БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Сократ

Сократ

30

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

РЕФЕРАТ

Та?ырыбы: Сократ

Орындады:

Тексерді :

 • Жоспар .
 • Кіріспе 1
  • ?мірбаян 3
 • Оны? ?алауы . 10
 • Философия заты . ____ ____10
  • Диалог шеберлігі 11
  • “ Сократ” ?дісі . 12
  • Сократты? « Даймоны» 17
  • Шынды? , даналы? адамгершіліктік . 21
 • Мемлекеттік т?рлер 23
 • Сократ ?лімі ____25
 • Н?тиже ____28
 • ?олдан?ан ?дебиет тізімі ____29
 • « Мен білемін , не еште?е білмеймін .…
 • Том?а , не сондай ра?ымшыл ,
 • мен еште?е білмеймін …
 • Ж?не барлы? - с?йтсе де мен бірге ?алаймын
 • Сенімен тол?ану ж?не т?сіну ,
 • Не ол сондай »
 • Сократ
 • Кіріспе
 • Сократ-?лы к?не дана, ойла европалы? рационалистік ж?не а?артушылы? д?ст?рлерді? ?айнар к?здерінде т?рады. О?ан адамгершілік философия тарихінде к?рнекті орын ж?не ?дептанулар, логика мамандары жатады, диалектика?а, саяси ж?не за??а с?йінген о?уларды? . Ы?палын жасау, к?рсетілген олар?а адамды? тануы ал?а басуына, бізді? к?ндерімізге дейін сезіледі. Жалпы оны? атысы болды. Ол адамзат рухани м?дениетіне м??гі-ба?и кірді. ?мір салты Сократа, оны? та?дырында ?негелі ж?не саяси коллизиялар, философиямен ш??ылдану ?йгілі стиль, ?скери айбын ж?не ерлік, трагедиялы? финал-легендарности тартатын с?уле жиегімен оны? атысы ?оршады. та?ы ?мір жанында да??, Сократ лайы?танды, б?тін замандар же?іл уайымда?ан ж?не, померкнув емес, ?алы?ды? ар?ылы екіні? мы? жылдарды? жартысымен бізді? к?ндерімізге дейін жетті. Сократом ?ызы??ан ж?не елігу барлы? уа?ытта. ?асыр?а ?асырдан д?рісхана оны ??гімелесушілерді ?згерген, біра? кемген жо?. Ж?не б?гін ол, с?зсіз, многолюднее, немен ?ашан анау болмады. Сократовской орталы?ында ойла - адам та?ырып, ?мір проблемалары ж?не ?лімдер, жа?сылы?ты? ж?не жауызды?ты?, ра?ымшылдарды? ж?не пай?амбарларды?, ???ы?тар ж?не міндетті, бостанды?тар ж?не жауаптылы?ты?, ?о?амны?. Ж?не ке?ес сократовскиесі-?лгі аларлы? ж?не беделді ?лгі ананы, ?алай хабардар болу?а болады жиірек б?ларды м??гі ?зекті с?ра?тарды?. ?зінені т?сіну Сократу?а айналдыру ?рекетпен барлы? уа?ытта болды ж?не ?зінікі уа?ыт. Ж?не біз, бізді? заманымыз ?згешесінде б?ріне жанында ж?не ма?саттарды? жа?алы?ына, шы?ару емес.
 • Cократ
 • Сократ-бірінші афиналы? (ту?алы) философ. Сократа уа?ыттарыны? гректерінде ?мірбаяндар ?абылдан?ан жазбады. Полисті? олар азаматты сия?ты адам ?о?амды? ?ызметі бірінші жоспар?а ?ой?ан ж?не назар аз б?лген оны? жеке ?мірді? (бас?а, ?рине, ерекше о?и?аларды?); толы? ??нды азаматпен олар ананы есептеді, кім ?о?амды? ?мірде белсенді ?атыс?ан ж?не біры??ай б?тінді сия?ты полис игілігі туралы ?амын ойла?ан. М?мкін, бізге ?мір туралы ма?ызды азыра? белгілі болу ж?не Сократа адамдары, егер ??былмалылы?тар емес оны? та?дырды?, егер оны? ?ызметі сот тексеру затымен болмады, н?тижесінде ?айсыны? о?ан ажалды ?кім к?теріп шы?арыл?ан болатын. Само ?ой сот ізге т?су ж?не Сократа айыптаушылы?ы принципшіл ?о?амды?-саяси с?ра? мінез-??лы?ын ие бол?ан, айнала ?айсыны? оны? ?лімінен кейін к?п кешікпей ?ткір идеялы к?рес лаулап жанды аралы? аналармен, кім за?ды философ ізге т?суі есептеді, ж?не аналармен, кім мынамен т?бірінен с?йкес еместі. Сан?а со??ыларды?, ?алай біз білеміз, о?ушылар ж?не Сократа достары жат?ан-Платон философ ж?не Ксенофонт тарихшысы.

