| |apr??in?to | | | |

| |nodok?a summu.| | | |

| |Ja maks?jumi | | | |

| |noteikto 30 | | | |

| |dienu laik? | | | |

| |netiek veikti,| | | |

| |ar 31. dienu | | | |

| |tiek piedz?ta | | | |

| |nokav?juma | | | |

| |nauda- 0.05 % | | | |

| |par katru | | | |

| |dienu. | | | |

| |Atbild?ba par | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |savlaic?gu | | | |

| |neiesnieg?anu | | | |

| |(1) Ja nodok?u| | | |

| |maks?t?js | | | |

| |iesniedz | | | |

| |nodok?u | | | |

| |administr?cija| | | |

| |i konkr?to | | | |

| |nodok?u | | | |

| |likumos | | | |

| |paredz?t?s | | | |

| |deklar?cijas, | | | |

| |p?rskatus vai | | | |

| |nodok?u | | | |

| |apr??inus | | | |

| |(turpm?k — | | | |

| |deklar?cijas),| | | |

| |neiev?rojot | | | |

| |normat?vajos | | | |

| |aktos | | | |

| |noteiktos | | | |

| |iesnieg?anas | | | |

| |termi?us, | | | |

| |vi?am par | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |iesnieg?anu ar| | | |

| |nov?lo?anos | | | |

| |atkar?b? no | | | |

| |nov?lo?an?s | | | |

| |ilguma tiek | | | |

| |uzlikta soda | | | |

| |nauda ??dos | | | |

| |apm?ros, ja | | | |

| |konkr?to | | | |

| |nodok?u | | | |

| |likumos nav | | | |

| |noteikts | | | |

| |cit?di: | | | |

| |1) l?dz 15 | | | |

| |kalend?ra | | | |

| |dien?m — 0,1 | | | |

| |procents no | | | |

| |kop?j?s | | | |

| |deklar?cij? | | | |

| |uzr?d?t?s | | | |

| |nodok?a | | | |

| |summas, bet ne| | | |

| |vair?k k? 50 | | | |

| |latu; | | | |

| |2) no 16 l?dz | | | |

| |30 kalend?ra | | | |

| |dien?m — 0,5 | | | |

| |procenti no | | | |

| |kop?j?s | | | |

| |deklar?cij? | | | |

| |uzr?d?t?s | | | |

| |nodok?a | | | |

| |summas, bet ne| | | |

| |vair?k k? 200 | | | |

| |latu; | | | |

| |3) virs 30 | | | |

| |kalend?ra | | | |

| |dien?m — 1 | | | |

| |procents no | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|12. |14. |1.Bud?eta |2.Valsts | |

|Valsts |Pa?vald?bu|visp?rejs |konsolid?tais |4.Fisk?l? reforma |

|nodok?i, |nodevas, |raksturojums,|kopbudzets,t? |un nodok?u |

|to |to |bud?etu veidi|ie??mumu un |politika. |

|raksturoj|raksturoju| |izdevumu da?a |Istenejotfiskalas |

|ums. |ms. |Bud?ets ir |konsolid?tais |sistemas reformu |

|Nodoklis |pa?vald?ba|valsts??mumu |kopbud?ets ir |valst?,iizstradata |

|- ar |s nodeva -|un izdevumu |valsts |jauna nodok?u |

|likumu |pa?vald?ba|saraksts,kas |pamatbud?eta |likumdosanas |

|noteikts |s domes |sast?d?ts |,valsts speciala |sistema,kuras |

|oblig?ts |(padomes) |noteiktam |budzeta,pasvaldibu|ievie?ana s?k?s |

|maks?jums|noteikts |laika |pamatbud?etu un |1995.gad?.Jauna |

|valsts |oblig?ts |periodam,para|pa?valdibu |nodoklu sistema |

|bud?et? |maks?jums |sti |specialo budzetu |uzskatama kan 1993 |

|vai |pa?vald?ba|gadam.Bud?ets|summa,no kuras |gad? latvija |

|pa?vald?b|s |ir l?dezeklis|tiek atskaititi |uzsaktas fiskalas |

|u |pamatbud?e|valsts |transferi-tie?ie |sistemas reformas |

|bud?etos |t? vai |politikas |savstarpejie |sastavda?a. |

|(pamatbud|speci?laj?|?steno?anai |naudas lidzek?u |Ieprek?eja nodoklu |

|?et? vai |bud?et? |ar |p?rskatijumi |sistema,kura tika |

|speci?laj|?aj? |finansi?lajam|dazadiem |izstradata |

|os |likum? |metod?m,un |budzetiem.Kons.kop|1990.gad? u7n |

|bud?etos)|paredz?taj|tas ir |bud?ets latvij? |ievesta ar |

|, kas nav|os |vald?bas |pirmo reizi tika |1991.gada 1.janvari|

|maks?jums|gad?jumos;|darb?bas un |planots 1998 |nopietno izmainu |

|par | |vad?bas |.bud?etya |rezultat?,kas |

|noteiktas|(1) |pamat?. |gadam.?aja budzeta|norisinajas pedejo |

|preces |Pils?tas |Budzeta |projekta |gadu laik? valsts |

|ieg?di |domei un |m?rkis ir |turpuinajas |ekonomik?,ka ari |

|vai |pagasta |noteikt un |1997.gada |grozijumi |

|pakalpoju|padomei ir|pamatot,kadi |uzsaktais budzeta |likum,do?anas |

|ma |ties?bas |l?dzek?i |izdevumu planojums|aktos,?pa?i |

|sa?em?anu|Ministru |nepieciesami |programmu un |Civillikuma |

|un nav |kabineta |vald?bai,k? |apak?programmu |darbibas |

|soda |noteikumos|ar? cit?m |griezuma. |atjauno?an?,radija |

|naudas, |noteiktaj?|valsts |Budzeta programma |nepiecie?amibu |

|pamatpar?|k?rt?b? |instit?cij?m |ietver tadus |mainit ne tikai |

|da |sav? |un |savstarpeji |atsevi??us nodoklu |

|palielin?|administra|pa?valdibam |saistitus |likumus,bet butiski|

|juma |t?vaj? |to valsts |pasakumus vai |ghrozity visu |

|naudas un|teritorij?|pienakumu |pakalpojumus,kuri |nodok?u un nodevu |

|nokav?jum|uzlikt |veiksanai,kur|orienteti uz |sistemu.?o |

|a naudas |pa?vald?ba|a finanse?ana|kopeju m?r?i vai |nepiecie?amibu |

|maks?jums|s nodevas |noteikta ar |ari cie?i |pastiprinaja ari |

|, k? ar? |par: |likumdo?anas |saistitiem |pedejo gadu laik? |

|nav |1) |aktiem.Bud?et|m?rkiem.Bud?eta |izveidoju?as |

|maks?jums|pa?vald?ba|a uzdevums ir|programma var but |daudzas nodok?u |

|par |s domes |nodro?inat |sadalita |atlaides,kuras savu|

|valsts |(padomes) |,lai taj? |apak?programmas.pr|sakotnejo |

|kapit?la |izstr?d?to|laikposm?,kur|ogrammu budzets |ekonomisko nozimi |

|vai t? |ofici?lo |am ?ie |dod iespeju |bija |

|da?as |dokumentu |l?dzek?i |noteikt,kadi |zaudeju?as.Un,visbe|

|izmanto?a|un |paredzeti,izd|valsts sektora |idzot,Latvijas |

|nu. |apliecin?t|evumus segtu |pakalpojumi un |iesaisti?anas |

|Latvijas |u to |atbilsto?i |kada apjoma bus |starptautiskajas |

|Republik?|kopiju |ie??mumi |pieejami,izmantojo|organizacij?s |

|ir ??di |sa?em?anu;|budzeta. |t noteiktu valsts |atklaja vairakas |

|valsts | |Veidojot |budzeta lidzek?u |butiskas pastavo?as|

|nodok?i |2) |valsts |apjomu.svarigi ir |nodok?u sistemas |

|un tiem |izklaid?jo|budzetu,vai |noteikt maksimalo |nepilnibas un |

|atbilsto?|?a |valdfiba |rezultatu,kadu |neatbilstibu |

|ie likumi|rakstura |darbojas |iesp?jams sasniegt|visparpie?emtajam |

|par |pas?kumu |ar:a)bud?eta |ar ierobezotu |normam.Integracija |

|nodok?u |sar?ko?anu|defecitu |lidzeklu apjomu. |Eirop? izvirzija |

|uzlik?anu|publisk?s |b)bud?.p?rpal| |jaunu |

|: |viet?s; |ikumu | |uzdevumu-tuvinat |

|1) |3) |c)sabalans?tu| |musu valsts nodoklu|

|iedz?vot?|atp?tnieku|bud?etu. | |likumu atbilstibu |

|ju |un t?ristu|Bud?.defec?ts| |ES valst?s |

|ien?kuma |uz?em?anu;|ir budzeta | |lietotajai nodoklu |

|nodoklis | |gada izdevumu| |likumdosanai. |

|- "Par |4) |p?rsniegums | |Parejas periodu |

|iedz?vot?|tirdzniec?|p?r gada | |Latvij? pavadija |

|ju |bu |ie?emumiem. | |ekonomisk?s |

|ien?kuma |publisk?s |Atbilsto?i | |situacjas |

|nodokli";|viet?s; |likumam “Par | |nestabilitate,smaga|

| |5) visu |budzetu un | |s finansialas |

|2) |veidu |finansu | |grutibas,nodok?u |

|uz??mumu |dz?vnieku |vad?bu” LR | |ienemumu |

|ien?kuma |tur??anu; |bud?etus | |nepietiekamiba. |

|nodoklis | |iedala: | |?emot v?ra minetos |

|- "Par |6) |Valsts | |apstak?os finansu |

|uz??mumu |transportl|bud?eta | |ministrija |

|ien?kuma |?dzek?u |Pa?vald?bu | |1993.gada otraj? |

|nodokli";|iebrauk?an|budzetos | |pus? izstradaja |

| |u ?pa?a |Valsts | |fiskalas sistemas |

|3) |re??ma |bud?ets un | |reformas |

|nekustam?|zon?s; |pa?vald?bas | |koncepciju,kur? |

|?pa?uma |7) |budzets | |ieverojama vita |

|nodoklis |rekl?mas, |sast?v no | |ieradita nodoklu |

|- "Par |afi?u un |Pamatbud?eta | |likumdo?anas |

|nekustam?|sludin?jum|Speci?l? | |sakarto?anai.Fiskal|

|?pa?uma |u |bud?eta | |as sistemas |

|nodokli";|izvieto?an|Valsts | |reformai tika |

| |u |bud?etu veido| |izvirz?ti ?adi |

|4) |publisk?s |visi vald?bas| |m?r?i: |

|pievienot|viet?s; |(valsts | |Nodrosinat budzeta |

|?s |8) laivu, |instit?ciju0 | |ienemumus sakotneji|

|v?rt?bas |motorlaivu|sav?ktie vai | |31-33 procentu |

|nodoklis |un jahtu |sa?emtie | |apmera,bet |

|- "Par |tur??anu; |ie??mumi,kuri| |velakajos periodos |

|pievienot| |ir valsts | |35-38 procentu |

|?s |9) |budzeta | |apmera no iek?zemes|

|v?rt?bas |pa?vald?bu|l?dzek?i | |kopprodukta; |

|nodokli";|simbolikas|Pa?vald?bu | |Stimulet uzkrajumu |

| |izmanto?an|budzeti ir | |veido?anos latvijas|

|5) |u; |kopbudzeta | |tautsaimniecib? un |

|akc?zes |10) |da?a,un tioe | |ieguldijumus |

|nodoklis |b?vat?auja|ietver katram| |uznemejdarbib?; |

|- "Par |s |saimnieciskaj| |Veicin?t latvijas |

|akc?zes |sa?em?anu.|am gadam | |integre?anos ES un |

|nodokli",| |visus | |citas starpvalstu |

| |(2) Rajona|pa?vald?bu | |ekonomiskajas |

|6) |padomei ir|sav?ktos vai | |struktur?s |

|akc?zes |ties?bas |sa?emtos | |Samazinat nodok?u |

|nodoklis |Ministru |ie??mumus,kur| |likumdo?anas |

|naftas |kabineta |us | |negativo ietekmi uz|

|produktie|noteikumos|pa?vald?bas | |uz?emejdarbibu |

|m- "Par |noteiktaj?|apropri? | |Nodro?inat nodoklu |

|akc?zes |k?rt?b? |pa?vald?bu | |likumu atbilstibu |

|nodokli |sav? |m?r?iem. | |LR |

|naftas |administra|Pamatbud?ets | |likumdo?anai;ipa?i |

|produktie|t?vaj? |ir bud?etu | |Civillikumam un |

|m", |teritorij?|da?a,kuru | |likumiem par |

|7) muitas|uzlikt |veido visi | |gramatvedibu un |

|nodoklis |nodevu |ie?emumi | |gadaparskatiem,ka |

|- "Par |par: |,iz?emot | |ari tuvinat tos ES |

|muitas |1) rajona |?pa?iem | |valst?s lietotajai |

|nodokli |padomes |m?r?iem | |nodok?u |

|(tarifiem|izstr?d?to|iez?m?tos | |likumdo?anai |

|)"; |ofici?lo |ie??mumus,zie| |Nov?rst legalas |

|8) dabas |dokumentu |dojumus un | |iespejas |

|resursu |un |d?vinajumus,k| |izvairities no |

|nodoklis |apliecin?t|a ar? | |nodok?u maksa?anas.|

|- "Par |u to |izdevumi,kuru| | |

|dabas |kopiju |s paredz?ts | |Sabalanset valsts |

|resursu |sa?em?anu;|segt no ?iem | |un pasvaldibu |

|nodokli";| |ioe??mumiem. | |ie??mumus ar |

| |2) rajona |Speci?lais | |izdevumiem,lai |

|9) izlo?u|pa?vald?ba|budzets ir | |bud?eta fdefec?ts |

|un |s |bud?etu | |neparsniegtu 2 |

|azartsp??|simbolikas|da?a,kuru | |propcentus no |

|u |izmanto?an|veido ?pa?iem| |iek?zemes |

|nodoklis |u. |m?r?iem | |kopprodukta. |

|- "Par |(3) |iez?m?ti | |Veiktie fiskalie |

|izlo?u un|Pa?vald?bu|ie?emumi,k? | |pasakumi |

|azartsp??|nodevu |ar? ziedojumi| |nodro?inaja valsts |

|u nodevu |veid? |un d?vinajumi| |ienemumu |

|un |apmaks?jam|naud? vai | |palielina?anos,ka |

|nodokli";|a |nat?r?9ar | |ari finansialas |

| |atl?dz?ba |uzskaiti | |situacijas |

|10) |tikai par |naud?) un | |stabileze?anos |

|valsts |?? likuma |kuras | |valsti.Tas nepalika|

|soci?l?s |12.pant? |l?dzek?i | |nepaman?ts ari |

|apdro?in?|paredz?to |izlietojami | |rietumvalstu |

|?anas |pa?vald?bu|saist?ba ar | |ekonomistiem,kuri |

|oblig?t?s|nodro?in?j|?iem | |analiz? situaciju |

|iemaksas |umu. Ja |ie?emumiem. | |Baltijas valstis. |

|- "Par |pa?vald?ba| | |Viens no minetas |

|valsts |s dome | | |reformas merkiem ir|

|soci?lo |(padome) | | |nodro?inat tuvako 5|

|apdro?in?|vai t?s | | |gadu laika visa |

|?anu". |iest?des | | |lime?a budzeta |

|Nodok?u |sniedz | | |nodok?u maksajumus |

|maks?t?ji|pakalpojum| | |35-38 procentu |

|valsts |us, kas | | |apmera no IKP.Pec |

|nodok?us |saska?? ar| | |ekspertu |

|iemaks? |?o likumu | | |vertejuma.Latvij? |

|valsts |nav | | |1993.gada nodoklu |

|bud?et? |pa?vald?ba| | |ipatsvars IKP |

|vai ar? |s nodevas | | |sastadija 36%,kas |

|p?c |objekts, | | |bija par 6 procenta|

|noteikta |un ja par | | |punktiem augstaks |

|to |?iem | | |neka |

|sadal?jum|pakalpojum| | |iepriek?eja,1992.ga|

|a- valsts|iem ir | | |d?.?emot v?r? |

|bud?et? |?emama | | |veiktos |

|un |samaksa, | | |pasakumus,kas |

|pa?vald?b|tad ir | | |saistiti ar |

|u |j?k?rto | | |grpzijumiem nodok?u|

|bud?etos |atsevi??a | | |likumdosanas |

|atbilsto?|gr?matved?| | |aktos,k? ari |

|i |bas | | |nodok?u |

|konkr?ta |uzskaite | | |adminestresanas |

|nodok?a |un | | |uzlabosana,nodoklu |

|likumam. |j?nodro?in| | |?patsvars 1994.gada|

|Ar? |a nodok?u | | |IKP paaugstinajas |

|bud?etos |un citu | | |l?dz 37%.1995.gada |

|ieskait?m|oblig?to | | |nodoklu maksajumu |

|? soda |maks?jumu | | |ipatsvars IKP |

|nauda par|veik?ana | | |palielinajas par |

|nodok?u |par tiem | | |viena procenta |

|likumu |saska?? ar| | |punktu un sasniedza|

|p?rk?pumi|?o likumu | | |38%. |

|em, |un | | |Valsts fiskalas |

|nokav?jum|konkr?to | | |politikas |

|a nauda |nodok?u | | |stabil;izacija |

|un |likumiem. | | |turpinajas ari 1996|

|nodok?u | | | |gad?,mobilezejot |

|maks?jumi|(4) | | |ie?emumus un |

|, |Republikas| | |ierobe?ojot bud?eta|

|saglab?jo|pils?tu | | |izdevumus.Nozimigu |

|t nodok?u|domju un | | |vietu ?aj? proces? |

|sadales |rajonu | | |ie?ema nodok?u |

|proporcij|padomju | | |likumdosanas talaka|

|u, tiek |pie?emtie | | |sakarto?ana,jo 1995|

|iemaks?ti|saisto?ie | | |gada stajas speka |

|tajos |noteikumi | | |vairaki jauni |

|pa?os |par | | |nodoklu |

|bud?etu |pa?vald?bu| | |likumi,piem.,PVN,pa|

|kontos, |nodev?m | | |r nodokliem un |

|kuros |p?c to | | |nodevam,uz?emumu |

|maks?jams|parakst??a| | |ienakuma |

|konkr?tai|nas piecu | | |nodoklis,dabas |

|s |darbdienu | | |resursu nodoklis,ka|

|nodoklis,|laik? | | |ari butiski |

|ja |nos?t?mi | | |grozijumi citos |

|konkr?taj|pa?vald?bu| | |nodoklu |

|? nodok?a|darb?bu | | |likumos.Veiktie |

|likum? |p?rraugo?a| | |pasakumi nodoklu |

|nav |jai | | |likumdosanas jom? |

|noteikts |instit?cij| | |sekmeja musu valsts|

|cit?di. |ai | | |nodoklu |

| |re?istr??a| | |likumdosanas |

| |nai | | |tuvinasanu tirgus |

| |Ministru | | |ekonomikas |

| |kabineta | | |princvipiem un |

| |noteiktaj?| | |starptautiskajam |

| |k?rt?b? un| | |normam. |

| |ne v?l?k | | |1996 gada valsts |

| |k? ned??u | | |kopbudzeta |

| |p?c to | | |finansialais |

| |re?istr?ci| | |defecits bija 34,5 |

| |jas | | |milj. Latu apmera |

| |pa?vald?bu| | |jeb 1,3 procenti no|

| |darb?bu | | |IKP,savukart |

| |p?rraugo?a| | |fiskalais defecits |

| |j? | | |sasniedza 46,4 |

| |instit?cij| | |milj.latu jeb 1,7 |

| |? | | |procentus no |

| |public?jam| | |IKP.Valsts |

| |i | | |regulejosas |

| |laikrakst?| | |darbibas rezultata |

| |"Latvijas | | |kopbudzeta |

| |V?stnesis"| | |fiskalais defecits |

| |, un tie | | |atradas Mastrihtas |

| |st?jas | | |liguma noteiktajas |

| |sp?k? ne | | |pie?aujamas robe?as|

| |?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c | | | |

| |to | | | |

| |public??an| | | |

| |as. | | | |

| |Pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo??| | | |

| |instit?cij| | | |

| |a veic | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |ju vai ar?| | | |

| |sniedz | | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu | | | |

| |to dar?t | | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? 30 | | | |

| |dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pieteikuma| | | |

| |sa?em?anas| | | |

| |. | | | |

| |(5) Rajona| | | |

| |pils?tu | | | |

| |domju un | | | |

| |pagastu | | | |

| |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi | | | |

| |par | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |nodev?m | | | |

| |p?c to | | | |

| |parakst??a| | | |

| |nas piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? | | | |

| |nos?t?mi | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?a| | | |

| |jai | | | |

| |instit?cij| | | |

| |ai | | | |

| |re?istr??a| | | |

| |nai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj?| | | |

| |k?rt?b? un| | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? ned??u | | | |

| |p?c to | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?a| | | |

| |j? | | | |

| |instit?cij| | | |

| |? | | | |

| |izliekami | | | |

| |redzam? | | | |

| |viet? | | | |

| |domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?k? vai | | | |

| |pie domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?kas, un | | | |

| |tie st?jas| | | |

| |sp?k? ne | | | |

| |?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c | | | |

| |to | | | |

| |izlik?anas| | | |

| |redzam? | | | |

| |viet?. | | | |

| |Pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo??| | | |

| |instit?cij| | | |

| |a veic | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |ju vai ar?| | | |

| |sniedz | | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu | | | |

| |to dar?t | | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? 30 | | | |

| |dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pieteikuma| | | |

| |sa?em?anas| | | |

| |. | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|5.Nelegal? |Nelikum?ga |6.Nodok?u |8.IKP un | |