Д?ниеге келу Сократ Фаргелиимен ата?ты адамдарды-Фаргелион айында (мамыр-маусым замандас календарьмен), архонта Апсефиона жылына, т?ртінші жылда 77- й (469 жыл олимпиадалары н?а дейін), ол демадан рулас болды (территориялы?ты т??ірек) Алопеки, Афиныларды? ??рамына кірушіні ж?не орналас?анды ара ?ашы?ты?та жарты са?атты? ?аланы? ж?рісіні? .

?з ?ызметім руымен Сократа Софронискі ?кесі болды ?лде маманды??а ба?а беретін тас ?ашаушымен, мамандандырыл?анмен м?сіндік ж?мыстар?а арнал?ан мрамор ??деуінде, ?лде б?лінген м?сіншімен емес ештеме. ?андай жа?дай болса да, т?рде болу?а к??іл болу к?ркем ?ызметті? ?кені?, ?зілге Сократ ?зінікін с?йлеген, не оны? руы Дедалу?а шы?ады - барлы? м?сіншілерді? ал?ы атасына. Сократа Фенарета анасы кіндік шеше ?жемен болды.

Болу Фаргелиисі мейраммен аполлон тууылары ж?не Артемиды. беру айт?ан, не на? мына айда Критте, Делос орынында ??дай ??дай жаз егіздерді? пальмасы астында туды-аполлонды ж?не Артемиду. Фаргелииде афиналы? діни д?ст?рмен ?ала тазартумен искупительнымды ш??ылдан?ан. Тууы сондай к?н символды ж?не айры?ша м?нді о?и?амен есептелді, ж?не жа?а т??ан, таби?и, аполлон светозарного, музаларды? ??дайыны?, ?нер ж?не ?йлесімге Афиныларда м?ртебелі ?ор?аушылы?ты? астына т?сіп ?ал?ан.

Сократа ?мірі, анада?ы ?сынулармен, тек ?ана емес басталды, сонымен ?атар ?тті аны?та?анмен оны? та?дырды «аполлон таныс». жазу аполлон дельфийлік храмында - «е? біл ?зінені» - дельфийлік ??дай?а ?ызмет ету сия?ты философия?а тере? ж?не берік назар, ?айсы Сократ ж?мысы ба?а ?ой?ан анау алдын ала аны?тады. Дельфахте аполлон киіз кітапшасы гректерден аса дана Сократамен ма??лдады. Сонымен ?атар аполлон атымен байлаулы болатын ж?не кейінге ?алдыру б?тін ай?а Сократаны ?лтір.

Бас ж?не ?мір со?ысы тура келген культово-мерекеліктерді,«тазалар» аполлон к?ндері. Ж?не Сократа ?мірі б?рі - арада аралы? б?лармен біріншілермен ж?не со??ы к?ндермен, ?зіне меншіктілерге оны? ?сынулар?а, ?негелі арнал?ан болатын «тазарту?а» Афиныларды? ?ызмет ету жолымен аполлон?а «музаларды? іс майданы», ?нерлерден аса биік сонды?тан философия ол ?шін болды .

Жеткендерді бізге дейін м?лімдеулерде Сократе туралы шын ойдан шы?арумен бір ?атар жа?дайда ?осыл?ан. Олар л?типалы? уа?ытпен алып ж?реді, полулегендарный мінез-??лы?.

Аз е? аны? м?лімдеулерді? балалы? ша? туралы ж?не Сократа ?мірлері бірінші жарты жалпы, ?ашан ол афинян арасында ке? ?йгілілікті та?ы ие бол?ан жо?та . біра? ?р-бір-не барлы? ?ой белгілі .

Сократ болумен жан?яда екінші баламен. Софрониском Фенаретамен неке ?зінікін к?йеуге шы??ан ж?не Патрокла ?лыны?, Сократа ?лкен а?асыны? туды. бір ?мірбаянды? а?ыздардан хабарлайды, не Софронискі, ?абылдан?ан?а ?деттегілікке анада, осымен орайлас ?лмен Сократа тууысымен айналдыру мінез-??лы?ы туралы с?ра?пен киіз кітапша?а б?рылды ж?не т?рбиелеуді? оны?. ?лгілі сондай ??дайшыл ?сиет м?ні болды: «мейлі анау ?л істейді, не о?ан ойына келгенін істейді; оны? ?ке тиісті емес неге м?жб?р ету ж?не бірде?ені? ?стап ?алу. ?кеге тек іс н?тижесінде игілік туралы Зевске ж?не музалар?а намаз о?у?а ереді, ?з бейімділіктерімні? азат к?рінуіне ?лды пайдалануына беріп ж?не ?уестіктерді?. Бас?аларды ?ам?орлы?тарда оны? ?лы м??таж болмайды, д?л осылай ?алай ол ішінде болады ?зінені басты? ?мір бойына, мы? м??алімні? ж?не т?рбиешілер жа?сыра? ». ішкі басты? астында мыналар жанында даймоний т?рінде бол?ан (?зезіл) Сократа-оны? дапышпаны, ішкі киіз кітапша, дауыс, к?ні б?рын ескерткен жаман ?ылы?тар?а ?арсы.

?алай ж?не ?ал?аны афиналы? балалар, Сократ арзан бастап?ы білімді алды, полис м?ше физикалы? ж?не рухани ??руына к?зделген болатын

(?алалар-мемлекетті?), оны? келешек толы? ???ы?ты ж?не жан ?ияр азаматты?. Аталатын д?л осылай Афиныларда балалар ал?ан «мусическое ж?не гимнастика т?рбиелеуі». «мусическим» жалпы музыкалы? білім тек ?ана емес т?рбиелеумен жобалан?ан ( іскерлік флейтада ж?не кифаре , ?н ж?не би ойнау), сонымен ?атар ?деби-ауызша-тіл зерттеуі (хат ж?не о?у), заучивание жат?а ж?не эпиялы?, лирикалы? ж?не трагедиялы? а?ындарды? м?тіндерді? комментированиесі (Гомера, Гесиода, Пиндара ж?не др.) шот?а о?у сонымен ?атар бастап?ы білім ба?дарламасына кірген (арифметика ж?не геометрия бастары). грек мектепке ерекше орын, балалар жеті жылдан ?атысу?а баста?ан, гимнастика орын?а ие бол?ан. Гимнастика (ж?гіріс, тегеріш ла?тыру ж?не найзаны, к?рес ж?не т.п.) парасатпен ж?мыстарды? затымен болды 12-13-жаз?ы жасты?, не мемлекеттік ?ажеттілікпен еріксіз к?ндірген: жоры??а с?з с?йлеу полис азаматы кез келген кезе?ге міндетті болды ж?не ?олдарда ?арумен Отан ?ор?ау. Т?рбиелеу туралы мемлекет ?ам?орлы?ымен сонымен ?атар сонымен ?атар физикалы? м?дениетке назар т?сініскен ?ндескен (рухани ж?не телесно) полис дамы?ан азаматыны?. Сократтарда болуларда ?ылымдарда хабардар (сонымен ?атар, математикте, астрономияны? ж?не метерологияны?). ?ылымдармен таби?ат туралы философ жас жылдар?а ?сіресе еліккен, біра? мына сылтаумен болма?ан н?рселерді? жиыны ?ауесет оны? ?лімінен кейін жасады. Оларды? санына апарып беруге ереді ж?не беру туралы «наданды?ты?» Сократа, а?ызды том?а, не ол, еш?андай ж?йелі білімні?, ?здігінен білім ал?анмен ие болмай тек е? элементарлы? білімні?.