|ekonomika un |darb?ba ir |funkcijas un |bud?ets. | |

|IKP. |Naudas |veidi. |IKP ir | |

|??dzas |vilto?ana |Klasiskaj? |noteikt? | |

|oficialajai |Narkotiku |ekonom.teorijj? |laika perioda| |

|statistikai par |razo?ana un |nodok?u sistemai|valsts | |

|IKP apjomiem un |tirdznieciba |izvirziti |iedzivotaju | |

|dinamiku pastav |Prostitucija |vairaki |ra?oto pre?u | |

|viedoklis,ka ta |Izspie?ana |nosacijumi,no |un | |

|pilniba |Zagsana |kuriem butiski |pakalpojumu | |

|neatspogulo |?ant??a un |ir ?adi: |kopej? | |

|faktiski |krap?ana |1.Ekonomisk? |vert?ba | |

|jaunradito |?nu jeb |efektivit?te.nod|naudas | |

|vertibu gada |neofici?l? |ok?u sistemai |izteiksme. | |

|laika.Aprekinata|ekonomika ir|nedrikst izjaukt|IKP ir viens | |

|is IKP ir |pla?s |efektivu resursu|no | |

|nepiln?gs un |j?dziens un |sadali?anu |pam,atraditaj| |

|maksligi |t? aptver |valsts |iem Nacionalo| |

|samazinats.Ta ir|visas |ekonomik?.Att?st|kontu | |

|nelegalas |darbibas un |itas sabiedribas|sistemaIKP | |

|ekonomikas |aktivit?tes |apstak?os tirgus|kopproduktu | |

|da?a,kuras |,kas dod |aktivitates ir |aprekina | |

|?patsvars |ien?kumus,bet|pa?organiz?jo?s |izmantojot | |

|Latvij? ir visai|da??du |process.Tomer |datus | |

|ieverojams.Ari |iemeslu d?? |iespejams,ka |par;pre?u | |

|nelegalo vai enu|netiek |nepardomatas |ra?o?anu un | |

|ekonomiku |deklaras un |ricibas |pakalpojumu | |

|saprotam to |tiek sl?ptas |rezultata var |sniegsanu | |

|propdukcijas vai|no aplik?anas|izveidoties |Pieprasijumu(| |

|pakalpojamu |ar |situacija,kad |izlietojamu) | |

|dalu,kas netiek |nodok?iem,k? |kapitals atstaj |Ie?emumiem | |

|uzradita |ar? netiek |valsti.Tas,prota|IKP apre?ina | |

|oficialaja |atspogu?otas |ms,ir negativs |izmantojot,da| |

|statistik?.?nu |statistiskajo|raditajs valsts |tus par | |

|ekonomikas |s p?rskatos. |tautsaimniecib?.|razosanu,visp| |

|sastavda?a ir |?nu ekonomika|Valdibas |irms nosaka | |

|kontrobanda,izva|negativi |uzdevums ir |precu | |

|iri?anas no |ietekm? |sekot ?adam |ra?oanas un | |

|nodoklu |valsts |tendencem un |pakalpojumu | |

|maksa?anas,kuku?|finanses,darb|savlaicigi |snieg?anas | |

|?em?ana,zagtu |assp?ka tirgu|izvertet radu?os|apjomus un | |

|mantu |un nodoklu |situaciju.Nodok?|starppat?rinu| |

|tirdznieciba,pro|ie??mumus |u sistema var so|. | |

|stitucija,rekets|,l?dz ar to |procesu ietekmet|Pre?u | |

|,narkotiku |tiek bremz?ta|gan pozitivi,gan|ra?o?ana un | |

|ra?o?ana un |valsts |ari |pakalpojumu | |

|tirdznieciba,nel|ekonomisk? |negativi.Kapital|sniegsana | |

|egala strada?ana|att?st?ba. |a aizplu?ana no |ietver | |

|un citi.?nu |Neoficial?s |valsts rada |ekonomiskas | |

|ekonomika |ekonomikas |ladzek?u |darbibas | |

|strauji uzplauka|ietekmes |trukumu,kas |rezultatus | |

|Centralaj? |rezult?t? |savukart bremz? |par visam | |

|Eiropa un |statistik? |ekonomikas |saimnieciskaj| |

|Austrumeirop?,pa|uzr?d?tais |izplaukumu.Sad? |am | |

|rejot no |nacion?lais |situacija |vienibam:pre?| |

|socialistiskas |kopprodukts |nepieciesams |u ra?o?anas | |

|pl?nvedig?s |un |izvertet nodok?u|un | |

|saimneko?anas uz|iedz?voot?ju |sistemas |pakalpojumu | |

|br?vu tirgus |ien?kumi ir |deformejoso |sf?ras | |

|ekonomiku.Ar? |zemaki,sal?dz|efektu uz |uz?emumiem,or| |

|Latvijas |inot ar |kapitala |ganizacijam | |

|tautsaimniecib? |faktisko |tirgu,ka ari |un | |

|nelegal?s |l?meni.Ar? |noteikt |iestadem,iedz| |

|ekonomikas |citi nozim?gi|ekonomisk? |ivotaju | |

|sast?vda?as ir |ekonomiskie |kaitejuma |personiskajam| |

|pla?i |r?d?t?ji |pakapi,kas |paligsaimniec| |

|p?rstav?t?s. |(tirdzniec?ba|radusies nodok?u|ibam,individu| |

|T?s nosaciti var|s |politikas |ali | |

|iedalit ?etras |apgrozijums,p|realize?anas |nodarbinataja| |

|ietekmes sf?r?s:|at?ri?a,ra?o?|rezultata. |m | |

| |anas |2.Vienk?r?? |personam.Prec| |

|Nenoverota |apjoms,nodarb|administr??ana.N|u un | |

|darbiba |in?t?ba u.c.)|odoklu sistemai |pakalpojumu | |

|?nu ekonomikas |?nu |ir jabut viegli |izlaidi | |

|darbiba |ekonomikas |un |statistika | |

|Neleg?l? darb?ba|ietekmes |letiparvaldamai.|apkopo bazes | |

| |rezult?t? |Veidojot nodok?u|cenas,tas | |

|Paral?l? darb?ba|tiek |sistemu,nepiecie|ir,nepieskait| |

| |nov?rt?ti |?ams izvertet to|ot produktu | |

|Nenoverota |neprec?zi |adminestre?anas |nodoklu neto | |

|darbiba ir |(kaut gan no |kartibu un |vertibu | |

|darb?ba,kura |metodolo?isk?|mehanismu,kura |Starppateri??| |

|izveidojas |viedok?a |pamatprincipam |ietver pre?u | |

|statistiski |apr??ini ir |jabut-mazak |un | |

|tehnisku iemeslu|piln?gi |izmaksu nodok?u |pakalpojumu | |

|d??.T?s |korekti). |iekase?anai.Nodo|vertibu,kas | |

|rezult?t? | |klu |ka razosanas | |

|neofici?l? |?nu |adminestresana |izmaksas | |

|ekonomika netiek|ekonomikas |ciesi saistita |izlietotas | |

|uzskait?ta |apjomu nevar |ar nodok?u |produkcijas | |

|statistik? |apr??in?t |sistemas |razosanai.Ats| |

|Darb?ba ?nu |prec?zi.Iesp?|pamatnostadnem,t|kaitot no | |

|ekonomikas jom? |jams tikai |as ir,kadus |precu un | |

|ir ta,kura rodas|nov?rt?t ?nu |nodok?u veidus |pakalpojumu | |

|nodoklu |ekonomikas |noteicis |izlaides | |

|maksajumu |lielumu,lieto|likumdevejs.Pars|bazes cenas | |

|apiesanas un |jot da?adas |tradajot eso?o |starppat?ri?u| |

|nemaksa?anas |makroekonomik|nodok?u |,iegustam | |

|rezultata.Faktis|as metodes. |likumdo?anu,prio|pievienoto | |

|ki ?nu |Lai nov?rt?tu|rit?te dota |vertibu vai | |

|ekonomikai |?nu |netiesajiem |iek?zemes | |

|neoficalaj? |ekonomikas |nodok?iem,samazi|kopproduktu | |

|ekonomika ir |apjomu |not tieso |bazes | |

|vislielakais |p?rejas |nodok?u |cenas.savukar| |

|ipatsvars,t?p?c |ekonomikas |?patsvaru,it |t,pieskaitot | |

|biezi vien |valst?s,pla?i|sevi??i uz??mumu|tai produktu | |

|neoficialo |lietota |ien?kuma(pe??as)|nodoklu neto | |

|ekonomiku sauc |elektroener?i|nodok?a no |vertibu,iegus| |

|ar? par ?nu |jas pat?ri?a |uz??mejdarbibas.|tam IKP | |

|ekonomiku.Izstra|anal?ze.tiek | |tirgus cen?s.| |

|dajot pirmo |pie?emts ,ka |Nodok?u | | |

|nodok?u sistiemu|elektroener?i|adminestresanas |Produktu | |

|p?ckara |jas pat?ri?? |uzdevums ir |nodok?i,ko | |

|period?,1990-199|r?pniec?ba ir|nov?rst |pieskaitita | |

|1.gad? |cie?i |apstak?us,kas |pievienotajai| |

|[pie?emtajos |saist?ts ar |veicina |bruto | |

|nodok?u likumos |iek?zemes |izvairi?anos no |vertibai,ir | |

|atrodami daudzi |kopprodukta |nodok?u |nodokli,ko | |

|atvieglojumi |dinamiku,jo |maksa?anas,nepie|maksa | |

|nodoklu |r?pniec?bas |cie?amibas |produkcijas | |

|maksatajiem,kas |?patsvars |gadijum? |realizacijas | |

|sekmeja |kopprodukt? |reformejot |br?d?-pvn,mui| |

|izvairi?anos no |ir relat?vi |nodok?u |tas nodoklis | |

|nodokla |liels.Sal?dzi|adminestre?anas |un akcizes | |

|maksasanas |not |sistemu. |nodoklis. | |

|visp?r. |elektroener?i|3.Elast?gumsNodo|Tadejadi no | |

|Nodoklu |jas pat?ri?u |klu sistemai ir |razo?anas | |

|apie?anas un |pieauguma |jabut |puses IKP | |

|nemaksa?anas |tempus ar |elastigai,tai |faktiski tiek| |

|galvenie |iek?zemes |atri jarea?e uz |aprekinats ka| |

|virzieni Latvija|kopprodukta |ekonomisko |visu | |

|ir ??di: |pieauguma |apstaklu |ekonomiskas | |

|Dubulta |tempiem,var |izmai?am.Viens |darbibas | |

|gramatved?ba.Uz?|spriest par |no aktualakajiem|veidu vai | |

|emumos tiek |?nu |valstiskas |institucional| |

|vesta viena |ekonomikas |nozimes |o sektoru | |

|gramatvediba,lai|apjomu |uzdevumiem ir |pievienotas | |

|uzskaititu visas|valst?.Analiz|nodrosinat |bruto | |

|faktiskas |?jot |Latvijas |vertibas un | |

|izmaksas un |elektr?bas |integraciju |produktu | |

|ienakumus,otra-i|pat?ri?u |Eiropas |nodoklu | |

|esnieg?anai |laik? no |ekonomiskaj? |summa. | |

|kontrolejo??m |1989.gada |sistem?.Notieko?|IKP no | |

|institucij?m. |l?dz 1994 |a nodok?u |pieprasijuma | |

|Pagrides |.gadam,tika |sistemas reforma|puses veido | |

|razotnes vai |apr??in?ts |paredz mainit |valsts | |

|nelegal?s |,ka Centr?l?s|tas |ierk?ejais | |

|uz?emejdarbibas |un Austrumu |strukturu,paliel|izlietojums | |

|veik?ana.??da |Eiropas |inot nodok?u |un starpiba | |

|uz?emejdarbiba |valst?s ?nu |ienemumus no |starp pre?u | |

|nereti saistas |ekonomikas |pateri?a un tos |un | |

|ar viltotu |?patsvars |samazinot no |pakalpojumu | |

|alkoholisku |iek?zemes |ienakumiem.Nodok|eksportu un | |

|dz?rienu |kopprodukt? |lu sistemas |importu.Paras| |

|ra?o?anu |pieauga no |elastigums |ti gasla | |

|Bezpe??as |12% l?dz |izpau?as |pateri?a | |

|organizacijas.LR|22%,bet NVS |maksajumu |uzdevums | |

|likums “Par |valst?s no |atvieglojums,dif|apkopo p?c | |

|bezpe??as |12% l?dz 37%.|erencetajas |izmaksu | |

|oganizacij?m” | |nodok?u |principa,tas | |

|nesatur stingrus|Skaidr?s |likmes,valsts |ir,parvaldes | |

|kriterijus,ar ko|naudas |atsevi??u |izdevumos | |

|janodarboj?s |daudzumu |regionu |ieklaujot | |

|??d?m |apgroz?b? ar?|ekonomiskas |visus no | |

|organizacij?m.Li|var lietot k?|attistibas |buidzeta | |

|kuma ietvaros |vienu no |sekmesana un |finansetyos | |

|bezpe??as |ekonomisk?s |citos |izdevumus,ies| |

|organizacijas |aktivitt?tes |nosacijumos,kuru|kaitot ar? | |

|statusu var |indikatoriem.|s paredz |tos,kas | |

|iegut ra?o?anas |?nu ekonomik?|likumdevejs,pie?|nodrosina | |

|uz??mumie,kuru |dar?jumus |emot attiec?go |iedzivotajiem| |

|gutie ienakumi |veic |nodoklu |sniegtos | |

|ar nodokli |,galvenokart,|likumu.secinajum|individualos | |

|netiek |skaidr? |s-nodoklu |bezmaksas | |

|aplikti.T?d?j?di|naud?.ja |sistemai jabut |pakalpojumus.| |

|uz??mums,prec?z?|sal?dzina |elastigai in | | |

|k,bezpe??as |re?lo |japielagojas |Personiskaja | |

|organizacijas |skaidr?s |ekonomikas |gala pateri??| |

|likumigi |naudas |attistibas |savukart | |

|atbrivota no |pied?v?jumu |tendencem. |iesklaita | |

|nodok?u |un iek?zemes |4.Objektivit?te.|tikai tos | |

|maksajumiem |kopprodukta |Nodoklu sistemai|paterina | |

|Barters vai |pieauguma |jabut |priek?metus | |

|mai?as |tempus p?c |objektivai,tas |vai | |

|dar?jumi.bartera|ofici?lajiem |ir,korektai |pakalpojumus | |

|darijumi “prece |statistikas |attieciba pret |,ko | |

|pret preci’ vai |datiem,rad?s |dazadiem nodok?u|iedzivotaji | |

|‘pakalpojums |aptuvenais |maksatajiem.Tas |apmaksajusi | |

|pret |priek?stats |jabut godigai un|no saviem | |

|pakalpojumu” |par ?nu |vienlidz |lidzekliem | |

|biezi neparadas |ekonomikas |jaaptver visi |vai ari | |

|gramatviedibas |lielumu. |nodoklu |sarazojusi | |

|atskait?s un |Ir un citi |maksataji.Pastav|pa?i. | |

|netiek aplikts |metodi,tadi |horizontalas un | | |

|ar PVN |ka bilances |vertikalas | | |

|Nor??ini bez |metode un |vienlidzibas | | |

|?ekiem,tas ir |spogu?statist|principi.Ho4rizo| | |

|,pirkuma |ikas anal?zes|ntala sistema | | |

|nere?istre?ana |metode |aptver | | |

|kases aparata |Lai pareizi |vienlidzigus | | |

|Neleg?l? darb?ba|uzskaititu |nodok?u | | |

|ir ciesi |visu valsti |maksatajus ar | | |

|saistita ar |sara?oto |vienlidzigiem | | |

|kontrabandu |kopproduktu |nodok?iem.Turpre| | |

|Kontrobanda ir |gada |ti vertikala | | |

|pre?u un citu |laika,nepieci|sistema aptver | | |

|vertibu |esama pilniga|sava starp? | | |

|nelikumiga |un ticama |dazadus nodok?u | | |

|parvieto?ana |informacuja |maksatajus,un | | |

|pari LR muitas |no |nodokli,kurus | | |

|robe?ai,kas |uznemumiem,ku|tie | | |

|izdarita lielos |ri veic |maks?,irdiferenc| | |

|apmeros ,apejot |uz?emejdarbib|eti. | | |

|muitas kontroli |u.diemzel |5.Politiska | | |

|vai noslepjot no|uznemumi nav |atbildiba.politi| | |

|?adas kontroles |ieientereseti|?u uzdevums ir | | |

|parvietojamas |sniegt godigu|veidot | | |

|prieksmetus. |informaciju |elastigu,godigu,| | |

|Korupcija ir |par |efektivuun | | |

|specifiska |saimniecviska|vienkarsu | | |

|neoficalas |jiem |nodok?u | | |

|ekonomikas |raditajiem-ap|sistemu.Tai | | |

|darbibas |gropzijumu,sa|jabut izveidotai| | |

|sfera.Ta ipa?i |ra?otas |ta,lai nodok?u | | |

|attistijas |produkcijas |maksataji varetu| | |

|socialstatistika|daudzumu,peln|apzinaties,kadi | | |

|s saimniekosanas|u,darba |nodok?i un par | | |

|apst?k?os |samaksas |ko vi?iem | | |

|1995.gada |fondu-lai |jamaksa.Kas | | |

|21.septembri |izvairitos no|maksa | | |

|pienemtaj?”Korup|nodoklu |nodoklus:cilveki| | |

|cijas nov?rsanas|maksasanas |vai | | |

|likum?” |.Iesniegta |uz?emejdarbiba?N| | |

|korupcija |informacija |odoklu politikai| | |

|defineta ka |liecina par |precizi | | |

|valsts |?o raditaju |jaatspogu?o | | |

|amatpersonas |samazina?anu.|nodok?u | | |

|parkapumi,kas | |maksataju velmes| | |

|izpauzas ka: |?nas |un to | | |

|Tas atrasanas |ekonomika |priek?rocibas | | |

|nelikumiga |samazina |uznemejdarbib?.I| | |

|ietekmejam?(koru|ieverojamu |zejot no | | |

|mpet?) st?vokl? |IKP |pie?emuma,ka | | |

|Pilnvaru |apjomu,valsts|uz?emums,firma | | |

|realizesana |budzeta |ir | | |

|interesu |ie?emumu |likumiga(juridis| | |

|konflikta |da?ku,sekm? |ka) | | |

|situacij? |nodoklu |fikcija,visus | | |

|Kuku??emsana vai|nemaksa?anu |nodok?us maksa | | |

|ie?emam? amata |lielos |cilveki. | | |

|izmantop?ana |apmeros. |Nodok?u | | |

|savt?gos |Valsts |politikas | | |

|nol?kos. |bud?ets ir |koncepcija ir | | |

| |ciesi |politisks | | |

| |saist?ts ar |dokuments,kas | | |

| |IKP |ietver | | |

| |apjomu.Katrs |svarigakas | | |

| |valsts |nodoklu | | |

| |centieni |maksataju un | | |

| |ekonomikas |valsts | | |

| |stabileze?ana|pamatnostradnes | | |

| |s un |saja | | |

| |uzlabo?anas |joma.Kponceptual| | |

| |jom? ir |ais uzsvars | | |

| |saistioti ar |liekams uz | | |

| |IKP |valsts | | |

| |palielinasanu|ekonomikas | | |

| |,valsts |potencial? | | |

| |budzeta |galaprodukta | | |

| |ienemumu un |palielinasanu. | | |

| |izdevumu |Nodoklu sistemas| | |

| |dalas |pamatlikums”Par | | |

| |i9zveidosanu,|nodokliem un | | |

| |lidzek?u |nodevam”,nosaka | | |

| |deficita |,ka nodoklu un | | |

| |nover?anu. |nodevu sistemu | | |

| | |musu valsti | | |

| | |veido: | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodokli,kurus ar| | |

| | |likumu nosaka LR| | |

| | |Saeima un | | |

| | |izsludina Valsts| | |

| | |prezidents. | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodevas,kuras ar| | |

| | |likumu nosaka LR| | |

| | |Saeima un | | |

| | |izsludina Valsts| | |

| | |prezidents. | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodevas,kuras | | |

| | |nosaka ministru | | |

| | |kabinets | | |

| | |Pasvaldibas | | |

| | |nodevas,kuras | | |

| | |saska?? ar | | |

| | |likumu ”Par | | |

| | |nodokliem un | | |

| | |nodevam’ un | | |

| | |Ministru | | |

| | |kabineta | | |

| | |noteikumiem | | |

| | |uzliek | | |

| | |pasvaldibu | | |

| | |domes. | | |

| | |Latvijas | | |

| | |Republik? ir | | |

| | |??di valsts | | |

| | |nodok?i un tiem | | |

| | |atbilsto?ie | | |

| | |likumi par | | |

| | |nodok?u | | |

| | |uzlik?anu: | | |

| | |1. iedz?vot?ju | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |iedz?vot?ju | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |2. uz??mumu | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |uz??mumu | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |3.nekustam? | | |

| | |?pa?uma nodoklis| | |

| | |- "Par nekustam?| | |

| | |?pa?uma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |4. pievienot?s | | |

| | |v?rt?bas | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |pievienot?s | | |

| | |v?rt?bas | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |5. akc?zes | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |akc?zes | | |

| | |nodokli", "Par | | |

| | |akc?zes nodokli | | |

| | |naftas | | |

| | |produktiem", | | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli tabakas | | |

| | |izstr?d?jumiem",| | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli | | |

| | |alkoholiskajiem | | |

| | |dz?rieniem", | | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli alum"; | | |

| | |6. muitas | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |muitas nodokli | | |

| | |(tarifiem)"; | | |

| | |7. dabas resursu| | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |dabas resursu | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |8. izlo?u un | | |

| | |azartsp??u | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |izlo?u un | | |

| | |azartsp??u | | |

| | |nodevu un | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |9. valsts | | |

| | |soci?l?s | | |

| | |apdro?in??anas | | |

| | |oblig?t?s | | |

| | |iemaksas - "Par | | |

| | |valsts soci?lo | | |

| | |apdro?in??anu". | | |

| | | | | |

|,m,mmmmmmmmmmm | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |4.Fisk?l? |ar |8.IKP un |

| |2.Valsts |reforma un |grpzijumiem |bud?ets. |

| |konsolid?tais|nodok?u |nodok?u |IKP ir |

| |kopbudzets,t?|politika. |likumdosanas |noteikt? |

|1.Bud?eta |ie??mumu un |Istenejotfiskala|aktos,k? ari |laika |

|visp?rejs |izdevumu da?a|s sistemas |nodok?u |perioda |

|raksturojums,bud| |reformu |adminestresan|valsts |

|?etu veidi |konsolid?tais|valst?,iizstrada|as |iedzivotaju |

|Bud?ets ir |kopbud?ets ir|ta jauna nodok?u|uzlabosana,no|ra?oto pre?u|

|valsts??mumu un |valsts |likumdosanas |doklu |un |

|izdevumu |pamatbud?eta |sistema,kuras |?patsvars |pakalpojumu |

|saraksts,kas |,valsts |ievie?ana s?k?s |1994.gada IKP|kopej? |

|sast?d?ts |speciala |1995.gad?.Jauna |paaugstinajas|vert?ba |

|noteiktam laika |budzeta,pasva|nodoklu sistema |l?dz |naudas |

|periodam,parasti|ldibu |uzskatama kan |37%.1995.gada|izteiksme. |

|gadam.Bud?ets ir|pamatbud?etu |1993 gad? |nodoklu |IKP ir viens|

|l?dezeklis |un pa?valdibu|latvija uzsaktas|maksajumu |no |

|valsts politikas|specialo |fiskalas |ipatsvars IKP|pam,atradita|

|?steno?anai ar |budzetu |sistemas |palielinajas |jiem |

|finansi?lajam |summa,no |reformas |par viena |Nacionalo |

|metod?m,un tas |kuras tiek |sastavda?a. |procenta |kontu |

|ir vald?bas |atskaititi |Ieprek?eja |punktu un |sistemaIKP |

|darb?bas un |transferi-tie|nodoklu |sasniedza |kopproduktu |

|vad?bas pamat?. |?ie |sistema,kura |38%. |aprekina |

|Budzeta m?rkis |savstarpejie |tika izstradata |Valsts |izmantojot |

|ir noteikt un |naudas |1990.gad? u7n |fiskalas |datus |

|pamatot,kadi |lidzek?u |ievesta ar |politikas |par;pre?u |

|l?dzek?i |p?rskatijumi |1991.gada |stabil;izacij|ra?o?anu un |

|nepieciesami |dazadiem |1.janvari |a turpinajas |pakalpojumu |

|vald?bai,k? ar? |budzetiem.Kon|nopietno izmainu|ari 1996 |sniegsanu |

|cit?m valsts |s.kopbud?ets |rezultat?,kas |gad?,mobileze|Pieprasijumu|

|instit?cij?m un |latvij? pirmo|norisinajas |jot ie?emumus|(izlietojamu|

|pa?valdibam to |reizi tika |pedejo gadu |un |) |

|valsts pienakumu|planots 1998 |laik? valsts |ierobe?ojot |Ie?emumiem |

|veiksanai,kura |.bud?etya |ekonomik?,ka ari|bud?eta |IKP apre?ina|

|finanse?ana |gadam.?aja |grozijumi |izdevumus.Noz|izmantojot,d|

|noteikta ar |budzeta |likum,do?anas |imigu vietu |atus par |

|likumdo?anas |projekta |aktos,?pa?i |?aj? proces? |razosanu,vis|

|aktiem.Bud?eta |turpuinajas |Civillikuma |ie?ema |pirms nosaka|

|uzdevums ir |1997.gada |darbibas |nodok?u |precu |

|nodro?inat ,lai |uzsaktais |atjauno?an?,radi|likumdosanas |ra?oanas un |

|taj? |budzeta |ja |talaka |pakalpojumu |

|laikposm?,kuram |izdevumu |nepiecie?amibu |sakarto?ana,j|snieg?anas |

|?ie l?dzek?i |planojums |mainit ne tikai |o 1995 gada |apjomus un |

|paredzeti,izdevu|programmu un |atsevi??us |stajas speka |starppat?rin|

|mus segtu |apak?programm|nodoklu |vairaki jauni|u. |

|atbilsto?i |u griezuma. |likumus,bet |nodoklu |Pre?u |

|ie??mumi |Budzeta |butiski ghrozity|likumi,piem.,|ra?o?ana un |

|budzeta. |programma |visu nodok?u un |PVN,par |pakalpojumu |

|Veidojot valsts |ietver tadus |nodevu |nodokliem un |sniegsana |

|budzetu,vai |savstarpeji |sistemu.?o |nodevam,uz?em|ietver |

|valdfiba |saistitus |nepiecie?amibu |umu ienakuma |ekonomiskas |

|darbojas |pasakumus vai|pastiprinaja ari|nodoklis,daba|darbibas |

|ar:a)bud?eta |pakalpojumus,|pedejo gadu |s resursu |rezultatus |

|defecitu |kuri |laik? |nodoklis,ka |par visam |

|b)bud?.p?rpaliku|orienteti uz |izveidoju?as |ari butiski |saimnieciska|

|mu c)sabalans?tu|kopeju m?r?i |daudzas nodok?u |grozijumi |jam |

|bud?etu. |vai ari cie?i|atlaides,kuras |citos nodoklu|vienibam:pre|

|Bud?.defec?ts ir|saistitiem |savu sakotnejo |likumos.Veikt|?u ra?o?anas|

|budzeta gada |m?rkiem.Bud?e|ekonomisko |ie pasakumi |un |

|izdevumu |ta programma |nozimi bija |nodoklu |pakalpojumu |

|p?rsniegums p?r |var but |zaudeju?as.Un,vi|likumdosanas |sf?ras |

|gada ie?emumiem.|sadalita |sbeidzot,Latvija|jom? sekmeja |uz?emumiem,o|

| |apak?programm|s iesaisti?anas |musu valsts |rganizacijam|

|Atbilsto?i |as.programmu |starptautiskajas|nodoklu |un |

|likumam “Par |budzets dod |organizacij?s |likumdosanas |iestadem,ied|

|budzetu un |iespeju |atklaja vairakas|tuvinasanu |zivotaju |

|finansu vad?bu” |noteikt,kadi |butiskas |tirgus |personiskaja|

|LR bud?etus |valsts |pastavo?as |ekonomikas |m |

|iedala: |sektora |nodok?u sistemas|princvipiem |paligsaimnie|

|Valsts bud?eta |pakalpojumi |nepilnibas un |un |cibam,indivi|

|Pa?vald?bu |un kada |neatbilstibu |starptautiska|duali |

|budzetos |apjoma bus |visparpie?emtaja|jam normam. |nodarbinataj|

|Valsts bud?ets |pieejami,izma|m |1996 gada |am |

|un pa?vald?bas |ntojot |normam.Integraci|valsts |personam.Pre|

|budzets sast?v |noteiktu |ja Eirop? |kopbudzeta |cu un |

|no |valsts |izvirzija jaunu |finansialais |pakalpojumu |

|Pamatbud?eta |budzeta |uzdevumu-tuvinat|defecits bija|izlaidi |

|Speci?l? bud?eta|lidzek?u |musu valsts |34,5 milj. |statistika |

| |apjomu.svarig|nodoklu likumu |Latu apmera |apkopo bazes|

|Valsts bud?etu |i ir noteikt |atbilstibu ES |jeb 1,3 |cenas,tas |

|veido visi |maksimalo |valst?s |procenti no |ir,nepieskai|

|vald?bas (valsts|rezultatu,kad|lietotajai |IKP,savukart |tot produktu|

|instit?ciju0 |u iesp?jams |nodoklu |fiskalais |nodoklu neto|

|sav?ktie vai |sasniegt ar |likumdosanai. |defecits |vertibu |

|sa?emtie |ierobezotu |Parejas periodu |sasniedza |Starppateri?|

|ie??mumi,kuri ir|lidzeklu |Latvij? pavadija|46,4 |? ietver |

|valsts budzeta |apjomu. |ekonomisk?s |milj.latu jeb|pre?u un |

|l?dzek?i | |situacjas |1,7 procentus|pakalpojumu |

|Pa?vald?bu | |nestabilitate,sm|no IKP.Valsts|vertibu,kas |

|budzeti ir | |agas finansialas|regulejosas |ka razosanas|

|kopbudzeta | |grutibas,nodok?u|darbibas |izmaksas |

|da?a,un tioe | |ienemumu |rezultata |izlietotas |

|ietver katram | |nepietiekamiba. |kopbudzeta |produkcijas |

|saimnieciskajam | |?emot v?ra |fiskalais |razosanai.At|

|gadam visus | |minetos |defecits |skaitot no |

|pa?vald?bu | |apstak?os |atradas |precu un |

|sav?ktos vai | |finansu |Mastrihtas |pakalpojumu |

|sa?emtos | |ministrija |liguma |izlaides |

|ie??mumus,kurus | |1993.gada otraj?|noteiktajas |bazes cenas |

|pa?vald?bas | |pus? izstradaja |pie?aujamas |starppat?ri?|

|apropri? | |fiskalas |robe?as |u,iegustam |

|pa?vald?bu | |sistemas | |pievienoto |

|m?r?iem. | |reformas | |vertibu vai |

|Pamatbud?ets ir | |koncepciju,kur? | |iek?zemes |

|bud?etu | |ieverojama vita | |kopproduktu |

|da?a,kuru veido | |ieradita nodoklu| |bazes |

|visi ie?emumi | |likumdo?anas | |cenas.savuka|

|,iz?emot ?pa?iem| |sakarto?anai.Fis| |rt,pieskaito|

|m?r?iem | |kalas sistemas | |t tai |

|iez?m?tos | |reformai tika | |produktu |

|ie??mumus,ziedoj| |izvirz?ti ?adi | |nodoklu neto|

|umus un | |m?r?i: | |vertibu,iegu|

|d?vinajumus,ka | |Nodrosinat | |stam IKP |

|ar? | |budzeta | |tirgus |

|izdevumi,kurus | |ienemumus | |cen?s. |

|paredz?ts segt | |sakotneji 31-33 | |Produktu |

|no ?iem | |procentu | |nodok?i,ko |

|ioe??mumiem. | |apmera,bet | |pieskaitita |

|Speci?lais | |velakajos | |pievienotaja|

|budzets ir | |periodos 35-38 | |i bruto |

|bud?etu | |procentu apmera | |vertibai,ir |

|da?a,kuru veido | |no iek?zemes | |nodokli,ko |

|?pa?iem m?r?iem | |kopprodukta; | |maksa |

|iez?m?ti | |Stimulet | |produkcijas |

|ie?emumi,k? ar? | |uzkrajumu | |realizacijas|

|ziedojumi un | |veido?anos | |br?d?-pvn,mu|

|d?vinajumi naud?| |latvijas | |itas |

|vai nat?r?9ar | |tautsaimniecib? | |nodoklis un |

|uzskaiti naud?) | |un ieguldijumus | |akcizes |

|un kuras | |uznemejdarbib?; | |nodoklis. |

|l?dzek?i | |Veicin?t | |Tadejadi no |

|izlietojami | |latvijas | |razo?anas |

|saist?ba ar ?iem| |integre?anos ES | |puses IKP |

|ie?emumiem. | |un citas | |faktiski |

| | |starpvalstu | |tiek |

| | |ekonomiskajas | |aprekinats |

| | |struktur?s | |ka visu |

| | |Samazinat | |ekonomiskas |

| | |nodok?u | |darbibas |

| | |likumdo?anas | |veidu vai |

| | |negativo ietekmi| |instituciona|

| | |uz | |lo sektoru |

| | |uz?emejdarbibu | |pievienotas |

| | |Nodro?inat | |bruto |

| | |nodoklu likumu | |vertibas un |

| | |atbilstibu LR | |produktu |

| | |likumdo?anai;ipa| |nodoklu |

| | |?i Civillikumam | |summa. |

| | |un likumiem par | |IKP no |

| | |gramatvedibu un | |pieprasijuma|

| | |gadaparskatiem,k| |puses veido|

| | |a ari tuvinat | |valsts |

| | |tos ES valst?s | |ierk?ejais |

| | |lietotajai | |izlietojums |

| | |nodok?u | |un starpiba |

| | |likumdo?anai | |starp pre?u |

| | |Nov?rst legalas | |un |

| | |iespejas | |pakalpojumu |

| | |izvairities no | |eksportu un |

| | |nodok?u | |importu.Para|

| | |maksa?anas. | |sti gasla |

| | |Sabalanset | |pateri?a |

| | |valsts un | |uzdevums |

| | |pasvaldibu | |apkopo p?c |

| | |ie??mumus ar | |izmaksu |

| | |izdevumiem,lai | |principa,tas|

| | |bud?eta | |ir,parvaldes|

| | |fdefec?ts | |izdevumos |

| | |neparsniegtu 2 | |ieklaujot |

| | |propcentus no | |visus no |

| | |iek?zemes | |buidzeta |

| | |kopprodukta. | |finansetyos |

| | |Veiktie fiskalie| |izdevumus,ie|

| | |pasakumi | |skaitot ar? |

| | |nodro?inaja | |tos,kas |

| | |valsts ienemumu | |nodrosina |

| | |palielina?anos,k| |iedzivotajie|

| | |a ari | |m sniegtos |

| | |finansialas | |individualos|

| | |situacijas | |bezmaksas |

| | |stabileze?anos | |pakalpojumus|

| | |valsti.Tas | |. |

| | |nepalika | |Personiskaja|

| | |nepaman?ts ari | |gala |

| | |rietumvalstu | |pateri?? |

| | |ekonomistiem,kur| |savukart |

| | |i analiz? | |iesklaita |

| | |situaciju | |tikai tos |

| | |Baltijas | |paterina |

| | |valstis. | |priek?metus |

| | |Viens no minetas| |vai |

| | |reformas merkiem| |pakalpojumus|

| | |ir nodro?inat | |,ko |

| | |tuvako 5 gadu | |iedzivotaji |

| | |laika visa | |apmaksajusi |

| | |lime?a budzeta | |no saviem |

| | |nodok?u | |lidzekliem |

| | |maksajumus 35-38| |vai ari |

| | |procentu apmera | |sarazojusi |

| | |no IKP.Pec | |pa?i. |

| | |ekspertu | | |

| | |vertejuma.Latvij| | |

| | |? 1993.gada | | |

| | |nodoklu | | |

| | |ipatsvars IKP | | |

| | |sastadija | | |

| | |36%,kas bija par| | |

| | |6 procenta | | |

| | |punktiem | | |

| | |augstaks neka | | |

| | |iepriek?eja,1992| | |

| | |.gad?.?emot v?r?| | |

| | |veiktos | | |

| | |pasakumus,kas | | |

| | |saistiti | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |maksataju |5.Nelegal? |Tas atrasanas|nodoklu |