?ашан 18 жыл Сократу орындал?анда, б?л жа?ынан ал?анда оны?, ?алай ж?не бас?аларды? оны? ??рбыларды?, азаматты? ???ы?тармен ?лес беру туралы ма?ызды с?ра? ?те шешілген ж?не ресми мойындауда афиналы? мемлекет азаматымен.

Сократа жас жылдары афиналы? демократия жалтыра?ан г?лдеуімен д?л келді ж?не афиналы? ?нерді?, ?аба?пен Парфенона жасаулары, Перикла ?аба?ымен, Фидия, Аспазии (Перикла ?йелдікілері), ж?не Сократ сонды?тан ?алай жо?алды мынада жалтыра?ан заман?а.

Мынау уа?ыт, ?ашан Перикл карьеріне жалтыра?ан саяси ?зінікін баста?анда. с?йкестікте за?мен, ?сыныл?анмен олар?а ж?не афиныларды? азаматымен мойында?ан тек анау, кімдерді? екеу ?ке-шешені?-афиналы? азаматтар. Разы ас?ан д?л мына факті растау процедура ж?не азаматты? ???ы?тарыны? мойындаулары болды. М?шелер дема лайы?ты (территориялы?ты т??ірек) жаз?ы жасты? 18-за?мен тиісті талапкермен жету к??ландыру ант астында тиісті болды, сонымен ?атар анау, не ол-азат ж?не за?ды туыл?ан бет. Бесеу айыптаушыны?, демотамимен сайлан?андарды? (дема м?шелерімен), талапкер талаптанулары ?арсы бола ал?ан, ж?не анада со??ы сот?а ша?ым арызбен б?рылу?а тиісті болды. О?и?ада егер ж?не азаматты??а арыздарда о?ан сот ?абыл алма?ан, ??лды??а оны? мемлекет сату?а ???ы?ты болды. Айыпталуларды? жо? болуы жанында немесе сотпен іс д?рыс шешімі жанында талапкер біреуді? пайдасына ол демотов тізімдеріне енгізілген, кейін нені? докимасии душар бол?ан-арнайы тексеруге ке?еспен бес ж?зді?.

Ма?ызды к?п Афиныларды? толы? ???ы?ты азамат статусы пайдалануына берген (саяси, за??а с?йінген, затты?, адамгершілік-дінилерді? ж?не т. п.) же?ілдіктерді? оны? иеге ж?не барлы? бас?а беттерден со??ы пайдалы айыр?ан, аналар?а немесе бас?а негіздерге т?р?андарды? афиналы? полисте.

?ажетті процедураны табысты ?те, Сократпен жас, ??сас бас?амен ?з ??рбыларыма, ?келді, міндеттіні Афиныларда, азаматты? антты, д?рыс ?айсыны? ол ішінде ?ал?ан барлы? ?з ?мірімні?, оны? трагедиялы? финалына дейін шейін .

Бетті? 18 20 жыл эфебами атал?ан. ішінде б?ларды екі жылды? олар ?скери-со?ыс ісімен ш??ылдану?а тиісті болды-?скери-физикалы? дайындаумен, мемлекет шекараларыны? к?зетімен, кезекшілікпен к?зетшілерді к?зет орн ж?не т . п . мемлекет ?арумен ж?не киіммен эфебовты ?амсыздандыр?ан. К?н сайынды оларды? ?стауы б?лінген 4 обола. халы? жиналыста (экклесии) афиналы? азаматтар ?атысу?а баста?ан 20 жыл. Мемлекеттік лауазымдарды? ж?мысы талап еткен, ереже сия?ты, жетуді? 30- жаз?ы жасты?.

Сократа бірінші ж?мыстарына, ол эфебов жасын аттап ?ткен со? ж?не жиырма жылды?ты? жетті, бірнеше болжаманы? бар болады. Барлы?ы, ол ?ке маманды? істерімен ш??ылданды, ж?не ?айсыбір уа?ыт тастар да ??деген. Ма?ызды физикалы? жігерлер бас?а, мынау е?бек-несіз орта аралы? к?сіппен ж?не ?нермен-?лкен шеберліктер талап еткен ж?не уменьямен жі?ішкені.