| |velmes un to |ekonomika un |nelikumiga |nemaksa?anu |

| |priek?rocibas|IKP. |ietekmejam?(k|lielos |

|6.Nodok?u |uznemejdarbib|??dzas |orumpet?) |apmeros. |

|funkcijas un |?.Izejot no |oficialajai |st?vokl? |Valsts |

|veidi. |pie?emuma,ka |statistikai par |Pilnvaru |bud?ets ir |

|Klasiskaj? |uz?emums,firm|IKP apjomiem un |realizesana |ciesi |

|ekonom.teorijj? |a ir |dinamiku pastav |interesu |saist?ts ar |

|nodok?u sistemai|likumiga(juri|viedoklis,ka ta |konflikta |IKP |

|izvirziti |diska) |pilniba |situacij? |apjomu.Katrs|

|vairaki |fikcija,visus|neatspogulo |Kuku??emsana |valsts |

|nosacijumi,no |nodok?us |faktiski |vai ie?emam? |centieni |

|kuriem butiski |maksa |jaunradito |amata |ekonomikas |

|ir ?adi: |cilveki. |vertibu gada |izmantop?ana |stabileze?an|

|1.Ekonomisk? |Nodok?u |laika.Aprekinata|savt?gos |as un |

|efektivit?te.nod|politikas |is IKP ir |nol?kos. |uzlabo?anas |

|ok?u sistemai |koncepcija ir|nepiln?gs un |Nelikum?ga |jom? ir |

|nedrikst izjaukt|politisks |maksligi |darb?ba ir |saistioti ar|

|efektivu resursu|dokuments,kas|samazinats.Ta ir|Naudas |IKP |

|sadali?anu |ietver |nelegalas |vilto?ana |palielinasan|

|valsts |svarigakas |ekonomikas |Narkotiku |u,valsts |

|ekonomik?.Att?st|nodoklu |da?a,kuras |razo?ana un |budzeta |

|itas sabiedribas|maksataju un |?patsvars |tirdznieciba |ienemumu un |

|apstak?os tirgus|valsts |Latvij? ir visai|Prostitucija |izdevumu |

|aktivitates ir |pamatnostradn|ieverojams.Ari |Izspie?ana |dalas |

|pa?organiz?jo?s |es saja |nelegalo vai enu|Zagsana |i9zveidosanu|

|process.Tomer |joma.Kponcept|ekonomiku |?ant??a un |,lidzek?u |

|iespejams,ka |ualais |saprotam to |krap?ana |deficita |

|nepardomatas |uzsvars |propdukcijas vai|?nu jeb |nover?anu. |

|ricibas |liekams uz |pakalpojamu |neofici?l? | |

|rezultata var |valsts |dalu,kas netiek |ekonomika ir| |

|izveidoties |ekonomikas |uzradita |pla?s | |

|situacija,kad |potencial? |oficialaja |j?dziens un | |

|kapitals atstaj |galaprodukta |statistik?.?nu |t? aptver | |

|valsti.Tas,prota|palielinasanu|ekonomikas |visas | |

|ms,ir negativs |. |sastavda?a ir |darbibas un | |

|raditajs valsts |Nodoklu |kontrobanda,izva|aktivit?tes | |

|tautsaimniecib?.|sistemas |iri?anas no |,kas dod | |

|Valdibas |pamatlikums”P|nodoklu |ien?kumus,bet| |

|uzdevums ir |ar nodokliem |maksa?anas,kuku?|da??du | |

|sekot ?adam |un |?em?ana,zagtu |iemeslu d?? | |

|tendencem un |nodevam”,nosa|mantu |netiek | |

|savlaicigi |ka ,ka |tirdznieciba,pro|deklaras un | |

|izvertet radu?os|nodoklu un |stitucija,rekets|tiek sl?ptas | |

|situaciju.Nodok?|nodevu |,narkotiku |no aplik?anas| |

|u sistema var so|sistemu musu |ra?o?ana un |ar | |

|procesu ietekmet|valsti veido:|tirdznieciba,nel|nodok?iem,k? | |

|gan pozitivi,gan| |egala strada?ana|ar? netiek | |

|ari |Valsts |un citi.?nu |atspogu?otas | |

|negativi.Kapital|nodokli,kurus|ekonomika |statistiskajo| |

|a aizplu?ana no |ar likumu |strauji uzplauka|s p?rskatos. | |

|valsts rada |nosaka LR |Centralaj? |?nu ekonomika| |

|ladzek?u |Saeima un |Eiropa un |negativi | |

|trukumu,kas |izsludina |Austrumeirop?,pa|ietekm? | |

|savukart bremz? |Valsts |rejot no |valsts | |

|ekonomikas |prezidents. |socialistiskas |finanses,darb| |

|izplaukumu.Sad? |Valsts |pl?nvedig?s |assp?ka tirgu| |

|situacija |nodevas,kuras|saimneko?anas uz|un nodoklu | |

|nepieciesams |ar likumu |br?vu tirgus |ie??mumus | |

|izvertet nodok?u|nosaka LR |ekonomiku.Ar? |,l?dz ar to | |

|sistemas |Saeima un |Latvijas |tiek bremz?ta| |

|deformejoso |izsludina |tautsaimniecib? |valsts | |

|efektu uz |Valsts |nelegal?s |ekonomisk? | |

|kapitala |prezidents. |ekonomikas |att?st?ba. | |

|tirgu,ka ari |Valsts |sast?vda?as ir |Neoficial?s | |

|noteikt |nodevas,kuras|pla?i |ekonomikas | |

|ekonomisk? |nosaka |p?rstav?t?s. |ietekmes | |

|kaitejuma |ministru |T?s nosaciti var|rezult?t? | |

|pakapi,kas |kabinets |iedalit ?etras |statistik? | |

|radusies nodok?u|Pasvaldibas |ietekmes sf?r?s:|uzr?d?tais | |

|politikas |nodevas,kuras| |nacion?lais | |

|realize?anas |saska?? ar |Nenoverota |kopprodukts | |

|rezultata. |likumu ”Par |darbiba |un | |

|2.Vienk?r?? |nodokliem un |?nu ekonomikas |iedz?voot?ju | |

|administr??ana.N|nodevam’ un |darbiba |ien?kumi ir | |

|odoklu sistemai |Ministru |Neleg?l? darb?ba|zemaki,sal?dz| |

|ir jabut viegli |kabineta | |inot ar | |

|un |noteikumiem |Paral?l? darb?ba|faktisko | |

|letiparvaldamai.|uzliek | |l?meni.Ar? | |

|Veidojot nodok?u|pasvaldibu |Nenoverota |citi nozim?gi| |

|sistemu,nepiecie|domes. |darbiba ir |ekonomiskie | |

|?ams izvertet to|Latvijas |darb?ba,kura |r?d?t?ji | |

|adminestre?anas |Republik? ir |izveidojas |(tirdzniec?ba| |

|kartibu un |??di valsts |statistiski |s | |

|mehanismu,kura |nodok?i un |tehnisku iemeslu|apgrozijums,p| |

|pamatprincipam |tiem |d??.T?s |at?ri?a,ra?o?| |

|jabut-mazak |atbilsto?ie |rezult?t? |anas | |

|izmaksu nodok?u |likumi par |neofici?l? |apjoms,nodarb| |

|iekase?anai.Nodo|nodok?u |ekonomika netiek|in?t?ba u.c.)| |

|klu |uzlik?anu: |uzskait?ta |?nu | |

|adminestresana |1. |statistik? |ekonomikas | |

|ciesi saistita |iedz?vot?ju |Darb?ba ?nu |ietekmes | |

|ar nodok?u |ien?kuma |ekonomikas jom? |rezult?t? | |

|sistemas |nodoklis - |ir ta,kura rodas|tiek | |

|pamatnostadnem,t|"Par |nodoklu |nov?rt?ti | |

|as ir,kadus |iedz?vot?ju |maksajumu |neprec?zi | |

|nodok?u veidus |ien?kuma |apiesanas un |(kaut gan no | |

|noteicis |nodokli"; |nemaksa?anas |metodolo?isk?| |

|likumdevejs.Pars|2. uz??mumu |rezultata.Faktis|viedok?a | |

|tradajot eso?o |ien?kuma |ki ?nu |apr??ini ir | |

|nodok?u |nodoklis - |ekonomikai |piln?gi | |

|likumdo?anu,prio|"Par uz??mumu|neoficalaj? |korekti). | |

|rit?te dota |ien?kuma |ekonomika ir | | |

|netiesajiem |nodokli"; |vislielakais |?nu | |

|nodok?iem,samazi|3.nekustam? |ipatsvars,t?p?c |ekonomikas | |

|not tieso |?pa?uma |biezi vien |apjomu nevar | |

|nodok?u |nodoklis - |neoficialo |apr??in?t | |

|?patsvaru,it |"Par |ekonomiku sauc |prec?zi.Iesp?| |

|sevi??i uz??mumu|nekustam? |ar? par ?nu |jams tikai | |

|ien?kuma(pe??as)|?pa?uma |ekonomiku.Izstra|nov?rt?t ?nu | |

|nodok?a no |nodokli"; |dajot pirmo |ekonomikas | |

|uz??mejdarbibas.|4. |nodok?u sistiemu|lielumu,lieto| |

| |pievienot?s |p?ckara |jot da?adas | |

|Nodok?u |v?rt?bas |period?,1990-199|makroekonomik| |

|adminestresanas |nodoklis - |1.gad? |as metodes. | |

|uzdevums ir |"Par |[pie?emtajos |Lai nov?rt?tu| |

|nov?rst |pievienot?s |nodok?u likumos |?nu | |

|apstak?us,kas |v?rt?bas |atrodami daudzi |ekonomikas | |

|veicina |nodokli"; |atvieglojumi |apjomu | |

|izvairi?anos no |5. akc?zes |nodoklu |p?rejas | |

|nodok?u |nodoklis - |maksatajiem,kas |ekonomikas | |

|maksa?anas,nepie|"Par akc?zes |sekmeja |valst?s,pla?i| |

|cie?amibas |nodokli", |izvairi?anos no |lietota | |

|gadijum? |"Par akc?zes |nodokla |elektroener?i| |

|reformejot |nodokli |maksasanas |jas pat?ri?a | |

|nodok?u |naftas |visp?r. |anal?ze.tiek | |

|adminestre?anas |produktiem", |Nodoklu |pie?emts ,ka | |

|sistemu. |"Par akc?zes |apie?anas un |elektroener?i| |

|3.Elast?gumsNodo|nodokli |nemaksa?anas |jas pat?ri?? | |

|klu sistemai ir |tabakas |galvenie |r?pniec?ba ir| |

|jabut |izstr?d?jumie|virzieni Latvija|cie?i | |

|elastigai,tai |m", "Par |ir ??di: |saist?ts ar | |

|atri jarea?e uz |akc?zes |Dubulta |iek?zemes | |

|ekonomisko |nodokli |gramatved?ba.Uz?|kopprodukta | |

|apstaklu |alkoholiskaji|emumos tiek |dinamiku,jo | |

|izmai?am.Viens |em |vesta viena |r?pniec?bas | |

|no aktualakajiem|dz?rieniem", |gramatvediba,lai|?patsvars | |

|valstiskas |"Par akc?zes |uzskaititu visas|kopprodukt? | |

|nozimes |nodokli |faktiskas |ir relat?vi | |

|uzdevumiem ir |alum"; |izmaksas un |liels.Sal?dzi| |

|nodrosinat |6. muitas |ienakumus,otra-i|not | |

|Latvijas |nodoklis - |esnieg?anai |elektroener?i| |

|integraciju |"Par muitas |kontrolejo??m |jas pat?ri?u | |

|Eiropas |nodokli |institucij?m. |pieauguma | |

|ekonomiskaj? |(tarifiem)"; |Pagrides |tempus ar | |

|sistem?.Notieko?|7. dabas |razotnes vai |iek?zemes | |

|a nodok?u |resursu |nelegal?s |kopprodukta | |

|sistemas reforma|nodoklis - |uz?emejdarbibas |pieauguma | |

|paredz mainit |"Par dabas |veik?ana.??da |tempiem,var | |

|tas |resursu |uz?emejdarbiba |spriest par | |

|strukturu,paliel|nodokli"; |nereti saistas |?nu | |

|inot nodok?u |8. izlo?u un |ar viltotu |ekonomikas | |

|ienemumus no |azartsp??u |alkoholisku |apjomu | |

|pateri?a un tos |nodoklis - |dz?rienu |valst?.Analiz| |

|samazinot no |"Par izlo?u |ra?o?anu |?jot | |

|ienakumiem.Nodok|un azartsp??u|Bezpe??as |elektr?bas | |

|lu sistemas |nodevu un |organizacijas.LR|pat?ri?u | |

|elastigums |nodokli"; |likums “Par |laik? no | |

|izpau?as |9. valsts |bezpe??as |1989.gada | |

|maksajumu |soci?l?s |oganizacij?m” |l?dz 1994 | |

|atvieglojums,dif|apdro?in??ana|nesatur stingrus|.gadam,tika | |

|erencetajas |s oblig?t?s |kriterijus,ar ko|apr??in?ts | |

|nodok?u |iemaksas - |janodarboj?s |,ka Centr?l?s| |

|likmes,valsts |"Par valsts |??d?m |un Austrumu | |

|atsevi??u |soci?lo |organizacij?m.Li|Eiropas | |

|regionu |apdro?in??anu|kuma ietvaros |valst?s ?nu | |

|ekonomiskas |". |bezpe??as |ekonomikas | |

|attistibas | |organizacijas |?patsvars | |

|sekmesana un | |statusu var |iek?zemes | |

|citos | |iegut ra?o?anas |kopprodukt? | |

|nosacijumos,kuru| |uz??mumie,kuru |pieauga no | |

|s paredz | |gutie ienakumi |12% l?dz | |

|likumdevejs,pie?| |ar nodokli |22%,bet NVS | |

|emot attiec?go | |netiek |valst?s no | |

|nodoklu | |aplikti.T?d?j?di|12% l?dz 37%.| |

|likumu.secinajum| |uz??mums,prec?z?| | |

|s-nodoklu | |k,bezpe??as |Skaidr?s | |

|sistemai jabut | |organizacijas |naudas | |

|elastigai in | |likumigi |daudzumu | |

|japielagojas | |atbrivota no |apgroz?b? ar?| |

|ekonomikas | |nodok?u |var lietot k?| |

|attistibas | |maksajumiem |vienu no | |

|tendencem. | |Barters vai |ekonomisk?s | |

|4.Objektivit?te.| |mai?as |aktivitt?tes | |

|Nodoklu sistemai| |dar?jumi.bartera|indikatoriem.| |

|jabut | |darijumi “prece |?nu ekonomik?| |

|objektivai,tas | |pret preci’ vai |dar?jumus | |

|ir,korektai | |‘pakalpojums |veic | |

|attieciba pret | |pret |,galvenokart,| |

|dazadiem nodok?u| |pakalpojumu” |skaidr? | |

|maksatajiem.Tas | |biezi neparadas |naud?.ja | |

|jabut godigai un| |gramatviedibas |sal?dzina | |

|vienlidz | |atskait?s un |re?lo | |

|jaaptver visi | |netiek aplikts |skaidr?s | |

|nodoklu | |ar PVN |naudas | |

|maksataji.Pastav| |Nor??ini bez |pied?v?jumu | |

|horizontalas un | |?ekiem,tas ir |un iek?zemes | |

|vertikalas | |,pirkuma |kopprodukta | |

|vienlidzibas | |nere?istre?ana |pieauguma | |

|principi.Ho4rizo| |kases aparata |tempus p?c | |

|ntala sistema | |Neleg?l? darb?ba|ofici?lajiem | |

|aptver | |ir ciesi |statistikas | |

|vienlidzigus | |saistita ar |datiem,rad?s | |

|nodok?u | |kontrabandu |aptuvenais | |

|maksatajus ar | |Kontrobanda ir |priek?stats | |

|vienlidzigiem | |pre?u un citu |par ?nu | |

|nodok?iem.Turpre| |vertibu |ekonomikas | |

|ti vertikala | |nelikumiga |lielumu. | |

|sistema aptver | |parvieto?ana |Ir un citi | |

|sava starp? | |pari LR muitas |metodi,tadi | |

|dazadus nodok?u | |robe?ai,kas |ka bilances | |

|maksatajus,un | |izdarita lielos |metode un | |

|nodokli,kurus | |apmeros ,apejot |spogu?statist| |

|tie | |muitas kontroli |ikas anal?zes| |

|maks?,irdiferenc| |vai noslepjot no|metode | |

|eti. | |?adas kontroles |Lai pareizi | |

|5.Politiska | |parvietojamas |uzskaititu | |

|atbildiba.politi| |prieksmetus. |visu valsti | |

|?u uzdevums ir | |Korupcija ir |sara?oto | |

|veidot | |specifiska |kopproduktu | |

|elastigu,godigu,| |neoficalas |gada | |

|efektivuun | |ekonomikas |laika,nepieci| |

|vienkarsu | |darbibas |esama pilniga| |

|nodok?u | |sfera.Ta ipa?i |un ticama | |

|sistemu.Tai | |attistijas |informacuja | |

|jabut izveidotai| |socialstatistika|no | |

|ta,lai nodok?u | |s saimniekosanas|uznemumiem,ku| |

|maksataji varetu| |apst?k?os |ri veic | |

|apzinaties,kadi | |1995.gada |uz?emejdarbib| |

|nodok?i un par | |21.septembri |u.diemzel | |

|ko vi?iem | |pienemtaj?”Korup|uznemumi nav | |

|jamaksa.Kas | |cijas nov?rsanas|ieientereseti| |

|maksa | |likum?” |sniegt godigu| |

|nodoklus:cilveki| |korupcija |informaciju | |

|vai | |defineta ka |par | |

|uz?emejdarbiba?N| |valsts |saimniecviska| |

|odoklu politikai| |amatpersonas |jiem | |

|precizi | |parkapumi,kas |raditajiem-ap| |

|jaatspogu?o | |izpauzas ka: |gropzijumu,sa| |

|nodok?u | | |ra?otas | |

| | | |produkcijas | |

| | | |daudzumu,peln| |

| | | |u,darba | |

| | | |samaksas | |

| | | |fondu-lai | |

| | | |izvairitos no| |

| | | |nodoklu | |

| | | |maksasanas | |

| | | |.Iesniegta | |

| | | |informacija | |

| | | |liecina par | |

| | | |?o raditaju | |

| | | |samazina?anu.| |

| | | | | |

| | | |?nas | |

| | | |ekonomika | |

| | | |samazina | |

| | | |ieverojamu | |

| | | |IKP | |

| | | |apjomu,valsts| |

| | | |budzeta | |

| | | |ie?emumu | |

| | | |da?ku,sekm? | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |31. Attaisnotie |35. Ar |36. K?rt?ba,|