Кескішке Сократамен жасты ертедегілер м?сінді ?осымша жазады ?шеуді? Харитпен киінгендерді?, ?айсысыз уа?ыт афиналы? акропольде ?сыныл?ан. М?сінші маманды?ына Сократамен жас назар, оны? авторлы?ы ?шеу Харит б?л жа?ынан ал?анда, ?алай, дегенмен, ж?не к?птеген бас?а м?лімдеуді? туралы о?ан, орнатылады а?ыздарды? разы ?алтылда? топыра?ына, болжамаларды? ж?не болжауларды?. Біра?, ?зі Харит бейнесі- досты? ??дайларыны? ж?не жасты? ша?ты?-шамалан?ан жас, адам?а ?йір ж?не жар?ын автор мінезіне іштей таяу. Харит атымен ант Сократасы ауыздарда ?деттегі осы?ан байланысты а??арымпаз, ?айсысыз ?айнарлармен сенімді куалан?андар. Себеп авторлы? сократовскогосы алыс дыбыс шы?арады ж?не Диогена Лаэртского хабарлауында том?а, не Платона академиясында оны? жанында Спевсиппе ізбасарында Харит м?сіні ?сыныл?ан.

Сын Сокртамен жас ?мір бас?а болжамасын берген о?ан перипатетик Аристоксенмен к??ілін т?сірген. ?мір салтымен разы ретсіз оны? хабарлауымен, жас жылдар?а Сократ ж?ргізген. Содан со? ол ?арапайым тас ?ашаушымен болды. Біра? бірде ол Архелаю философына ?нады, ауыр ж?мысты? дарын жас адамын ??т?арды, кейін нені? Сократ о?ушымен ж?не Архелая с?йіктісімен бір?атар жылдар ішінде болды.

Бас?а ?айнарлар хабарлайды, сия?ты Сократа тас ?ашаушысы ж?мысынан Критон, оны? ??рбысы ж?не жолдас ??т?арды. Екеуді? олар бір демадан болды. ?ашы? Сократа елгезек сапалары, ж?не ие бола, дос?а м?мкіншілік философияда жетілдірілу ?зіні? Критон жеткілікті байлы?ымен пайдалануына берді. Мынау белгілі ?лшемге болжама азы?танады ананы? е? аны? ?айнарды?, Критонмен с?йкес ?айсы?а піскен жылдар?а жан ?ияр доспен, ты?даушымен ж?не Сократа ізбасарымен, дайынмен о?ан к?мектесті тіршіліктерді ба?ытсызды?тарда орынды, на? ол, ?алай Платон хабарлайды, т?рмеден Сократа ?ашуы істеуге ойлады.

?алай бол?анда да, ж?мысты? ?ке маманды?пен-кім, не ретінде тас ?ашаушыны? немесе м?сінші бастаушы-іспен болаттар емес ай?ын Сократа ?мірлері. ана??рлым оны? рухани та?дырында ?лкен роль Фенереты маманды?ын ойнады - «кіндік шеше ?те ?адірлі ж?не ?атал», оны? ата?ты адам ?лы мінездемесімен. ?йткені на? майевтикой ке?естері ??састы?пен родовспомогательныммен Сократ ?з анасы ?нерімен ж?руде шынды? тууысына к?мектесу ?з философиялы? ?абылдауы ата?ан. адам?а арнал?ан, ту?анды аполлон к?ніне ж?не Артемиды, майевтикамен философиялы? іскерлік сия?ты ж?не ?алау ??дайшыл сый тарту мінез-??лы?ын ие бол?ан: барлы? кіндік шеше ?нер, мифке с?йкес, Артемиды жо?ар?ы бас?аруы астында орнында бол?ан. барлы?ына к?рініп т?р, не Сократ Фаргелииде бекер емес д?ниеге келді.

Оны? ?алауы .