| |43. Dabas |izdevumi |pievienot?s |k?d? |

|30. Nekustam? |resursu |iedz?vot?ju |v?rt?bas |zemnieku |

|?pa?uma |nodoklis, |ien?kuma |nodokli |saimniec?b?m|

|kadastr?l?s |m?r?is, |nodokl?. |apliekam?s |ir ties?bas |

|v?rt?bas |apliekamie |1. Pirms |personas un |nere?istr?ti|

|noteik?anas |objekti. |ien?kuma |to |es k? ar PVN|

|pamatprincipi . |Likums Saeim?|aplik?anas ar |re?istr?cijas|k? |

|(1) Nekustam? |pie?emts |nodokli no gada |k?rt?ba. |apliekam?m |

|?pa?uma |1995. gada |apliekamo |Ar |person?m. |

|kadastr?l? |14. |ien?kumu apjoma |pievienot?s |Zemnieku |

|v?rt?ba ir p?c |septembr?, |tiek atskait?ti |v?rt?bas |saimniec?b?m|

|vienotiem |valsts |??di maks?t?ja |nodokli |ir ties?bas |

|principiem uz |prezidents to|izdevumi: |apliekam? |nere?istr?ti|

|valsts kadastra |uzsludin?jis |1) nomaks?t? |persona - |es ?aj? |

|datu pamata |1995. gada 4.|soci?l? nodok?a |fizisk? vai |pant? |

|noteikta zemes |oktobr?. |summa un valsts |juridisk? |noteiktaj? |

|un ?ku v?rt?ba. |Likums st?jas|soci?l?s |persona un ar|k?rt?b? k? |

| |sp?k? 1996. |apdro?in??anas |l?gumu vai |apliekam?m |

|(2) Nekustam? |gada 1. |maks?jumi; |norunu |person?m, ja|

|?pa?uma |janv?r?. |2) izdevumi par |saist?tas |ir izpild?ti|

|kadastr?lo |Dabas resursu|maks?t?ja un |min?to |??di |

|v?rt?bu nosaka |nodok?a (DRN)|vi?a ?imenes |personu |nosac?jumi: |

|Valsts zemes |m?r?is ir |locek?u |grupas vai to| |

|dienests |ierobe?ot |kvalifik?cijas |p?rst?vji, |1) pa?u |

|Ministru |dabas resursu|paaugstin??anu, |kas veic |ra?ot?s |

|kabineta |nesaimniecisk|specialit?tes |pre?u |lauksaimniec|

|noteiktaj? |u izmanto?anu|ieg??anu, |pieg?des, |?bas |

|k?rt?b?, |un vides |izgl?t?bas |pakalpojumu |produkcijas |

|vadoties p?c |pies?r?o?anu,|ieg??anu, par |snieg?anu, |pieg??u un |

|nekustam? |samazin?t |medic?nas un |pre?u importu|pa?pat?ri?a |

|?pa?uma tirgus |vidi |?rstniecisko |un |v?rt?ba |

|cenu l?me?a |pies?r?ojo?as|pakalpojumu |pa?pat?ri?u |iepriek??jo |

|vismaz divus |produkcijas |izmanto?anu un |un kas likum?|12 m?ne?u |

|gadus pirms |ra?o?anu un |vesel?bas |noteiktaj? |laik? ir |

|taks?cijas |realiz?ciju, |apdro?in??anas |k?rt?b? ir |vismaz 90 |

|perioda (tas ir,|veicin?t |pr?miju |re?istr?ti |procentu no |

|p?c nekustamo |jaunas un |maks?jumiem |Valsts |zemnieku |

|?pa?umu vid?j?s |pilnveidotas |apdro?in??anas |ie??mumu |saimniec?bu |

|tirgus v?rt?bas |tehnolo?ijas |sabiedr?b?m, kas|dienesta ar |kop?jo pre?u|

|noteiktam |ievie?anu, |izveidotas un |pievienot?s |pieg??u un |

|lieto?anas |kas samazina |darbojas saska??|v?rt?bas |sniegto |

|m?r?im konkr?t? |vides |ar |nodokli |pakalpojumu |

|teritorij?) un |pies?r?ojumu,|Apdro?in??anas |apliekamo |v?rt?bas; |

|?emot v?r? |atbalst?t |sabiedr?bu un to|personu |2) kop?j? ar|

|nekustam? |ilgtsp?j?gas |uzraudz?bas |re?istr?. |nodokli |

|?pa?uma valsts |att?st?bas |likumu. Min?to |(1) Personu |apliekamo |

|kadastr? |strat??iju |izdevumu sast?vu|re?istr?ciju |pre?u |

|re?istr?tajam |tautsaimniec?|un normas nosaka|Valsts |pieg??u un |

|attiec?gajam |b?, k? ar? |Ministru |ie??mumu |sniegto |

|nekustamajam |veidot vides |kabinets; |dienesta ar |pakalpojumu |

|?pa?umam ar |aizsardz?bas |3) summas, kas |pievienot?s |v?rt?ba |

|likumu noteiktos|pas?kumu |ziedojuma vai |v?rt?bas |iepriek??jo |

|izmanto?anas |finansi?lo |d?vin?juma veid?|nodokli |12 m?ne?u |

|ierobe?ojumus. |nodro?in?jumu|nodotas Latvijas|apliekamo |laik? ir |

|(3) Nekustam? |. |Republik? |personu |maz?ka par |

|?pa?uma |Apliekamie |re?istr?t?m |re?istr? |30 000 latu;|

|kadastr?laj? |objekti: |sabiedriskaj?m |veic, | |

|v?rt?b? neietver|ieg?stamos |kult?ras, |iev?rojot |3) t?s |

|me?audzes |dabas |izgl?t?bas, |??dus |Ministru |

|v?rt?bu. |resursus |zin?tnes, |nosac?jumus: |kabineta |

|(4) Inform?ciju |vides |sporta, | |noteiktaj? |

|par tirgus cenu |pies?r?ojumu-|labdar?bas, |1) fizisk?s |k?rt?b? |

|dar?jumos ar |atkritumus, |vesel?bas un |personas |Valsts |

|nekustamo |izme?us un |vides |re?istr? p?c |ie??mumu |

|?pa?umu un nomas|pies?r?ojo??s|aizsardz?bas |to past?v?g?s|dienest? |

|maksu nekustam? |vielas |organiz?cij?m un|dz?vesvietas;|iesniedz |

|?pa?uma |videi |fondiem, | |l?gumu |

|kadastr?l?s |kait?gas |reli?iskaj?m |2) juridisk?s|nere?istr?ti|

|v?rt?bas |preces un |organiz?cij?m un|personas |es k? |

|noteik?anai un |produktus |bud?eta |re?istr? p?c |apliekam?s |

|aktualiz?cijai |import?to un |iest?d?m, kam |to juridisk?s|personas. |

|Valsts zemes |iek?zem? |atbilsto?i |adreses; | |

|dienests sa?em |ra?oto pre?u |likuma "Par |3) | |

|no nekustam? |vai produktu |uz??mumu |l?gumsabiedr?| |

|?pa?uma |iepakojumu. |ien?kuma |bas re?istr? | |

|?pa?niekiem, | |nodokli" |p?c Uz??mumu | |

|zv?rin?tiem | |20.pantam |re?istr? | |

|not?riem, | |Ministru |fiks?t?s | |

|pa?vald?b?m un | |kabineta |adreses; | |

|zemesgr?matu | |noteiktaj? |4) ja personu| |

|noda??m Ministru| |k?rt?b? |grupa kop?gas| |

|kabineta | |pie??irta |saimniecisk?s| |

|noteiktaj? | |at?auja sa?emt |darb?bas | |

|k?rt?b?. | |ziedojumus, bet |veik?anai | |

|(6) Ministru | |??s summas |darbojas uz | |

|kabinets | |nedr?kst |l?guma | |

|reglament? | |p?rsniegt 20 |pamata, | |

|nekustam? | |procentus no |re?istr? ??s | |

|?pa?uma | |apliekam? |personu | |

|lieto?anas m?r?u| |ien?kuma |grupas | |

|noteik?anas un | |lieluma; |pilnvaroto | |

|sistematiz?cijas| |4) zin?tnes, |fizisko | |

|k?rt?bu. | |literat?ras un |personu p?c | |

|Nekustam? | |m?kslas darbu, |t?s | |

|?pa?uma | |atkl?jumu, |past?v?g?s | |

|lieto?anas | |izgudrojumu un |dz?vesvietas;| |

|m?r?us | |r?pniecisko | | |

|atbilsto?i | |paraugu autoru |5) ja | |

|Ministru | |izdevumi, kuri |?rvalstu | |

|kabineta | |saist?ti ar ?o |persona | |

|reglament?tajai | |darbu rad??anu, |Latvijas | |

|k?rt?bai un | |izdo?anu, |Republik? nav| |

|teritori?lpl?noj| |izpild??anu vai |izveidojusi | |

|umos nor?d?tajai| |cit?du |re?istr?tu | |

|izmanto?anai vai| |izmanto?anu un |past?v?go | |

|likum?gi | |par kuriem |p?rst?vniec?b| |

|uzs?ktajai | |autori sa?em |u, bet | |

|izmanto?anai | |autoratl?dz?bu |iek?zem? veic| |

|nosaka valsts | |(honor?ru). |vienu vai | |

|instit?cija vai | |Min?to izdevumu |vair?kus ar | |

|attiec?g? | |sast?vu un |nodokli | |

|pa?vald?ba, | |normas nosaka |apliekamus | |

|kuras | |Ministru |dar?jumus, | |

|administrat?vaj?| |kabinets; |tiek | |

|teritorij? | |5) saska?? ar |re?istr?ta | |

|atrodas | |likumu "Par |viena no | |

|konkr?tais | |priv?tajiem |??d?m | |

|nekustamais | |pensiju fondiem"|person?m: | |

|?pa?ums. | |izveidotajos |a) t?s | |

|(7) Valsts zemes| |priv?tajos |pilnvarot? | |

|dienests | |pensiju fondos |persona | |

|izstr?d? katras | |izdar?t?s |Latvijas | |

|pa?vald?bas | |iemaksas, kas |Republik? p?c| |

|administrat?v?s | |kop? ar ??s |??s personas | |

|teritorijas | |da?as 6.punkt? |juridisk?s | |

|zemes v?rt?bu | |min?tajiem |adreses vai | |

|zon?jumu | |apdro?in??anas |past?v?g?s | |

|atbilsto?i | |pr?miju |dz?vesvietas,| |

|lieto?anas | |maks?jumiem, | | |

|m?r?im un nosaka| |kuri izdar?ti |b) ?rvalstu | |

|katras zonas | |atbilsto?i |persona - | |

|vienas plat?bas | |dz?v?bas |vien? no | |

|vien?bas | |apdro?in??anas |dar?juma | |

|v?rt?bu. Zemes | |l?gumam (ar |izpildes | |

|v?rt?bu | |l?dzek?u |viet?m | |

|zon?jumus | |uzkr??anu) |Latvijas | |

|apstiprina | |nep?rsniedz 10 |Republik?. | |

|Ministru (8) | |procentus no |(2) Apliekam?| |

|Valsts zemes | |personas gada |persona ir | |

|dienests | |apliekam? |ar? bud?eta | |

|nekustam? | |ien?kuma (?? |instit?cija, | |

|?pa?uma | |panta otraj? |ja t? veic | |

|kadastr?l?s | |da?? - no m?ne?a|pre?u | |

|v?rt??anas | |bruto darba |pieg?des un | |

|vajadz?b?m | |samaksas, kas ir|sniedz | |

|izstr?d? ?ku | |kalend?r? m?ne?a|pakalpojumus | |

|tipu b?zes | |darba samaksa |cit?m | |

|v?rt?bas, ko | |pirms to summu |person?m. | |

|apstiprina | |atskait??anas, |Valsts | |

|Ministru | |par kur?m |prezidenta | |

|kabineta | |saska?? ar ?o |kanceleja, | |

|noteiktaj? | |likumu at?auts |Saeima un | |

|k?rt?b?. | |samazin?t |Ministru | |

|(9) Visu | |darbinieka |kabinets | |

|nekustamo | |apliekamo |dr?kst | |

|?pa?umu | |ien?kumu, k? ar?|nere?istr?tie| |

|kadastr?l? | |pirms jebkuru |s Valsts | |

|v?rt?ba tiek | |ietur?jumu |ie??mumu | |

|fiks?ta ar vienu| |izdar??anas) |dienest? k? | |

|noteiktu datumu | |6) |apliekam?s | |

|(1.janv?ri). | |apdro?in??anas |personas un | |

|(10) Nekustamo | |pr?miju |neaplikt | |

|?pa?umu | |maks?jumi, kas |veiktos | |

|masveid?gu | |izdar?ti |dar?jumus ar | |

|p?rv?rt??anu p?c| |atbilsto?i |pievienot?s | |

|Ministru | |dz?v?bas |v?rt?bas | |

|kabineta l?muma | |apdro?in??anas |nodokli. | |

|izdara ne ret?k | |l?gumam (ar |(3) Ja | |

|k? reizi piecos | |l?dzek?u |fizisko vai | |

|gados. Nekustamo| |uzkr??anu), |juridisko | |

|?pa?umu | |iev?rojot ?? |personu un | |

|masveid?ga | |likuma 8.panta |??du personu | |

|p?rv?rt??ana ir | |piekt?s da?as |ar l?gumu vai| |

|visu nekustamo | |1., 2. un |norunu | |

|?pa?umu | |3.punkta |saist?to | |

|kadastr?lo | |nosac?jumus, un |grupu vai to | |

|v?rt?bu | |kas kop? ar ??s |p?rst?vju ar | |

|noteik?ana uz | |da?as 5.punkt? |nodokli | |

|noteiktu datumu,| |min?taj?m |apliekamo | |

|preciz?jot | |iemaks?m |pre?u pieg??u| |

|nekustamo | |priv?tajos |un sniegto | |

|?pa?umu sast?vu,| |pensiju fondos |pakalpojumu | |

|fizisko st?vokli| |nep?rsniedz 10 |kop?j? | |

|un v?rt?bu | |procentus no |v?rt?ba | |

|r?d?t?jus. | |personas gada |iepriek??jo | |

|Nekustam? | |apliekam? |12 m?ne?u | |

|?pa?uma | |ien?kuma. |laik? | |

|?pa?niekam ir | |2. Pirms |sasniegusi | |

|ties?bas | |darbinieka |vai | |

|piepras?t | |ien?kuma |p?rsniegusi | |

|?pa?uma | |aplik?anas ar |10 000 latu, | |

|p?rv?rt??anu | |algas nodokli no|t?m ne v?l?k | |

|jebkur? vi?am | |m?ne?a ien?kuma |k? m?ne?a | |

|v?lam? laik?, ja| |apjoma tiek |laik? p?c ??s| |

|vi?? sedz ar to | |atskait?ti ?? |summas | |

|saist?tos | |panta pirm?s |sasnieg?anas | |

|izdevumus. | |da?as 1., 5. un |vai | |

|(11) Nekustam? | |6.punkt? min?tie|p?rsnieg?anas| |

|?pa?uma | |maks?jumi. |ir | |

|masveid?gas | |3. No |j?re?istr?jas| |

|p?rv?rt??anas | |nerezidentu |Valsts | |

|starplaik? | |apliekam? |ie??mumu | |

|Valsts zemes | |ien?kuma ir |dienest? k? | |

|dienests veic | |ties?bas |apliekam?m | |

|nekustam? | |atskait?t tikai |person?m. | |

|?pa?uma tirgus | |?? panta pirm?s | | |

|cenu un nomas | |da?as 1., 3., 4.| | |

|maksu | |un 5.punkt? | | |

|apzin??anu, | |min?tos | | |

|uzskaiti un | |attaisnotos | | |

|anal?zi un | |izdevumus. | | |

|Ministru | | | | |

|kabineta | | | | |

|noteiktaj? | | | | |

|k?rt?b? - | | | | |

|nekustam? | | | | |

|?pa?uma | | | | |

|kadastr?l?s | | | | |

|v?rt?bas | | | | |

|aktualiz?ciju. | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|39. Iz??mumi |16) |25) skol?nu |38. PVN 0% |10. Latvijas |

|PVN nodok?a |finansi?los |p?rvad?jumus, |likme. |nodok?u un |

|maks?t?jiem. |dar?jumus, |ko veic |PVN 0% likmi |nodevu |

|(1) Ar nodokli|taj? skait?: |speci?li ?im |piem?ro ??dam |sist?ma.. |

|neapliek ??du |a) kredit??anu|m?r?im |darb?b?m: |(1) Nodok?u un|

|pre?u pieg?des|(ar? l?zinga |licenc?ti |Pre?u |nodevu sist?mu|

|un |kredit??anu) |p?rvad?t?ji, |pieg?d?m, kuru|veido: |

|pakalpojumus: |un naudas |ja ?ie |pieg?des vieta|1) valsts |

| |aizdevumu |pakalpojumi |nav iek?zeme |nodok?i, ar |

|1) |pie??ir?anu un|tiek finans?ti|pakalpojumiem,|kuriem |

|pakalpojumus |kontroli, k? |no pa?vald?bu |kuru |apliekamos |

|(tai skait? |ar? |bud?etiem. |snieg?anas |objektus un |

|?din??anas), |pakalpojumus, |(2) Ar nodokli|vieta nav |kuru likmi |

|ko sniedz veco|kas saist?ti |neapliek ??du |iek?zeme |nosaka Saeima;|

|?au?u |ar |pre?u importu:|Pakalpojumiem,| |

|pansion?ti vai|galvojumiem, | |kas saist?ti |2) valsts |

|m?tnes, |garantij?m un |1) ?? panta |ar pre?u |nodevas, kuras|

|soci?l?s |to uzraudz?bu,|pirmaj? da?? |eksportu un |tiek uzliktas |

|apr?pes un |ko veic |min?to pre?u |tranz?ta |saska?? ar ?o |

|rehabilit?cija|kred?ta |importu; |p?rvad?jumiem |likumu, citiem|

|s centri, |pie???r?js (Ar|2) ?rvalstu |(ieskaitot |likumiem un |

|specializ?tie |groz?jumiem, |finansu |eksped?cijas, |Ministru |

|apr?pes centri|kas pie?emti |pal?dz?bas |pre?u |kabineta |

|vai nami, |ar |s?t?jumus |uzglab??anas, |noteikumiem; |

|kurus piln?gi |22.11.2001.lik|Ministru |iekrau?anas, |3) pa?vald?bu |

|vai da??ji |umu, kas |kabineta |izkrau?anas, |nodevas, kuras|

|finans? no |st?jas sp?k? |noteiktaj? |ekspert?zes un|tiek uzliktas |

|valsts bud?eta|ar |k?rt?b? (Ar |??iro?anas |saska?? ar ?o |

|vai pa?vald?bu|01.01.2002.), |groz?jumiem, |pakalpojumus);|likumu un |

|bud?etiem; | |kas pie?emti | |pa?vald?bas |

|2) maksu par |b) |ar |Starptautiskaj|domes |

|b?rnu |pakalpojumus, |22.11.2001.lik|iem transporta|(padomes) |

|uztur??anos |kas saist?ti |umu, kas |pakalpojumiem;|izdotiem |

|pirmsskolas |ar noguld?jumu|st?jas sp?k? | |saisto?iem |

|iest?d?s; |un citu |ar |Pakalpojumiem,|noteikumiem. |

|3) no valsts |atmaks?jamo |01.01.2002.); |kas tiek |(2) Konkr?t? |

|bud?eta |l?dzek?u | |sniegti ar |nodok?a likum?|

|finans?tos |piesaist??anu,|3) m?kslas |starptautisko |pa?vald?b?m |

|?din??anas |skaidras un |priek?metus, |transportu, k?|var dot |

|pakalpojumus |bezskaidras |kas tiek |ar? pre?u |ties?bas |

|labo?anas |naudas |ievesti muzeju|pieg?d?m un |piem?rot |

|darbu iest?d?s|maks?jumu |fondu |pakalpojumiem,|atvieglojumus |

|un |veik?anu, |papildin??anai|kas ir |tiem |

|ieslodz?juma |uztic?bas |; |saist?ti ar |maks?jumiem, |

|viet?s; |(trasta) |4) to pre?u |starptautisk? |kuri |

|4) izgl?t?bas,|oper?cij?m, |importu, kas |transporta |ieskait?mi |

|sagatavo?anas |c) |netiek |pieg?d?m un |pa?vald?bu |

|kursu un |pakalpojumus, |apliktas ar |apkopi, |bud?etos. |

|iest??an?s |kas saist?ti |muitas nodokli|transporta |Nodevu |

|dokumentu |ar maks??anas |saska?? ar |l?dzek?u |sist?ma: |

|re?istr??anas |l?dzek?u |likuma "Par |pieg?d?m, |(1) Valsts |

|pakalpojumus, |izlai?anu un |muitas nodokli|p?rb?vei, |nodevas tiek |

|ko sniedz |apkalpo?anu, |(tarifiem)" 6.|remontam, |uzliktas |

|valsts un |k? ar? |un 9.noda?u, |apkopei, |saska?? ar |

|pa?vald?bu |tirdzniec?bu |iz?emot to |nol?g?anai un |likumiem un |

|izgl?t?bas |ar maks??anas |pre?u |iz?r??anai, un|Ministru |

|iest?des un |l?dzek?iem un |pieg?des, |ar ??m |kabineta |

|valsts |citiem naudas |kuras tiek |darb?b?m |noteikumiem, |

|akredit?t?s |tirgus |apliktas ar |saist?t?m |pa?vald?bu |

|priv?t?s |instrumentiem,|muitas nodok?a|pieg?d?m un |nodevas - ar |

|izgl?t?bas |iz?emot |0 procentu |pakalpojumiem;|pa?vald?bas |

|iest?des, k? |maks??anas |likmi. | |domes |

|ar? ?din??anas|l?dzek?us, kas|(3) Uz valsts |Transporta |(padomes) |

|pakalpojumus, |tiek pieg?d?ti|robe?as pre?u |l?dzek?u |izdotiem |

|ko sniedz ??s |kolekcion??ana|ieve?anu ar |a?ent??anai un|saisto?iem |

|izgl?t?bas |i vai satur |nodokli |ar kravu |noteikumiem. |

|iest?des; |d?rgmet?lu, |neapliek, ja |apkalpo?anu |(2) Ministru |

|5) maksu par |d) |tiek veikta |saist?tiem |kabineta |

|bezdarbnieku |ieguld?jumus |viena no ??d?m|pakalpojumiem |noteikumos par|

|profesion?lo |kapit?l?, kas |Muitas likum? |starptautiskaj|valsts nodev?m|

|apm?c?bu vai |veikti naud?, |min?taj?m |? transport?; |j?paredz to |

|p?rkvalific??a|k? ar? |muitas |un |maks??anas |

|nu, ko |v?rtspap?rus |proced?r?m: |Prec?m un |k?rt?ba, |

|organiz? |un |1) ieve?ana uz|pakalpojumiem,|likmes un |

|Nodarbin?t?bas|pakalpojumus, |laiku; |ko pieg?d? |atvieglojumi, |

|valsts |kas saist?ti |2) ieve?ana |diplom?tiskaji|ja ?aj? likum?|

|dienests; |ar v?rtspap?ru|p?rstr?dei; |em a?entiem. |vai citos |

|6) bibliot?ku |izlai?anu, |3) ieve?ana |??diem |likumos nav |

|pakalpojumus; |glab??anu, |p?rstr?dei |pakalpojumiem |noteikts |

| |atsavin??anu |muitas |piem?ro 0% PVN|cit?di. Valsts|

|7) te?tru, |un |kontrol?; |likmi, ja ?o |nodeva par |

|kino, cirka |p?rvald??anu |4) ieve?ana |pakalpojumu |likumos vai |

|izr?des, |(Ar |beznodok?u |sa??m?js |Ministru |

|koncertdarb?bu|groz?jumiem, |tirdzniec?bas |atrodas ?rpus |kabineta |

|, sar?kojumus |kas pie?emti |veikal?; |Latvijas |noteikumos |

|kult?ras |ar |5) ieve?ana |iek?zemes |paredz?t?s |

|iest?d?s, |22.11.2001.lik|muitas |teritorijas. |speci?l?s |

|muzeju, |umu, kas |noliktav?; | |at?aujas |

|izst??u, |st?jas sp?k? |6) tranz?ts. | |(licences) |

|zoolo?isko |ar | | |izsnieg?anu |

|d?rzu un |01.01.2002.). | | |pre?u un |

|bot?nisko |17) masu | | |pakalpojumu |

|d?rzu |inform?cijas | | |importam un |

|apmekl?jumus, |l?dzek?us | | |eksportam |

|b?rniem |Ministru | | |nedr?kst |

|dom?tus un |kabineta | | |p?rsniegt ar |

|labdar?bas |noteiktaj? | | |t?s |

|m?r?iem |k?rt?b?; | | |izsnieg?anu |

|velt?tus |18) konsul?ros| | |saist?t?s |

|sar?kojumus, |pakalpojumus; | | |vid?j?s |

|pa?darb?bas | | | |izmaksas. |

|m?kslas |19) m?c?bu un | | |(3) |

|kolekt?vu un |zin?tnisko | | |Pa?vald?bas |

|sporta |literat?ru, | | |domes |

|sar?kojumus; |Latvij? izdoto| | |(padomes) |

|8) medic?nas |b?rnu | | |izdotajos |

|pakalpojumus, |literat?ru un | | |saisto?ajos |

|medikamentu un|ori?in?llitera| | |noteikumos par|

|medic?nas |t?ras darbu | | |pa?vald?bas |

|pre?u pieg?des|pirmizdevumus | | |nodevu |

|iek?zem? p?c |latvie?u | | |uzlik?anu |

|Labkl?j?bas |valod? saska??| | |j?paredz to |

|ministrijas |ar Izgl?t?bas | | |maks??anas |

|apstiprin?ta |un zin?tnes | | |k?rt?ba, ar |

|un ar Finansu |ministrijas | | |nodev?m |

|ministriju |apstiprin?tiem| | |apliekamie |

|saska?ota |sarakstiem, k?| | |objekti, |

|saraksta, k? |ar? | | |likmes un |

|ar? |tipogr?fiju | | |atvieglojumi, |

|veterin?rmedic|pakalpojumus | | |k? ar? citas |

|?nas |??s | | |pras?bas, |

|pakalpojumus, |literat?ras | | |kuras paredz |

|veterin?ro |ra?o?anai | | |citi likumi un|

|medikamentu un|(veido?anai); | | |Ministru |

|veterin?rmedic| | | |kabineta |

|?nas pre?u |20) m?kslas, | | |noteikumi. |

|pieg?des |dokument?l?s | | |(4) Valsts |

|iek?zem? p?c |un anim?cijas | | |nodevas, kuras|

|Zemkop?bas |filmas | | |saska?? ar |

|ministrijas |(iz?emot | | |sp?k? |

|apstiprin?ta |videofilmas | | |eso?ajiem |

|un ar Finansu |VHS form?t?), | | |likumiem |

|ministriju |ja t?s pieg?d?| | |piln?b? netiek|

|saska?ota |vai izplata | | |ieskait?tas |

|saraksta; |Latvijas | | |valsts bud?et?|

|8.1) medic?nas|Republik? | | |vai pa?vald?bu|

|pakalpojumus |ofici?li | | |bud?etos, |

|p?c |re?istr?ts | | |apliek ar |

|Labkl?j?bas |izplat?t?js | | |pievienot?s |

|ministrijas |vai filmu | | |v?rt?bas |

|apstiprin?ta |veidot?js; | | |nodokli likum?|

|un ar Finansu |21) | | |"Par |

|ministriju |kooperat?vo | | |pievienot?s |

|saska?ota |sabiedr?bu | | |v?rt?bas |

|saraksta (Ar |sniegtos | | |nodokli" |

|groz?jumiem, |pakalpojumus | | |noteiktaj? |

|kas pie?emti |(iz?emot pre?u| | |k?rt?b?. |

|ar |pieg?des) ?o | | | |

|22.11.2001.lik|kooperat?vo | | | |

|umu, kas |sabiedr?bu | | | |

|st?jas sp?k? |biedriem: | | | |

|ar |a) dz?vojamo | | | |

|01.01.2002.); |m?ju | | | |

| |uztur??anai un| | | |

|8.2) cilv?ka |apsaimnieko?an| | | |

|org?nu, m?tes |ai, | | | |

|piena un |b) | | | |

|cilv?ka asi?u |lauksaimniec?b| | | |

|pieg?des |as un | | | |

|9) zelta, |zvejniec?bas | | | |

|mon?tu un |ra?ojumu | | | |

|bankno?u |p?rstr?dei un | | | |

|pieg?des |realiz?cijai, | | | |

|Latvijas |k? ar? | | | |

|Bankai; |lauksaimniec?b| | | |

|10) der?bas, |as tehnikas, | | | |

|izlozes |ma??nu un citu| | | |

|(loterijas) un|darbar?ku | | | |

|cita veida |kop?gai | | | |

|azartsp?les; |lieto?anai un | | | |

|11) |apkopei; | | | |

|apbed??anas |22) nekustam? | | | |

|pakalpojumus |?pa?uma, ar? | | | |

|un Latvijas |zemes, | | | |

|Republik? |p?rdo?anu, | | | |

|re?istr?to |iz?emot | | | |

|reli?isko |nelietota | | | |

|organiz?ciju |nekustam? | | | |

|sniegtos |?pa?uma pirmo | | | |

|reli?iskos un |p?rdo?anu; | | | |

|ritu?los |23) | | | |

|pakalpojumus; |ugunsdro??bas | | | |

| |pakalpojumus, | | | |

|12) |ko sniedz | | | |

|apdro?in?t?ju |iek?lietu | | | |

|un |ministrijas | | | |

|apdro?in??anas|Ugunsdz?s?bas | | | |

|starpnieku |un gl?b?anas | | | |

|sniegtos |dienesta | | | |

|apdro?in??anas|departaments, | | | |

|pakalpojumus |iest??u, | | | |

|atbilsto?i |uz??mumu | | | |

|Apdro?in??anas|(uz??m?jsabied| | | |

|sabiedr?bu un |r?bu) un | | | |

|to uzraudz?bas|organiz?ciju | | | |

|likumam; |ugunsdro??bas | | | |

|13) |dienesti, | | | |

|iedz?vot?ju |br?vpr?t?go | | | |

|maks?jumus par|ugunsdz?s?ju | | | |

|(Ar |biedr?bas un | | | |

|groz?jumiem, |br?vpr?t?gie | | | |

|kas pie?emti |ugunsdro??bas | | | |

|ar |form?jumi; | | | |

|22.11.2001.lik|24) pasta | | | |

|umu, kas |pakalpojumus, | | | |

|st?jas sp?k? |kurus sniedz | | | |

|ar |bezpe??as | | | |

|01.01.2002.): |organiz?cija | | | |

| |valsts akciju | | | |

|a) dz?vojamo |sabiedr?ba | | | |

|telpu ?ri |"Latvijas | | | |

|saska?? ar |pasts" un uz | | | |

|nosl?gtajiem |kuriem saska??| | | |

|l?gumiem |ar Pasta | | | |

|(iz?emot viesu|likumu tai ir | | | |

|izmitin??anas |monopolties?ba| | | |

|pakalpojumus |s, k? ar? | | | |

|viesu |pastmarkas, | | | |

|izmitin??anas |aploksnes ar | | | |

|m?tn?s — |iespiestu | | | |

|viesn?c?s, |pastmarkas | | | |

|mote?os, viesu|att?lu un | | | |

|m?j?s, lauku |starptautiskos| | | |

|t?rismam |atbildes | | | |

|izmantojam?s |kuponus, ko | | | |

|m?j?s, |saska?? ar | | | |

|kempingos, |Pasta likumu | | | |

|t?risma |izdod un | | | |

|m?tn?s), |realiz? | | | |

|b) dz?vojam?s |bezpe??as | | | |

|m?jas |organiz?cija | | | |

|uztur??anas un|valsts akciju | | | |

|apsaimnieko?an|sabiedr?ba | | | |

|as |"Latvijas | | | |

|pakalpojumiem,|pasts" vai | | | |

|ko sniedz |realiz? citas | | | |

|dz?vojam?s |personas | | | |

|m?jas |saska?? ar | | | |

|apsaimniekot?j|l?gumiem, kas | | | |

|s saska?? ar |nosl?gti ar | | | |

|dz?vojam?s |bezpe??as | | | |

|m?jas |organiz?ciju | | | |

|(dz?vok?a) |valsts akciju | | | |

|apsaimnieko?an|sabiedr?bu | | | |

|as l?gumu, |"Latvijas | | | |

|c) silt? un |pasts"; | | | |

|aukst? ?dens | | | | |

|pieg?di, | | | | |

|kanaliz?ciju, | | | | |

|apkuri, | | | | |

|atkritumu | | | | |

|izve?anu;”; | | | | |

|14) | | | | |

|specializ?tos | | | | |

|produktus | | | | |

|z?dai?iem p?c | | | | |

|Labkl?j?bas | | | | |

|ministrijas | | | | |

|apstiprin?ta | | | | |

|un ar Finansu | | | | |

|ministriju | | | | |

|saska?ota | | | | |

|saraksta; | | | | |

|15) | | | | |

|zin?tniskos | | | | |

|p?t?jumus, | | | | |

|kuri tiek | | | | |

|veikti par | | | | |

|sabiedrisko | | | | |

|fondu, valsts | | | | |

|bud?eta un | | | | |

|pa?vald?bu | | | | |

|bud?etu | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |13. Nodevu |40. Akc?zes | | |

| |sist?ma, |nodokli naftas|34. PVN , |15. Ja |

|6. Nodok?u |nodevu veidi. |produktiem, |likmes, |apliekam? |

|funkcijas un |(1) Valsts |apliekamais |apliekamie |persona, |

|veidi. |nodevas tiek |objekts, |dar?jumi . |p?rst?vot |

|Latvijas |uzliktas |nodok?a |Apliekamie |Latvijas |

|Republik? ir |saska?? ar |maks?t?ji. |dar?jumi : |Republikas |

|??di valsts |likumiem un |?is likums |1.pre?u |Uz??mumu |

|nodok?i un |Ministru |attiecas uz |pieg?de, ar? |re?istr? |

|tiem |kabineta |jebkur?m |pa?pat?ri??; |nere?istr?tu |

|atbilsto?ie |noteikumiem, |darb?b?m, kas |2.pakalpojumu |?rvalsts |

|likumi par |pa?vald?bu |Latvijas |snieg?ana, ar?|fizisko vai |

|nodok?u |nodevas - ar |Republikas |pa?pat?ri??; |juridisko |

|uzlik?anu: |pa?vald?bas |muitas |3.pre?u |personu, |

|1) iedz?vot?ju|domes |teritorij? |imports. |piedal?s pre?u|

|ien?kuma |(padomes) |tiek veiktas |4.Pa?pat?ri?am|pieg?des vai |

|nodoklis - |izdotiem |ar naftas |k? apliekamam |pakalpojumu |

|2) uz??mumu |saisto?iem |produktiem, |dar?jumam tiek|nodro?in??an?,|

|ien?kuma |noteikumiem. |ar? uz naftas |piem?rotas ?? |tiek |

|nodoklis |(2) Ministru |produktu |likuma normas,|uzskat?ts, ka |

|3) nekustam? |kabineta |p?rvieto?anu, |kuras regul? |?? persona |

|?pa?uma |noteikumos par|izmantojot |nodok?a |pati ir |

|nodoklis - " |valsts nodev?m|cauru?vadu |piem?ro?anu |pieg?d?jusi |

|4) pievienot?s|j?paredz to |transportu. |pre?u pieg?d?m|preces vai |

|v?rt?bas |maks??anas |Naftas |vai |sniegusi |

|nodoklis - " |k?rt?ba, |produktu |pakalpojumu |pakalpojumus, |

|5) akc?zes |likmes un |(degvielas) |5.snieg?anai, |un ar nodokli |

|nodoklis - |atvieglojumi, |aprites |ja ?aj? likum?|ir apliekama |

|6) muitas |ja ?aj? likum?|k?rt?bu nosaka|nav noteikts |visa iek?zem? |

|nodoklis - " |vai citos |Ministru |cit?di. |sniegto |

|7) dabas |likumos nav |kabinets. |6. Pre?u |pakalpojumu |

|resursu |noteikts |(1) Ar akc?zes|pieg?des un |vai pieg?d?to |

|nodoklis - " |cit?di. Valsts|nodokli naftas|pakalpojumu |pre?u v?rt?ba.|

|8) izlo?u un |nodeva par |produktiem |snieg?anas | |

|azartsp??u |likumos vai |(turpm?k - |dar?jumos ar |16. Komisijas |

|nodoklis - |Ministru |nodoklis) |nodokli |tirdzniec?b?, |

|9) valsts |kabineta |apliekamais |apliekam? |kas veikta |

|soci?l?s |noteikumos |objekts ir |v?rt?ba ir |komisijas |

|apdro?in??anas|paredz?t?s |naftas |pieg?d?to |tirdzniec?bai |

|oblig?t?s |speci?l?s |produkti, to |pre?u vai |paredz?t? |

|iemaksas. |at?aujas |aizst?j?j |sniegto |atsevi??i |

| |(licences) |produkti un |pakalpojumu |iek?rtot? |

| |izsnieg?anu |komponenti, k?|tirgus v?rt?ba|mazumtirdzniec|

| |pre?u un |ar? citi |naudas |?bas veikal? |

| |pakalpojumu |produkti, kuri|izteiksm? bez |ar fizisko |

| |importam un |piln?gi vai |pievienot?s |personu |

| |eksportam |da??ji sast?v |v?rt?bas |?pa?um? eso??m|

| |nedr?kst |no |nodok?a. |lietot?m |

| |p?rsniegt ar |og??de?ra?iem |7.Pre?u |prec?m vai |

| |t?s |(turpm?k - |pieg?des |fizisko |

| |izsnieg?anu |naftas |v?rt?b? |personu pa?u |

| |saist?t?s |produkti). |ietilpst ar? |ra?ot?m |

| |vid?j?s |(2) Ar nodokli|visi papildus |nep?rtikas |

| |izmaksas. |apliekamie |maks?jumi (tai|prec?m, |

| |(3) |naftas |sakait? par |iz?emot |

| |Pa?vald?bas |produkti |starpniec?bu, |tirdzniec?bu |

| |domes |atbilsto?i |apdro?in??anu,|ar lietot?m |

| |(padomes) |Latvijas |iepako?anu, |prec?m, kas |

| |izdotajos |kombin?tajai |transport??anu|ievestas no |

| |saisto?ajos |nomenklat?rai |), k? ar? |?rvalst?m |

| |noteikumos par|ir noteikti ??|muitas |p?rdo?anai, ar|

| |pa?vald?bas |likuma |nodoklis, |nodokli ir |

| |nodevu |pielikum?, k? |dabas resursu |apliekama |

| |uzlik?anu |ar? ir t?s |nodoklis, |starpniec?bas |

| |j?paredz to |Latvijas |akc?zes |(komisijas) |

| |maks??anas |kombin?t?s |nodoklis un |atl?dz?ba |

| |k?rt?ba, ar |nomenklat?ras |citi nodok?i |Ministru |

| |nodev?m |27., 29. un |un nodevas, ja|kabineta |

| |apliekamie |38.grup? |to paredz |noteiktaj? |

| |objekti, |min?t?s |konkr?tie |k?rt?b?. |

| |likmes un |preces, kuras |normat?vie |17. Sniedzot |

| |atvieglojumi, |izmanto par |akti, iz?emot |kravas |

| |k? ar? citas |degvielu, par |pievienot?s |eksped?cijas |

| |pras?bas, |kurin?mo vai |v?rt?bas |pakalpojumus, |

| |kuras paredz |par to |nodokli. |ar nodokli ir |

| |citi likumi un|aizst?j?j |8. Ja par |apliekama |

| |Ministru |produktu vai |taras pieg?di |atl?dz?ba par |

| |kabineta |komponentu vai|netiek |eksped?cijas |

| |noteikumi. |kuras izmanto |apr??in?ta vai|pakalpojumiem.|

| |(4) Valsts |naftas |?emta samaksa,| |

| |nodevas, kuras|produktu |t?s v?rt?ba |18Ja ?kas vai |

| |saska?? ar |ra?o?an?, bet |neietilpst |b?ves tiek |

| |sp?k? |kuras nav |pre?u pieg?des|p?rdotas viena|

| |eso?ajiem |min?tas ?? |v?rt?b?. |gada laik? p?c|

| |likumiem |likuma |9. Pakalpojuma|renov?cijas, |

| |piln?b? netiek|pielikum?. |v?rt?b? |rekonstrukcija|

| |ieskait?tas |Nodok?a |iek?aujamas |s vai |

| |valsts bud?et?|maks?t?js ir: |visas |restaur?cijas |

| |vai pa?vald?bu| |izmaksas, k? |darbu |

| |bud?etos, |1) fizisk? un |ar? visi |pie?em?anas, |

| |apliek ar |juridisk? |nodok?i un |ar nodokli ir |

| |pievienot?s |persona, kas |citi oblig?tie|apliekama |

| |v?rt?bas |naftas |maks?jumi, kas|starp?ba starp|

| |nodokli likum?|produktus |saist?ti ar ??|?kas vai b?ves|

| |"Par |ieved Latvijas|pakalpojuma |p?rdo?anas |

| |pievienot?s |Republikas |snieg?anu, |v?rt?bu un ??s|

| |v?rt?bas |muitas |iz?emot |?kas vai b?ves|

| |nodokli" |teritorij? |pievienot?s |v?rt?bu pirms |

| |noteiktaj? |izlai?anai |v?rt?bas |renov?cijas, |

| |k?rt?b?. |br?vam |nodokli. |rekonstrukcija|

| | |apgroz?jumam; |10. Pre?u |s vai |

| | | |importa |restaur?cijas |

| | |2) akc?zes |dar?jumos ar |darbu |

| | |pre?u |nodokli |uzs?k?anas. |

| | |noliktavas |apliekam? |Ja gada laik? |

| | |tur?t?js |v?rt?ba ir |p?c ieg?des |

| | |saska?? ar ?? |import?jamo |tiek p?rdoti |

| | |likuma |pre?u muitas |nepabeigt?s |

| | |nosac?jumiem. |v?rt?ba, k? |celtniec?bas |

| | | |ar? muitas |objekti, ar |

| | | |nodoklis, |nodokli |

| | | |dabas resursu |apliekam? |

| | | |nodoklis, |v?rt?ba ir |

| | | |akc?zes |starp?ba starp|

| | | |nodoklis, citi|objekta |

| | | |nodok?i un |p?rdo?anas |

| | | |nodevas, ja to|v?rt?bu un t? |

| | | |paredz |ieg?des |

| | | |konkr?tie |v?rt?bu |

| | | |normat?vie |18) Nomas |

| | | |akti, iz?emot |pirkuma |

| | | |pievienot?s |(l?zinga) |

| | | |v?rt?bas |dar?jum? ar |

| | | |nodokli. 11. |nodokli |

| | | |Pa?pat?ri?a |apliekam? |

| | | |dar?jumos ar |v?rt?ba ir |

| | | |nodokli |l?zinga |

| | | |apliekam? |objekta tirgus|

| | | |v?rt?ba ir |v?rt?ba l?guma|

| | | |pieg?d?to |sl?g?anas |

| | | |pre?u vai |br?d?, k? ar? |

| | | |sniegto |visi l?gum? |

| | | |pakalpojumu |noteiktie |

| | | |pa?izmaksa. |papildu |

| | | |12. Mai?as un |maks?jumi. Ja |

| | | |ieskaita |l?zinga |

| | | |dar?jumos ar |objekts nav |

| | | |nodokli |apliekams ar |

| | | |apliekam? |nodokli |

| | | |v?rt?ba ir |saska?? ar ?? |

| | | |pre?u vai |likuma 6.panta|

| | | |pakalpojumu |pirmo da?u, ar|

| | | |tirgus v?rt?ba|nodokli |

| | | |pre?u pieg?des|neapliek ar? |

| | | |vai |l?gum? |

| | | |pakalpojumu |noteiktos |

| | | |snieg?anas |papildu |

| | | |br?d?. |maks?jumus. |

| | | |13. Par |19) Nomas |

| | | |starpniec?bas |dar?jumos ar |

| | | |a?enta sniegto|nodokli |

| | | |starpniec?bas |apliekam? |

| | | |pakalpojumu |v?rt?ba ir |

| | | |v?rt?bu, kas |visi nomas |

| | | |apliekama ar |l?gum? |

| | | |nodokli, |noteiktie |

| | | |uzskat?ma |maks?jumi. |

| | | |starpniec?bas |20) Ja persona|

| | | |atl?dz?ba. |Muitas likum? |

| | | |14. Ja |noteiktaj? |

| | | |persona, |k?rt?b? no |

| | | |sniedzot |iek?zemes |

| | | |starpniec?bas |izved preces, |

| | | |pakalpojumus, |lai t?s |

| | | |sa?em pilnu |p?rstr?d?tu |

| | | |samaksu par |vai apstr?d?tu|

| | | |pre?u pieg?di |cit? valst?, |

| | | |vai |un p?c tam |

| | | |pakalpojumu |atkal ieved, |

| | | |snieg?anu un |ar nodokli |

| | | |sav? v?rd? |apliekam? |

| | | |izraksta |pre?u v?rt?ba |

| | | |nodok?a |tiek noteikta |

| | | |r??inu, ?? |saska?? ar |

| | | |persona tiek |Muitas likumu.|

| | | |uzskat?ta par | |

| | | |pre?u |Nodok?a likmes|

| | | |pieg?d?t?ju |: |

| | | |vai |(1) Nodok?a |

| | | |pakalpojumu |likmi 18 |

| | | |sniedz?ju un |procentu |

| | | |pieg?d?to |apm?r? nosaka |

| | | |pre?u vai |no dar?juma |

| | | |sniegto |apliekam?s |

| | | |pakalpojumu |v?rt?bas, ja |

| | | |v?rt?ba ir |likum? nav |

| | | |apliekama ar |noteikts |

| | | |nodokli, ja |cit?di. |

| | | |?aj? pant? nav|(2) Nodok?a |

| | | |noteikts |likmi 0 |

| | | |cit?di. |procentu |

| | | | |apm?r? nosaka |

| | | | |pre?u pieg?d?m|

| | | | |un |

| | | | |pakalpojumiem |

| | | | | |

| | | | |(3) Nodok?a |

| | | | |likmi 9 |

| | | | |procentu |

| | | | |apm?r? nosaka |

| | | | |pre?u pieg?d?m|

| | | | |un |

| | | | |pakalpojumiem.|

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |11. Nodok?u |Republikas |gad?jumos |15. Nodok?u |