Сократ ?з ?те ма?ызды ?алауымен есептеді “адам т?рбиелеуі” м?н, ол пікірсайыстарда ж?не ке?естерде к?рген, ал ж?йелі баяндауда емес ?айсыбір білімдерді? облыстары. Ол ?зінені ешуа?ытта есептемеді “данамен”(софос), ал философпен “даналы? с?юш” (фило София), дана ата?ы, оны? пікірімен, ??дай?а ?деп к?рсетеді. Егер адам па? ойласа, не барлы? ол дайын жауаптар біледі, анау философия?а арнал?ан сондай адам ?аза тап?ан, о?ан негесіз ло - ана іздеулерде басты д?рыс ??ымдар е?, негесіз жа?а шешімдерді? іздеулерінде алысыра? ?оз?алу ана немесе бас?а проблеманы?. Н?тижесінде нені? дана “?ор?ытып ?ояды” жатта?анда бірнеше с?йлемні? ж?не тап беретінмен олармен жиын?а.

Философия заты.

Сократа назары орталы?ында, ?алай ж?не ?айсысыз софисттерді?, адам. Біра? ол тек ?ана Сократомды аны?тап ?аралады ?негелі м?н сия?ты. Сократа философиясы сонды?тан-мынау антропологизммен этикалы?. мифология сия?ты Сократа назарларына б?тен болатын, д?л осылай ж?не физика. Ол есептеді, не аз эффектті мифология т?сіндірушілері е?бек етеді. Сократа сонымен ?атар ынталандыр?ан жо? ж?не таби?ат. ?ткізу ??састы?ты замандастармен о?ан ?ытайлармен, бекітуге болады, не Сократ конфуцианцам?а жа?ыныра?, немен даосцам?а. ол с?йлеген: «?йрету мені жерлер ж?не а?аштар ештемеге ?аламайды, ?алада адамдар емес» біра? келекемен Сократу та?дырлары борыштан ??тылу?а тура келді ?шін Анаксагора физигіне. ?йткені Афиныларда оны? к?з?арастары артынан за? ?абылдан?ан, жариялаушы болатын «мемлекеттік ?ылмыскерлермен аналарды?, кім аны?тал?ан ?детпен ??дайларды о?ымайды немесе аспан ??былыс ?ылыми бейнесімен т?сіндіреді». Сократа ?ой том?а айыптады, не ол сия?ты о?ыт?ан, не к?н-тас, ал ай-жер. Ж?не Сократ сия?ты д?лелдеген жо?, не мына?а о?ыт?ан емес ол, ал Анаксагор, оны ты?да?ан жо?. М?н ?ой Сократ ?з философиялы? ?ам?орлы?тарыны? бір к?ні ?айсысызбен ?кінішпен Федру айтты: «Мен ешбір та?ы жасай алмаймын, с?йкес дельфийлік жазуды?, е? білу ?зінені» том?а іс, не Дельфахте аполлон храмына кіруді? ?стінде сурет салын?ан болатын: е? біл ?зінені! ?ран «е? біл ?зі нені!» Болу Сократа?а арнал?ан келесі ?ранмен бекітуден кейін: «Мен білемін, не мен еште?е білмеймін». философияны? екеуді? олар оны? м?нді аны?тады.

Ай?ын м?н ?бден ?зін-?зі тану Сократа ?шін бол?ан. Е? білу ?зінені-?о?амды? ж?не ?негелі м?н сия?ты ?зінені білуге бір м?нісі болады, сонымен бірге тек ?ана емес ж?не сонша емес лич сия?ты - ность, ал адамды сия?ты жалпы. Негізгі ?стау, Сократа философия ма?саты-этикалы? с?ра?тар. Кешкі Аристотель «метафизикте» Сократе туралы айтады: «Сократ адамгершіліктік с?ра?тарымен ш??ылдан?ан, таби?атты ?ой б?тінде зерттеген жо?»