|13.Nodevu |maks?t?ji, to |likumiem par |desmit dienu |administr??ana|

|sist?ma, |raksturojums, |Latvijas |laik? pazi?ot |, |

|nodevu veidi. |ties?bas un |Republik?, t?s|viet?jai (p?c |administr??ana|

|Valsts nodevas|pien?kumi. |teritori?lajos|juridisk?s |s |

|tiek uzliktas |(1) Latvijas |?de?os un |adreses) |instit?cijas, |

|saska?? ar |Republikas |gaisa telp? |nodok?u |to ties?bas, |

|likumiem un |likumos |g?to ien?kumu,|administr?cija|pien?kumi, |

|Ministru |noteiktos |par ?rvalst?s |s instit?cijai|atbilst?ba. |

|kabineta |nodok?us |g?to ien?kumu,|par izmai??m |Nodok?us |

|noteikumiem, |(nodevas) |kas |to |administr? |

|pa?vald?bu |maks?: |attiecin?ms uz|re?istr?cijas |??das |

|nodevas - ar |1) iek?zemes |?o |datos; |instit?cijas: |

|pa?vald?bas |nodok?u |p?rst?vniec?bu|5) ?aj? likm? | |

|domes |maks?t?ji |, k? ar? citus|un Ministru |1) iedz?vot?ju|

|(padomes) |(rezidenti); |nodok?us |kabineta |ien?kuma |

|izdotiem |2) ?rvalstu |atbilsto?i |noteikumos |nodokli - |

|saisto?iem |nodok?u |konkr?to |noteiktaj? |Valsts |

|noteikumiem. |maks?t?ji |nodok?u |k?rt?b? |ie??mumu |

|(2) Ministru |(nerezidenti).|likumiem. |iesniegt |dienests un |

|kabineta | |Pien?kumi: |nodok?u |pa?vald?bas |

|noteikumos par|(2) Nodok?u |(1) Nodok?u |administr?cija|atbilsto?i |

|valsts nodev?m|likumos |maks?t?ju |i deklar?ciju |likumam "Par |

|j?paredz to |fizisk? |visp?r?gie |par visiem |iedz?vot?ju |

|maks??anas |persona tiks |pien?kumi ir |iepriek??j? |ien?kuma |

|k?rt?ba, |uzskat?ta par |??di: |m?nes? |nodokli"; |

|likmes un |rezidentu, ja:|1) apr??in?t |atsevi??i |2) uz??mumu |

|atvieglojumi, | |maks?jamo |veiktajiem |ien?kuma |

|ja ?aj? likum?|1) ??s |nodok?u |dar?jumiem |nodokli - |

|vai citos |personas |summas; |skaidr? naud? |Valsts |

|likumos nav |past?v?g? |2) noteiktaj? |(ar? par |ie??mumu |

|noteikts |dz?vesvieta ir|termi?? un |pirkumiem), |dienests; |

|cit?di. Valsts|Latvijas |piln? apm?r? |kuri p?rsniedz|3) nekustam? |

|nodeva par |Republik? vai |nomaks?t |vienu t?kstoti|?pa?uma |

|likumos vai | |nodok?us un |latu; |nodokli - |

|Ministru |2) ?? persona |nodevas; |6) nomaks?t |Valsts |

|kabineta |uzturas |3) iesniegt |nodok?us un |ie??mumu |

|noteikumos |Latvijas |nodok?u |citus |dienests un |

|paredz?t?s |Republik? 183 |administr?cija|maks?jumus, |pa?vald?bas |

|speci?l?s |dienas vai |i konkr?to |ar? nodok?u |atbilsto?i |

|at?aujas |ilg?k jebkur? |nodok?u |par?dus, |likumam "Par |

|(licences) |12 m?ne?u |likumos |valsts bud?et?|nekustam? |

|izsnieg?anu |period?, kas |paredz?t?s |un pa?vald?bu |?pa?uma |

|pre?u un |s?kas vai |deklar?cijas, |bud?etos p?c |nodokli"; |

|pakalpojumu |beidzas |p?rskatus vai |tam, kad |4) akc?zes |

|importam un |taks?cijas |nodok?u |apmierin?ti |nodokli - |

|eksportam |gad?, vai |apr??inus |darbinieku |Valsts |

|nedr?kst |3) ?? persona |(turpm?k — |pras?jumi |ie??mumu |

|p?rsniegt ar |ir Latvijas |deklar?cijas) |atbilsto?i |dienests; |

|t?s |pilsonis, ko |rakstveid? vai|darba |5) pievienot?s|

|izsnieg?anu |?rzem?s |elektronisk? |tiesiskaj?m |v?rt?bas |

|saist?t?s |nodarbina |veid?; |attiec?b?m un |nodokli - |

|vid?j?s |Latvijas |4) nodok?u |pras?jumi |Valsts |

|izmaksas. |Republikas |apr??inu |atl?dzin?t |ie??mumu |

|(3) |vald?ba. |pareiz?bas |kait?jumu, kas|dienests; |

|Pa?vald?bas |(3) ?? panta |pier?d??anai |nodar?ts |6) dabas |

|domes |otr?s da?as 2.|uzglab?t |sakrop?ojuma |resursu |

|(padomes) |punkta |finansi?l?s un|vai cita |nodokli - |

|izdotajos |piem?ro?anai: |saimniecisk?s |vesel?bas |Valsts |

|saisto?ajos | |darb?bas |boj?juma |ie??mumu |

|noteikumos par|1) fizisk? |ie??mumus un |rezult?t?, k? |dienests, |

|pa?vald?bas |persona, kas |izdevumus |ar? sakar? ar |Vides |

|nodevu |nav atz?ta par|apliecino?us |apg?dnieka |aizsardz?bas |

|uzlik?anu |rezidentu |dokumentus |zaud?jumu; |un re?ion?l?s |

|j?paredz to |pirmstaks?cija|vismaz piecus |7) p?c l?muma |att?st?bas |

|maks??anas |s gad?, tiks |gadus, bet |pie?em?anas |ministrija un |

|k?rt?ba, ar |uzskat?ta par |gad?jumos, kad|par uz??muma |pa?vald?bas |

|nodev?m |rezidentu |nodok?u |(uz??m?jsabied|atbilsto?i |

|apliekamie |taks?cijas |maks?t?jam |r?bas) |likumam "Par |

|objekti, |gad? ar |saska?? ar |likvid?ciju, |dabas resursu |

|likmes un |datumu, kad t?|likumu tiek |reorganiz?ciju|nodokli". |

|atvieglojumi, |pirmoreiz |piem?rots |vai darb?bas |7) izlo?u un |

|k? ar? citas |ierad?s |?pa?s nodok?u |p?rtrauk?anu |azartsp??u |

|pras?bas, |Latvij?; |re??ms uz |normat?vajos |nodokli - |

|kuras paredz |2) fizisk? |laiku, kas |aktos |Valsts |

|citi likumi un|persona, kas |p?rsniedz |noteiktaj? |ie??mumu |

|Ministru |netiks atz?ta |piecus gadus, |k?rt?b? 10 |dienests; |

|kabineta |par rezidentu |- visu ?pa?? |dienu laik? |8) muitas |

|noteikumi. |p?ctaks?cijas |nodok?u re??ma|rakstveid? |nodokli - |

|(4) Valsts |gad?, netiks |piem?ro?anas |inform?t par |Valsts |

|nodevas, kuras|atz?ta par |laiku. |to attiec?go |ie??mumu |

|saska?? ar |rezidentu ar? |5) |nodok?u |dienests; |

|sp?k? |taks?cijas |normat?vajos |administr?cija|9) valsts |

|eso?ajiem |gad? p?c |aktos |s instit?ciju;|soci?l?s |

|likumiem |datuma, kad t?|noteiktaj? | |apdro?in??anas|

|piln?b? netiek|atst?ja |k?rt?b? un |8) iesniegt |oblig?t?s |

|ieskait?tas |Latviju, ja |noteiktajos |Latvijas |iemaksas - |

|valsts bud?et?|laika posm? |gad?jumos |Republikas |Valsts |

|vai pa?vald?bu|p?c ?? datuma |re?istr?t |Uz??mumu |ie??mumu |

|bud?etos, |?ai personai |pa?vald?b? |re?istram |dienests. |

|apliek ar |ir cie??kas |savu |attiec?g?s |Nodok?u |

|pievienot?s |attiec?bas ar |individu?l? |nodok?u |administr?cija|

|v?rt?bas |?rvalsti nek? |darba veidu, |administr?cija|s ties?bas |

|nodokli likum?|ar Latviju |k? ar? |s instit?cijas|nosaka likums|

|"Par |(?ai personai |re?istr?ties |izsniegtu |par valsts |

|pievienot?s |?rvalst?s |k? nodok?u |izzi?u par |nodev?m un |

|v?rt?bas |pieder ?pa?ums|maks?t?jam |nodok?u |nodok?iem, |

|nodokli" |vai dz?vo |Valsts |maks?jumu |likums "Par |

|noteiktaj? |?imene, vai t?|ie??mumu |samaksu, ja |Valsts |

|k?rt?b?. |veic ?rvalst?s|dienest? un |likvid?jamam |ie??mumu |

|Atbilsto?i |soci?l?s |pazi?ot ?ai |uz??mumam |dienestu" un |

|likumam |apdro?in??anas|instit?cijai |(uz??m?jsabied|citi likumi. |

|iz??ir: |maks?jumus). |par to, kad |r?bai) ir |Nodok?u |

|Valsts |(4) Nodok?u |s?k g?t |veikti visi |administr?cija|

|nodevas, kuras|likumos |ien?kumus no |normat?vajos |s pien?kumi ir|

|tiek uzliktas |nodok?u |saimniecisk?s |aktos |??di: |

|saska?? ar |maks?t?js, |darb?bas; |noteiktie |1) nodro?in?t,|

|likumiem un MK|kur? nav |6) |pas?kumi |lai ?o likumu |

|noteikumiem. |fizisk? |normat?vajos |kreditoru |un citu |

|valsts nodeva |persona, tiks |aktos |pras?bu |nodok?u |

|- oblig?ts |uzskat?ts par |noteiktaj? |apmierin??anai|(nodevu) |

|maks?jums |rezidentu, ja |k?rt?b? |, ??s pras?bas|likumus iev?ro|

|valsts bud?et?|tas ir |uzskait?t |ir |gan nodok?u |

|(pamatbud?et? |izveidots un |ie??mumus no |apmierin?tas |maks?t?ji, gan|

|vai |re?istr?ts vai|saimniecisk?s |un |nodok?u |

|speci?lajos |tas bija |darb?bas un |apstiprin?ta |administr?cija|

|bud?etos) vai |j?izveido un |saimniecisk?s |sl?guma |; |

|?aj? likum? |j?re?istr? |darb?bas |(likvid?cijas)|2) kontrol?t |

|noteiktajos |saska?? ar |izdevumus un |bilance. |nodok?u |

|gad?jumos |Latvijas |apr??in?t |Izzi?a par |(nodevu) |

|pa?vald?bas |Republikas |nodok?us; |nodok?u |apr??in??anas |

|bud?et? k? |likumiem. |7) ietur?t |maks?jumu |un maks??anas |

|atl?dz?ba par |(5) Nodok?u |konkr?to |samaksu |pareiz?bu; |

|nodro?in?jumu,|maks?t?ji, |nodok?u |iesniedzama ne|3) kontrol?t |

|ko valsts |kuri neatbilst|likumos |v?l?k k? 10 |nodok?u |

|instit?cijas |?? panta |paredz?t?s |dienu laik? no|(nodevu) |

|devu?as |otr?s, tre??s |maks?jamo |??s izzi?as |maks?jumu |

|uz??m?jdarb?ba|un ceturt?s |nodok?u |izsnieg?anas |par?dus; |

|i, vai par |da?as |summas. |dienas. |4) piem?rot |

|sniegtajiem |nosac?jumiem, |(2) Fiziskaj?m|Izzi?a, kura |sankcijas |

|pakalpojumiem,|uzskat?mi par |person?m k? |Latvijas |nodok?u |

|k? ar? likumos|nerezidentiem.|nodok?u |Republikas |(nodevu) |

|paredz?tiem |Nerezidenti |maks?t?jiem ir|Uz??mumu |likumu |

|speci?liem |maks? nodok?us|??di papildu |re?istram |p?rk?p?jiem, |

|m?r?iem (ce?u,|saska?? ar |pien?kumi: |iesniegta |pamatojoties |

|ostu un sakaru|Latvijas |1) iz?emt |v?l?k, nav |uz likumiem un|

|sist?mu |Republikas |algas nodok?a |der?ga. |Ministru |

|uztur??anai un|likumiem par |gr?mati?u |Nodok?u |kabineta |

|att?st?bai, |Latvijas |atbilsto?i |maks?t?jiem ir|noteikumiem; |

|iedz?vot?ju un|Republik?, t?s|likumam "Par |ties?bas: |5) izskat?t un|

|dabas |teritori?lajos|iedz?vot?ju |1) izmantot |izlemt |

|ekolo?iskajai |?de?os un |ien?kuma |likumos |jaut?jumus par|

|aizsarg??anai,|gaisa telp? |nodokli"; |noteiktos |nodok?u |

|teritorijas |g?to ien?kumu,|2) iesniegt |nodok?u un |(nodevu) |

|labiek?rto?ana|k? ar? citus |algas nodok?a |nodevu |maks??anas |

|i un citiem |nodok?us |gr?mati?u |atvieglojumus;|termi?u |

|m?r?iem); |atbilsto?i |pamadarba | |pagarin??anu; |

|Pa?vald?bu |konkr?to |viet? |2) izmantot | |

|nodevas, kuras|nodok?u |3) uzglab?t |likumos |6) kontrol?t |

|tiek uzliktas |likumiem. |savu ien?kumu |paredz?t?s |nodok?u |

|saska?? ar |(6) |g??anas vietas|nodok?u |(nodevu) |

|pa?vald?bas |Nerezidenta |izsniegtu |atlaides; |atlaides |

|domes izdotiem|past?v?g? |rakstveida |3) nodok?u |piem?ro?anas |

|saisto?iem |p?rst?vniec?ba|izzi?u par to,|administr?cij?|pareiz?bu; |

|noteikumiem. |Latvij?, ja t?|k?dus nodok?us|bez maksas |7) rakstveid? |

|pa?vald?bas |ir izveidota |darba dev?js |iepaz?ties ar |dar?t zin?mu |

|nodeva - |un re?istr?ta |ir nomaks?jis;|normat?vajiem |nodok?u |

|pa?vald?bas |vai t? bija | |dokumentiem, |maks?t?jam |

|domes |j?izveido un |4) uzr?d?t |kas reglament?|deklar?t? un |

|(padomes) |j?re?istr? |personu |nodok?u un |p?rr??in?t? |

|noteikts |saska?? ar |apliecino?us |nodevu |maks?juma |

|oblig?ts |Latvijas |dokumentus, ja|apr??in??anas |starp?bu; |

|maks?jums |Republikas |to pieprasa |un maks??anas |8) nodro?in?t |

|pa?vald?bas |likumiem, visu|nodok?u |k?rt?bu; |nodok?u |

|pamatbud?et? |nodok?u likumu|administr?cija|4) iepaz?ties |(nodevu) |

|vai speci?laj?|piem?ro?anai |s ier?dnis |ar nodok?u un |iekas??anas |

|bud?et? ?aj? |tiks uzskat?ta|(darbinieks), |nodevu |publiskumu, |

|likum? |par atsevi??u |pildot |apr??inu |regul?ri |

|paredz?tajos |iek?zemes |dienesta |p?rbaudes |public?jot |

|gad?jumos. |nodok?u |pien?kumus; |aktiem un |inform?ciju |

| |maks?t?ju. Par|5) |p?rskatiem, |par atsevi??u |

| |nerezidenta |normat?vajos |kas attiecas |nodok?u |

| |past?v?go |aktos |uz konkr?to |(nodevu) |

| |p?rst?vniec?bu|noteiktaj? |nodok?u |kopie??mumiem |

| |tiks uzskat?ta|k?rt?b? un |maks?t?ju; |un par nodok?u|

| |t?da |noteiktajos |5) p?rs?dz?t |maks?t?jiem, |

| |p?rst?vniec?ba|gad?jumos |?? likuma VIII|kuriem ir |

| |, kas atbilst |re?istr?t |noda?? |liel?kie |

| |k?dam (vismaz |pa?vald?b? |noteiktaj? |nodok?u |

| |vienam) no |savu |k?rt?b? |(nodevu) |

| |??diem |individu?l? |nodok?u |par?di; |

| |nosac?jumiem: |darba veidu, |administr?cija|9) public?t |

| | |k? ar? |s l?mumus; |zi?as par |

| |1) izmanto |re?istr?ties |6) iesniegt |nodok?u un |

| |noteiktu |k? nodok?u |nodok?u |nodevu likmju,|

| |vietu, kur? |maks?t?jam |administr?cija|soda naudas un|

| |uz??mums |Valsts |i pieteikumu |nokav?juma |

| |(uz??m?jsabied|ie??mumu |par nodevu |naudas |

| |r?ba) piln?gi |dienest? un |samaksas |noteik?anas |

| |vai da??ji |pazi?ot ?ai |p?rskat??anu, |k?rt?bas |

| |veic |instit?cijai |deklar?cijas |groz??anu; |

| |uz??m?jdarb?bu|par to, kad |labojumu vai |10) veikt |

| |; |s?k g?t |nodok?u |nodok?u |

| |2) izmanto |ien?kumus no |(ar nodokli |(nodevu) |

| |b?vlaukumus, |saimniecisk?s |apliekam? |kontroli |

| |celtniec?bas, |darb?bas; |objekta) |(p?rbaudi, |

| |mont??as vai |6) |apr??ina |rev?ziju), |

| |komplekt??anas|normat?vajos |preciz?jumu |pamatojoties |

| |objektus vai |aktos |triju gadu |uz nodok?u |

| |veic ar tiem |noteiktaj? |laik? p?c |administr?cija|

| |saist?to |k?rt?b? |konkr?tajos |s tie??s |

| |p?rraudz?bas |uzskait?t |likumos |vad?bas |

| |vai |ie??mumus no |noteikt? |rakstveida |

| |konsultat?vo |saimniecisk?s |maks??anas |l?mumu, kur? |

| |darb?bu; |darb?bas un |termi?a, ja |uzr?d?ts |

| |3) izmanto |saimniecisk?s |?aj? laik? par|kontroles |

| |dabas resursu |darb?bas |konkr?tajiem |(p?rbaudes, |

| |p?t??anai vai |izdevumus un |nodok?iem un |rev?zijas) |

| |ieg??anai |apr??in?t |attiec?gajiem |termi??; |

| |paredz?to |nodok?us. |taks?cijas |11) piedz?t |

| |apr?kojumu vai|(3) Fiziskaj?m|periodiem nav |bezstr?da |

| |iek?rtas, ar? |person?m, ja |uzs?kta vai |k?rt?b? |

| |urb?anas |t?s ir darba |veikta nodok?u|termi?? |

| |platformas un |dev?ji, un | |nenomaks?tos |

| |speci?los |juridiskaj?m |rev?zija |nodok?us, soda|

| |ku?us, vai |person?m k? |(audits). |naudas un |

| |veic ar tiem |nodok?u |Attiec?b? uz |nokav?juma |

| |saist?to |maks?t?jiem ir|valsts bud?et?|naudas no |

| |p?rraudz?bas |??di papildu |ieskait?miem |nodok?u |

| |vai |pien?kumi: |nodok?u |maks?t?ja |

| |konsultat?vo |1) uztur?t |maks?jumiem |finansu |

| |darb?bu; 4) |noteikt? |?aj? punkt? |l?dzek?iem vai|

| |sniedz |k?rt?b? |noteikto |no cita vi?am |

| |pakalpojumus, |gr?matved?bu, |termi?a |piedero?a |

| |ar? |sast?d?t |nokav?jumu var|?pa?uma; |

| |konsultat?vos,|p?rskatus par |atjaunot |12) nodro?in?t|

| |vad?bas un |savu |Valsts |publiski |

| |tehniskos |finansi?lo un |ie??mumu |pieejamu |

| |pakalpojumus, |saimniecisko |dienesta |pievienot?s |

| |izmantojot |darb?bu, |?ener?ldirekto|v?rt?bas |

| |?rvalstu |apr??in?t |rs, ja nodok?u|nodok?a |

| |uz??muma |nodokli par |maks?t?js |maks?t?ju |

| |darbiniekus |taks?cijas |iesniedz |re?istru. |

| |vai |periodu; |pieteikumu par|Atbild?ba: |

| |piesaist?to |2) uzr?d?t | |(1) |

| |person?lu; |savu nodok?u |termi?? |Zaud?jumus, |

| |5) izmanto |maks?t?ja kodu|nesamaks?to |ar? no aprites|

| |fizisk?s, |noteiktos |nodok?u |izsl?gt?s |

| |juridisk?s vai|uzskaites un |samaksu; |naudas rad?tos|

| |citas personas|p?rskata |7) sa?emt |zaud?jumus, |

| |darb?bu |dokumentos; |p?rmaks?to |kas fiziskajai|

| |?rvalstu |3) ?aj? likum?|nodok?u summas|vai |

| |uz??muma lab?,|un citos |saska?? ar |juridiskajai |

| |ja min?tajai |normat?vajos |konkr?to |personai |

| |personai ir |aktos |nodok?u |radu?ies |

| |pie??irtas un |noteiktaj? |likumiem; |nodok?u |

| |t? izmanto |k?rt?b? un |8) sa?emt |administr?cija|

| |pilnvaras |noteiktajos |nodok?u |s |

| |nosl?gt |gad?jumos |administr?cija|prettiesiskas |

| |l?gumus |re?istr?ties |s nepareizi |r?c?bas vai |

| |?rvalstu |viet?j? (p?c |piedz?to |k??das d??, |

| |uz??muma |juridisk?s |maks?jumu |atl?dzina |

| |v?rd?. |adreses) |summas ?? |attiec?gi no |

| |(7) |nodok?u |likuma |valsts bud?eta|

| |Nerezidenta |administr?cija|28.pant? |un pa?vald?bu |

| |past?v?g? |s instit?cij?;|noteiktaj? |bud?etiem, |

| |p?rst?vniec?ba| |k?rt?b?; |turkl?t |

| |Latvij? maks? |4) |9) sa?emt no |atmaks?jam? |

| |nodok?us |normat?vajos |savu ien?kumu |summa tiek |

| |saska?? ar |aktos |g??anas vietas|palielin?ta |

| |Latvijas |noteiktajos |rakstveida |atbilsto?i |

| | | |izzi?u par to,|Latvijas |

| | | |k?dus nodok?us|Bankas |

| | | |darba dev?js |noteiktajai |

| | | |ir nomaks?jis.|refinans??anas|

| | | | |likmei ?aj? |

| | | | |period?. |

| | | | |(2) Nodok?u |

| | | | |administr?cija|

| | | | |s ier?dnis |

| | | | |(darbinieks), |

| | | | |kur? pie??vis |

| | | | |prettiesisku |

| | | | |r?c?bu, |

| | | | |zaud?jumus |

| | | | |atl?dzina |

| | | | |likumos |

| | | | |noteiktaj? |

| | | | |k?rt?b?. |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |Ja ?? panta |pagarin?ti |18. |9. Latvijas |

| |pirmaj? da?? |nodok?u |Iedz?vot?ju |nodok?u |

|50. Sankcijas |min?tie |nomaksas |ien?kuma |sist?mas |

|par nodok?u |dar?jumi |termi?i ?? |nodok?a gada |pamatlikums- |

|likumu |p?rsniedz 3000|likuma |apliekam? |likums “Par |

|p?rk?pumiem. |latu, |24.pant? |ien?kuma |nodok?iem un |

|Pamatpar?da |maks?jama soda|noteiktaj? |noteik?ana |nodev?m”. |

|palielin?juma |nauda 10 |k?rt?b?, |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |

|naudas un |procentu |nodok?u |ien?kums ir |nodok?u un |

|nokav?juma |apm?r? no ?o |administr?cija|visa |nodevu veidus |

|naudas |dar?jumu |ierosina ties?|taks?cijas |un reglament? |

|apr??in??ana |kopsummas; ja |lietu par |perioda |nodok?u un |

|(1) Nodok?u un|?ie dar?jumi |nodok?u |(kalend?r? |nodevu |

|nodevu |nav deklar?ti |maks?t?ja |gada) laik? |noteik?anas |

|nokav?to |?? panta |atz??anu par |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to |

|maks?jumu (ar?|pirmaj? da?? |maks?tnesp?j?g|natur?lo |iekas??anu un |

|soda naudu) |noteiktaj? |u. |v?rt?bu un |piedzi?u, |

|summa |k?rt?b?, - 15 |Atbild?ba par |sa?emto |nodok?u un |

|(pamatpar?ds) |procentu |uz??m?jdarb?ba|pakalpojumu |nodevu |

|tiek |apm?r? no ?o |s veik?anu, |kopums. |maks?t?ju |

|palielin?ta |dar?jumu |nere?istr?joti|1. Maks?t?ja |(turpm?k - |

|atbilsto?i |kopsummas, ja |es k? nodok?u |gada apliekamo|nodok?u |

|Latvijas |?aj? pant? nav|maks?t?jam un |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |

|Bankas |noteikts |citiem nodok?u|ien?kumi, par |nodok?u un |

|noteiktajai |cit?di. |likumu |kuriem ir |nodevu |

|refinans??anas|Atbild?ba par |p?rk?pumiem. |j?maks? algas |administr?cija|

|likmei |nodok?u b?zes |Ja fizisk? vai|nodoklis, |s (turpm?k - |

|kav?juma |samazin??anu |juridisk? |atbilsto?i ?? |nodok?u |

|period?. |Ja nodok?u |persona, kas |panta otrajai,|administr?cija|

|(2) Par |maks?t?js, |veic |ceturtajai un |) ties?bas, |

|nodok?u un |p?rk?pdams |uz??m?jdarb?bu|piektajai |pien?kumus un |

|nodevu |nodok?u likumu|, |da?ai, un |atbild?bu, |

|maks?juma (ar?|pras?bas, |nere?istr?jas |p?r?jie ?? |nodok?u |

|soda naudas) |nodok?u |k? nodok?u |panta tre?aj? |maks?t?ju |

|samaksas |administr?cija|maks?t?js vai |da?? min?tie |re?istr?cijas |

|termi?a |i iesniegtaj?s|30 dienu laik?|ien?kumi. |k?rt?bu, k? |

|nokav?jumu |deklar?cij?s |p?c noteikt? |2. Pie |ar? nodok?u un|

|maks?t?jam |vai nodok?u |termi?a |ien?kumiem, |nodevu |

|tiek |apr??inos |neiesniedz |par kuriem ir |jaut?jumos |

|apr??in?ta |samazina |nodok?u |j?maks? algas |pie?emto |

|nokav?juma |nodok?u b?zi |likumos |nodoklis, |l?mumu |

|nauda - no |(ar nodokli |paredz?t?s |atbilsto?i |p?rs?dz??anas |

|laik? |apliekamo |deklar?cijas |Ministru |k?rt?bu. |

|nenomaks?t? |objektu) un no|vai nodok?u |kabineta |(2) ?is likums|

|pamatpar?da |t?s apr??in?to|apr??inus, k? |noteikumiem |attiecas uz |

|0,05 procenti |nodok?a summu,|ar? |tiek |visiem |

|par katru |nodok?u |saimniec?bas |pieskait?ta |nodok?iem un |

|nokav?to |administr?cija|un |darba alga, |nodev?m, ja |

|dienu, ja |apr??ina un |gr?matved?bas |pr?mijas, |konkr?t? |

|konkr?t? |par labu |dokumentus, |vienreiz?ja un|nodok?a likums|

|nodok?a likum?|bud?etam no |bez kuriem |sistem?tiska |neparedz citu,|

|nav noteikti |nodok?u |nodok?u |atl?dz?ba un |konkr?t? |

|citi |maks?t?ja |administr?cija|citi ien?kumi,|nodok?a vai |

|nokav?juma |piedzen |s ier?d?i |ko darbinieks |nodevas |

|naudas apm?ri.|samazin?to |(darbinieki) |sa?em uz |specifikai |

| |nodok?a summu |nevar noteikt |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u |

|(3) |un soda naudu |nodok?u b?zi, |iepriek??jo |k?rt?bu, kura |

|Pamatpar?da |t?s apm?r?, ja|vai nerada |darba |nedr?kst b?t |

|palielin?juma |konkr?to |iesp?ju |attiec?bu |pretrun? ar ?o|

|naudu un |nodok?u |iekas?t |pamata |likumu. Muitas|

|nokav?juma |likumos nav |nodok?us, vai |uz??m?jsabiedr|nodok?a |

|naudu |paredz?ts cits|neat?auj |?b?s, valsts |noteik?anas |

|neapr??ina, ja|soda naudas |nodok?u |uz??mumos, |k?rt?bu, |

|valsts bud?ets|apm?rs. |administr?cija|iest?d?s, |iekas??anu un |

|vai |Soda naudu |s ier?dnim |organiz?cij?s |sankciju |

|pa?vald?bas |neapr??ina un |(darbiniekam) |un no |piem?ro?anu |

|bud?ets tam |nepiedzen, ja |ieiet nodok?u |fiziskaj?m |reglament? ar?|

|piekrit?go |iev?roti abi |maks?t?ja |person?m, k? |likums "Par |

|nodok?a |??di |telp?s, kad |ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|

|maks?jumu ir |nosac?jumi: |?im ier?dnim |par valsts |(tarifiem)" un|

|sa??mis piecu |1) nodok?u |(darbiniekam) |dienesta |Muitas likums.|

|darba dienu |maks?t?js |ir t?das |pien?kumu | |

|laik? p?c |attiec?b? uz |ties?bas, tad:|izpildi un |(3) Konkr?to |

|maks?juma |termi?? | |ien?kumi no |nodokli vai |

|termi?a |iesniegto |1) tiek |darba l?guma |nodevu uzliek |

|iest??an?s. Ja|deklar?ciju |piem?rota ?? |izpildes. |saska?? ar |

|min?tais |vai nodok?u |likuma |3. Pie |konkr?t? |

|nosac?jums |apr??inu pirms|33.panta |p?r?jiem |nodok?a vai |

|netiek |nodok?u |pirmaj? da?? |fizisk?s |nodevas |

|iev?rots, |administr?cija|noteikt? |personas |likumu, k? ar?|

|pamatpar?da |s p?rbaudes |atbild?ba, |ien?kumiem, |?aj? likum? |

|palielin?jumu |s?kuma |bet, ja nav |par kuriem ir |paredz?tajos |

|un nokav?juma |iesniedzis |iesp?jams |j?maks? |gad?jumos |

|naudu |deklar?cijas |noteikt |nodoklis, tiek|saska?? ar |

|apr??ina, |labojumu vai |nodok?u |pieskait?ti: |Ministru |

|s?kot ar |nodok?u (ar |lielumu, tos |1) ien?kumi no|kabineta |

|n?kamo dienu |nodokli |iekas? par |individu?l? |noteikumiem |

|p?c konkr?t? |apliekam? |iepriek??jo |darba un |vai |

|nodok?a likum?|objekta) |periodu |uz??muma |pa?vald?bas |

|noteikt? |apr??ina |apr??in?to |l?guma; |domes |

|maks??anas |preciz?jumu; |nodok?u |2) ien?kumi no|(padomes) |

|termi?a |2) piecu darba|dubult? |individu?l? |izdotiem |

|iest??an?s. Ja|dienu laik? no|apm?r?, bet, |uz??muma, ar? |saisto?iem |

|maks??anas |deklar?cijas |ja t?du nav |no zemnieku |noteikumiem. |

|termi?? sakr?t|labojuma vai |bijis, nodok?u|vai zvejnieku |(4) Ja |

|ar br?vdienu |nodok?u (ar |lielumu |saimniec?bas, |Ministru |

|(sv?tku |nodokli |nosaka, |ja tie nav |kabineta |

|dienu), tad |apliekam? |pamatojoties |uz??mumu |noteikumos vai|

|par maks??anas|objekta) |uz nodok?u |ien?kuma |pa?vald?bas |

|dienu |apr??ina |administr?cija|nodok?a |domes |

|uzskat?ma |preciz?juma |s r?c?b? eso?o|objekts; |(padomes) |

|pirm? |iesnieg?anas |inform?ciju |3) ien?kumi no|pie?emtajos |

|darbdiena p?c |dienas ir |par analogiem |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos |

|br?vdienas |samaks?jis |nodok?u |as; |noteikumos ir |

|(sv?tku |samazin?to |maks?t?jiem un|4) ien?kumi, |iek?autas |

|dienas). |nodok?a summu |piem?rojot |ko |normas, kas |

|(4) |un ar to |p?rk?p?jiem |uz??m?jsabiedr|paredz |

|Pamatpar?da |saist?to |nodok?u |?bas, uz??muma|oblig?tus |

|palielin?juma |pamatpar?da |maks?jumus |(iest?des, |maks?jumus, |

|naudas un |palielin?jumu |dubult? |organiz?cijas)|kuri atbilst |

|nokav?juma |un nokav?juma |apm?r?; |dal?bnieki |?? likuma |

|naudas |naudu, kas |2) p?c nodok?u|sa?em |1.pant? |

|apr??in??ana: |izveidojusies |administr?cija|uz??m?jsabiedr|min?tajiem |

| |l?dz |s |?bas, uz??muma|terminiem |

|1) tiek |deklar?cijas |piepras?juma: |(iest?des, |"nodoklis", |

|p?rtraukta: |labojuma vai | |organiz?cijas)|"nodeva" vai |

|a) |nodok?u (ar |a) |likvid?cijas |"pa?vald?bas |

|privatiz?jamie|nodokli |ministrij?m, |vai |nodeva", bet |

|m uz??mumiem |apliekam? |pa?vald?b?m un|reorganiz?cija|kuri nav |

|(uz??m?jsabied|objekta) |cit?m |s gad?jum?; |paredz?ti ?aj?|

|r?b?m) — no |apr??ina |instit?cij?m |5) ien?kumi no|likum?, tad |

|dienas, kad |preciz?juma |j?atsauc |nekustam? |??du normu |

|tie nodoti |iesnieg?anas |nodok?u |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana |

|privatiz?cijai|dienai. |maks?t?jam |?ku da?u, |nav pie?aujama|

|, uz??mumiem |Samazin?t? |izsniegt? |dz?vok?u, |tikm?r, kam?r |

|(uz??m?jsabied|nodok?a summa |at?auja |zemes) |nav st?ju?ies |

|r?b?m) — no |un soda nauda |(licence) |iznom??anas |sp?k? |

|dienas, kad |attiec?gaj? |veikt |vai |atbilsto?i |

|tie nodoti |apm?r? nodok?u|uz??m?jdarb?bu|iz?r??anas; |groz?jumi ?aj?|

|atsavin??anai,|maks?t?jam |, |6) ien?kumi no|likum? |

|l?dz dienai, |j?samaks? 30 |b) muitas |lietas (zemes,| |

|kad saist?bas |dienu laik? no|iest?d?m |telpas) | |

|tiek nodotas |dienas, kad |j?aptur |nodo?anas | |

|ar pie?em?anas|sa?emts |nodok?u |t?l?k | |

|un nodo?anas |nodok?u |maks?t?ja |apak?nomniekam| |

|aktu jaunajam |administr?cija|eksporta un |vai | |

|?pa?niekam, |s l?mums par |importa |apak??rniekam;| |

|bet ne ilg?k |apr??in?to |oper?cijas, | | |

|k? uz 12 |nodok?a summu.|c) bank?m |7) ien?kumi no| |

|m?ne?iem, |Ja maks?jumi |j?p?rtrauc |kustam?s | |

|b) uz??mumiem |noteikto 30 |l?dzek?u |mantas | |

|(uz??m?jsabied|dienu laik? |izsnieg?ana un|iznom??anas; | |

|r?b?m), kurus |netiek veikti,|p?rskait?jumi |8) ien?kumi no| |

|tiesa |ar 31. dienu |no nodok?u |intelektu?l? | |

|pasludin?jusi |tiek piedz?ta |maks?t?ja |?pa?uma un | |

|par |nokav?juma |konta, l?dz |ties?b?m uz to| |

|maks?tnesp?j?g|nauda- 0.05 % |tiek sa?emts |(autoratl?dz?b| |

|iem, - no |par katru |nodok?u |a, | |

|tiesas |dienu. |administr?cija|izpild?t?jatl?| |

|nol?muma |Atbild?ba par |s rakstveida |dz?ba; | |

|pie?em?anas |deklar?cijas |atsaukums vai |zin?tnes, | |

|dienas, |savlaic?gu |tiesas |literat?ras un| |

|c) uz??mumiem |neiesnieg?anu |nol?mums; |m?kslas darbu,| |

|(uz??m?jsabied|(1) Ja nodok?u|3) tiek |atkl?jumu, | |

|r?b?m), kuriem|maks?t?js |piem?roti |izgudrojumu un| |

|Ministru |iesniedz |citos |r?pniecisko | |

|kabineta |nodok?u |likumdo?anas |paraugu autoru| |

|noteiktaj? |administr?cija|aktos |un vi?u | |

|k?rt?b? un |i konkr?to |noteiktie |mantinieku | |

|termi?? tiek |nodok?u |sodi. Nodok?u |honor?ri) k? | |

|kapitaliz?ti |likumos |administr?cija|ar? no | |

|nodok?u |paredz?t?s |ir ties?ga |ties?b?m | |

|maks?jumu |deklar?cijas, |iesniegt |izmantot | |

|pamatpar?di; |p?rskatus vai |materi?lus |ties?bas uz | |

|Nokav?juma |nodok?u |attiec?gaj? |intelektu?lo | |

|naudas |apr??inus |valsts |?pa?umu; | |

|apr??in??ana |(turpm?k — |instit?cij? |9) no | |

|tiek |deklar?cijas),|krimin?llietas|uz??m?jsabiedr| |

|p?rtraukta: |neiev?rojot |ierosin??anai.|?b?m, | |

|1) summ?m, |normat?vajos | |uz??mumiem | |

|kuras |aktos |Saimniecisk?s |(iest?d?m, | |

|nor?d?tas |noteiktos |darb?bas |organiz?cij?m)| |

|izpildei |iesnieg?anas |aptur??ana |sa?emtie | |

|pie?emtajos |termi?us, |normat?vo aktu|d?vin?jumi; | |

|maks?juma |vi?am par |p?rk?pumu |10) pensijas | |

|uzdevumos, no |deklar?cijas |gad?jumos |neatkar?gi no | |

|dienas, kad |iesnieg?anu ar|Ja fizisk? vai|to izmaksas | |

|banka tos |nov?lo?anos |juridisk? |avota; | |

|pie??musi |atkar?b? no |persona vai |11) citi | |

|izpildei; |nov?lo?an?s |??du personu |ien?kumi, kas | |

|2) tikai t?d? |ilguma tiek |grupa, veicot |nav min?ti ?? | |

|gad?jum?, ja |uzlikta soda |saimniecisko |likuma. | |

|bankas kontos |nauda ??dos |darb?bu, | | |

|iesald?to |apm?ros, ja |p?rk?pj | | |

|(aiztur?to) |konkr?to |normat?vajos | | |

|naudas |nodok?u |aktos | | |

|l?dzek?u |likumos nav |paredz?to | | |

|?pa?nieks- |noteikts |k?rt?bu, kas | | |

|p?rvald?t?js |cit?di: |nodro?ina ar | | |

|nav atteicies |1) l?dz 15 |nodok?iem un | | |

|no sav?m |kalend?ra |nodev?m | | |

|pras?juma |dien?m — 0,1 |apliekamo | | |

|ties?b?m par |procents no |objektu | | |

|labu citai |kop?j?s |pareizu un | | |

|personai vai |deklar?cij? |piln?gu | | |

|ar? savas |uzr?d?t?s |uzskaiti, | | |

|ties?bas nav |nodok?a |Valsts | | |

|nodevis |summas, bet ne|ie??mumu | | |

|jebkurai citai|vair?k k? 50 |dienests ir | | |

|personai. |latu; |ties?gs | | |

|Skaidr?s |2) no 16 l?dz |speci?las | | |

|naudas |30 kalend?ra |p?rbaudes | | |

|lieto?anas |dien?m — 0,5 |veik?anai | | |

|ierobe?ojumi: |procenti no |Ministru | | |

|Nodok?u |kop?j?s |kabineta | | |

|maks?t?ji, |deklar?cij? |noteiktaj? | | |

|iz?emot |uzr?d?t?s |k?rt?b? | | |

|fiziskas |nodok?a |aptur?t | | |

|personas, |summas, bet ne|normat?vo aktu| | |

|katru m?nesi |vair?k k? 200 |p?rk?p?ja (vai| | |

|Ministru |latu; |t? | | |

|kabineta |3) virs 30 |strukt?rvien?b| | |

|noteiktaj? |kalend?ra |as, kur? | | |

|k?rt?b? |dien?m — 1 |noticis | | |

|deklar? visus |procents no |p?rk?pums) | | |

|m?ne?a laik? |kop?j?s |darb?bu uz | | |

|savstarp?ji |deklar?cij? |laiku, kas nav| | |

|skaidr? naud? |uzr?d?t?s |ilg?ks par 10 | | |

|veiktos |nodok?a |dien?m no | | |

|dar?jumus |summas, bet ne|Valsts | | |

|(neatkar?gi no|vair?k k? 500 |ie??mumu | | |

|t?, vai |latu. |dienesta | | |

|dar?jums |Atbild?ba par |instit?cijas | | |

|notiek vien? |atk?rtotu |l?muma | | |

|oper?cij? vai |nodok?a b?zes |(r?kojuma) | | |

|vair?k?s |samazin??anu |pie?em?anas | | |

|oper?cij?s), |(1) Ja nodok?u|dienas. | | |

|kuru summa |maks?t?js |Attiec?go | | |

|p?rsniedz 1000|triju gadu |l?mumu | | |

|latu. Ja nav |laik? |(r?kojumu) | | |

|deklar?ti |atk?rtoti |Valsts | | |

|skaidr? naud? |p?rk?pis |ie??mumu | | |

|veiktie |nodok?u |dienests | | |

|dar?jumi, kuru|likumus |pie?em triju | | |

|summa |(samazin?jis |darbadienu | | |

|p?rsniedz 1000|nodok?u b?zi, |laik? p?c | | |

|latu, |neuzr?d?dams |p?rbau?u | | |

|maks?jama soda|ien?kumus vai |materi?lu | | |

|nauda 5 |uzr?d?dams |sa?em?anas no | | |

|procentu |maz?kus |kontrol?jo??m | | |

|apm?r? no |ien?kumus, vai|instit?cij?m. | | |

|nedeklar?to |ar dokumentiem|?? panta | | |

|dar?jumu |apliecin?jis |pirmaj? da?? | | |

|kopsummas. Ja |nepamatotus |noteiktais | | |

|?? panta |izdevumus), |speci?l?s | | |

|pirmaj? da?? |nodok?u |p?rbaudes | | |

|min?tie |administr?cija|veik?anas | | |

|dar?jumi |piedzen no |laika | | |

|p?rsniedz 3000|nodok?u |ierobe?ojums | | |

|latu, |maks?t?ja |nav | | |

|maks?jama soda|nesamaks?t? |piem?rojams | | |

|nauda 10 |(iztr?ksto??) |gad?jumos, kad| | |

|procentu |nodok?a summu |??d? p?rbaud? | | |

|apm?r? no ?o |un soda naudu |ir konstat?ts,| | |

|dar?jumu |??s summas |ka | | |

|kopsummas; ja |divk?r?? |nepiecie?ams | | |

|?ie dar?jumi |apm?r?. |veikt speci?lu| | |

|nav deklar?ti |(2) Ja triju |nodok?u | | |

|?? panta |m?ne?u laik? |auditu, vai | | |

|pirmaj? da?? |nodok?u |gad?jumos, par| | |

|noteiktaj? |maks?t?js |kuriem | | |

|k?rt?b?, - 15 |nenomaks? |paredz?ta | | |

|procentu |nodok?a, soda |krimin?latbild| | |

|apm?r? no ?o |naudas vai |?ba, - | | |

|dar?jumu |nokav?juma |saimnieciski | | |

|kopsummas, ja |naudas par?du |finansi?l?s | | |

|?aj? pant? nav|bud?et? un |darb?bas | | |

|noteikts |vi?am nav |rev?ziju. Ja | | |

|cit?di. | |?? panta | | |

| | |pirmaj? da?? | | |

| | |paredz?t? | | |

| | |normat?vo aktu| | |

| | |p?rk?p?ja (vai| | |

| | |t? | | |

| | |strukt?rvien?b| | |

| | |as, kur? | | |

| | |noticis | | |

| | |p?rk?pums) | | |

| | |darb?ba | | |

| | |aptur?ta uz | | |

| | |laiku, tad | | |

| | |darb?bas | | |

| | |aptur??anas | | |

| | |rezult?t? | | |

| | |radu?ies | | |

| | |materi?lie | | |

| | |zaud?jumi tiek| | |

| | |segti no | | |

| | |p?rk?p?ja | | |

| | |(fizisk?s vai | | |

| | |juridisk?s | | |

| | |personas vai | | |

| | |??du personu | | |

| | |grupas) | | |

| | |l?dzek?iem. | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|12. Valsts |14. Pa?vald?bu| | | |

|nodok?i, to |nodevas, to | | | |

|raksturojums. |raksturojums. | | | |

|Nodoklis - ar |pa?vald?bas | | | |

|likumu |nodeva - | | | |

|noteikts |pa?vald?bas | | | |

|oblig?ts |domes | | | |

|maks?jums |(padomes) | | | |

|valsts bud?et?|noteikts | | | |

|vai pa?vald?bu|oblig?ts | | | |

|bud?etos |maks?jums | | | |

|(pamatbud?et? |pa?vald?bas | | | |

|vai |pamatbud?et? | | | |

|speci?lajos |vai speci?laj?| | | |

|bud?etos), kas|bud?et? ?aj? | | | |

|nav maks?jums |likum? | | | |

|par noteiktas |paredz?tajos | | | |

|preces ieg?di |gad?jumos; | | | |

|vai |(1) Pils?tas | | | |

|pakalpojuma |domei un | | | |

|sa?em?anu un |pagasta | | | |

|nav soda |padomei ir | | | |

|naudas, |ties?bas | | | |

|pamatpar?da |Ministru | | | |

|palielin?juma |kabineta | | | |

|naudas un |noteikumos | | | |

|nokav?juma |noteiktaj? | | | |

|naudas |k?rt?b? sav? | | | |

|maks?jums, k? |administrat?va| | | |

|ar? nav |j? teritorij? | | | |

|maks?jums par |uzlikt | | | |

|valsts |pa?vald?bas | | | |

|kapit?la vai |nodevas par: | | | |

|t? da?as |1) pa?vald?bas| | | |

|izmanto?anu. |domes | | | |

|Latvijas |(padomes) | | | |

|Republik? ir |izstr?d?to | | | |

|??di valsts |ofici?lo | | | |

|nodok?i un |dokumentu un | | | |

|tiem |apliecin?tu to| | | |

|atbilsto?ie |kopiju | | | |

|likumi par |sa?em?anu; | | | |

|nodok?u |2) | | | |

|uzlik?anu: |izklaid?jo?a | | | |

|1) iedz?vot?ju|rakstura | | | |

|ien?kuma |pas?kumu | | | |

|nodoklis - |sar?ko?anu | | | |

|"Par |publisk?s | | | |

|iedz?vot?ju |viet?s; | | | |

|ien?kuma |3) atp?tnieku | | | |

|nodokli"; |un t?ristu | | | |

|2) uz??mumu |uz?em?anu; | | | |

|ien?kuma |4) | | | |

|nodoklis - |tirdzniec?bu | | | |

|"Par uz??mumu |publisk?s | | | |

|ien?kuma |viet?s; | | | |

|nodokli"; |5) visu veidu | | | |

|3) nekustam? |dz?vnieku | | | |

|?pa?uma |tur??anu; | | | |

|nodoklis - |6) | | | |

|"Par nekustam?|transportl?dze| | | |

|?pa?uma |k?u | | | |

|nodokli"; |iebrauk?anu | | | |

|4) pievienot?s|?pa?a re??ma | | | |

|v?rt?bas |zon?s; | | | |

|nodoklis - |7) rekl?mas, | | | |

|"Par |afi?u un | | | |

|pievienot?s |sludin?jumu | | | |

|v?rt?bas |izvieto?anu | | | |

|nodokli"; |publisk?s | | | |

|5) akc?zes |viet?s; | | | |

|nodoklis - |8) laivu, | | | |

|"Par akc?zes |motorlaivu un | | | |

|nodokli", |jahtu | | | |

|6) akc?zes |tur??anu; | | | |

|nodoklis |9) pa?vald?bu | | | |

|naftas |simbolikas | | | |

|produktiem- |izmanto?anu; | | | |

|"Par akc?zes |10) | | | |

|nodokli naftas|b?vat?aujas | | | |

|produktiem", |sa?em?anu. | | | |

|7) muitas |(2) Rajona | | | |

|nodoklis - |padomei ir | | | |

|"Par muitas |ties?bas | | | |

|nodokli |Ministru | | | |

|(tarifiem)"; |kabineta | | | |

|8) dabas |noteikumos | | | |

|resursu |noteiktaj? | | | |

|nodoklis - |k?rt?b? sav? | | | |

|"Par dabas |administrat?va| | | |

|resursu |j? teritorij? | | | |

|nodokli"; |uzlikt nodevu | | | |

|9) izlo?u un |par: | | | |

|azartsp??u |1) rajona | | | |

|nodoklis - |padomes | | | |

|"Par izlo?u un|izstr?d?to | | | |

|azartsp??u |ofici?lo | | | |

|nodevu un |dokumentu un | | | |

|nodokli"; |apliecin?tu to| | | |

|10) valsts |kopiju | | | |

|soci?l?s |sa?em?anu; | | | |

|apdro?in??anas|2) rajona | | | |

|oblig?t?s |pa?vald?bas | | | |

|iemaksas - |simbolikas | | | |

|"Par valsts |izmanto?anu. | | | |

|soci?lo |(3) Pa?vald?bu| | | |

|apdro?in??anu"|nodevu veid? | | | |

|. |apmaks?jama | | | |

|Nodok?u |atl?dz?ba | | | |

|maks?t?ji |tikai par ?? | | | |

|valsts |likuma | | | |

|nodok?us |12.pant? | | | |

|iemaks? valsts|paredz?to | | | |

|bud?et? vai |pa?vald?bu | | | |

|ar? p?c |nodro?in?jumu.| | | |

|noteikta to |Ja pa?vald?bas| | | |

|sadal?juma- |dome (padome) | | | |

|valsts bud?et?|vai t?s | | | |

|un pa?vald?bu |iest?des | | | |

|bud?etos |sniedz | | | |

|atbilsto?i |pakalpojumus, | | | |

|konkr?ta |kas saska?? ar| | | |

|nodok?a |?o likumu nav | | | |

|likumam. Ar? |pa?vald?bas | | | |

|bud?etos |nodevas | | | |

|ieskait?m? |objekts, un ja| | | |

|soda nauda par|par ?iem | | | |

|nodok?u likumu|pakalpojumiem | | | |

|p?rk?pumiem, |ir ?emama | | | |

|nokav?juma |samaksa, tad | | | |

|nauda un |ir j?k?rto | | | |

|nodok?u |atsevi??a | | | |

|maks?jumi, |gr?matved?bas | | | |

|saglab?jot |uzskaite un | | | |

|nodok?u |j?nodro?ina | | | |

|sadales |nodok?u un | | | |

|proporciju, |citu oblig?to | | | |

|tiek iemaks?ti|maks?jumu | | | |

|tajos pa?os |veik?ana par | | | |

|bud?etu |tiem saska?? | | | |

|kontos, kuros |ar ?o likumu | | | |

|maks?jams |un konkr?to | | | |

|konkr?tais |nodok?u | | | |

|nodoklis, ja |likumiem. | | | |

|konkr?taj? |(4) Republikas| | | |

|nodok?a likum?|pils?tu domju | | | |

|nav noteikts |un rajonu | | | |

|cit?di. |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi par | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |nodev?m p?c to| | | |

| |parakst??anas | | | |

| |piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? nos?t?mi| | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?ajai | | | |

| |instit?cijai | | | |

| |re?istr??anai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b? un ne | | | |

| |v?l?k k? | | | |

| |ned??u p?c to | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?aj? | | | |

| |instit?cij? | | | |

| |public?jami | | | |

| |laikrakst? | | | |

| |"Latvijas | | | |

| |V?stnesis", un| | | |

| |tie st?jas | | | |

| |sp?k? ne ?tr?k| | | |

| |k? n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c to | | | |

| |public??anas. | | | |

| |Pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?? | | | |

| |instit?cija | | | |

| |veic noteikumu| | | |

| |re?istr?ciju | | | |

| |vai ar? sniedz| | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu to | | | |

| |dar?t ne v?l?k| | | |

| |k? 30 dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pieteikuma | | | |

| |sa?em?anas. | | | |

| |(5) Rajona | | | |

| |pils?tu domju | | | |

| |un pagastu | | | |

| |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi par | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |nodev?m p?c to| | | |

| |parakst??anas | | | |

| |piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? nos?t?mi| | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?ajai | | | |

| |instit?cijai | | | |

| |re?istr??anai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b? un ne | | | |

| |v?l?k k? | | | |

| |ned??u p?c to | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?aj? | | | |

| |instit?cij? | | | |

| |izliekami | | | |

| |redzam? viet? | | | |

| |domes | | | |

| |(padomes) ?k? | | | |

| |vai pie domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?kas, un tie | | | |

| |st?jas sp?k? | | | |

| |ne ?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? dien?| | | |

| |p?c to | | | |

| |izlik?anas | | | |

| |redzam? viet?.| | | |

| |Pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?? | | | |

| |instit?cija | | | |

| |veic noteikumu| | | |

| |re?istr?ciju | | | |

| |vai ar? sniedz| | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu to | | | |

| |dar?t ne v?l?k| | | |

| |k? 30 dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pieteikuma | | | |

| |sa?em?anas. | | | |

| | | | | |

| | | | | |

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011