Диалог шеберлігі

?зінікін жазбаша т?рге Сократ философиялы? о?улары кигізген жо?, біра? т?рде ауызша ке?ес жолымен оны? тарат?ан ?зіне т?н, методологиялы? ба?ыттал?анды талас ай?ын ма?саттары. Сапты ая?, Сократ Афинылармен ілпкен философско-саяси ?зінікін шектерде бас?аратын рольмен шектелмей ж?не барлы? жерде-аудандарда, к?шелерде, ?о?амды? жиналыстарды? орындарында, ?ала сыртында?ы к?гал жерде немесе м?рм?рд?н істелген портик астында-ж?ргізген "ке?есті?" афинянамимен ж?не ?она? жат елдік адамдармен, философиялы?, діни-?негелі проблеманы? олардын алды ?ой?ан, ж?ргізген олардын ?за? таластар, к?рсетуге талаптан?ан, немен болады, оны? сенімімен, на?ты адамгершілік ?мір, материалистеулерді? ж?не софисттерге ?арсы ал?а шы??ан, этикалы? идеализм ?зінікін арымайтын ауызша насихатты ж?ргізген.

Сократ белгілі саяси ?айраткерді немесе ?арапайым белгілі адамды та?да?ан, со? анау с?йлеу ?зінікін о?ып шы?ты, ж?не Сократ ?з ата?ты адам с?ра?тарым с?рау ?ою?а баста?ан. ??гімелесуші ?зінікін Сократ ж?не де басында ?стамсыз ма?та?ан, с?йлеген, не ол ?алада сондай а?ылды, белгілі адам, ж?не не о?ан сондай элементарлы? с?ра??а т?к ?иынды?ы жо? жауап беру. Сократты ?з на?ты элементарлы? с?ра?ым с?рау ?ой?ан (біра? тек ?ана бір ?ара?анда). ??гімелесуші д?кір ж?не кезек с?ра?ты ?з кезегінде с?рау ?ой?ан о?ан, Сократ жауап беруге ы?ылассыз, тиген барлы? ананы ?ой с?ра?ты?, ??гімелесуші та?ы да жауап берген, Сократ с?ра?ан, ж?не мынау жетті ананы?, не ??гімелесуші, а?ыр ая?ында, бірінші жауап?а ?зіні? ?з со??ы жауабыммен ?арсы с?йлеген. Анада ?атты кейіген ??гімелесуші Сократаны с?ра?ан, ал ?зі анау ол жауапты біледі мынауды с?ра?, Сократ ?ой жетілген тыны? жауап берген, не білмейді, ж?не тыны? алыстатыл?ан. Ж?не мынаны? ?з ерекшелігіммен, данышпанды?пен, Сократ та?дап ал?анды?ымен ж?не да??ы шы?ты.

“ Сократ” ?дісі..

"Сократический" ?діс, оны? ма?саты табылу "шынды?ты?" ке?ес жолымен, таласты, ?а?пайласуды?, идеалистік ?айнармен келді

"диалектиканы?" "?нер д?шпан пікірінде ?айшылы?тарды? жазып жіберу жолымен шынды?тар жету диалектика астында к?нелікте т?сінген ж?не же?уді? б?ларды ?айшылы?та. К?нелікте ?айсысыз философтар есептеді, не ойлауда ?айшылы?тарды? жазып жіберу ж?не яв ?арама-?арсы т?р?ан пікірлеріні? ?а?ысуы - ляется шынды? табылуы жа?сы ??ралымен".

Егер Гераклита о?улары ?арама-?арсылы?тарды? к?ресі туралы, ?алай таби?ат дамуы ?оз?алушы к?ші туралы, шо?ырлау назар ?зінікін, е? алдымен, объективті диалектикада, Сократ, мектепті элейскуюге с?йене (Зенон) ж?не софисттерді? (Протагор), субъективті диалектика туралы, ойлау диалектикалы? т?сілі туралы с?ра? ал?аш?ы рет ай?ын ?ойды. Негізгі ??рама б?лімні? “сократического "?дісті?: " келеке " ж?не " майевтика” - т?рмен,

" индукция" ж?не "аны?тама" - ?стаумен.

"Сократический" ?діс-мынау, ж?йелі ж?не ж?йелі с?рау ?ойыл?ан с?ра?тарды? ?дісі е? алдымен, ?айшылы??а ??гімелесуші келтіруі ?з ма?сатыммен бар болушыларды? ?здері ?зімен, ?зіне меншікті білімсіздік мойындауына. Не ж?не сократовской келеді "келекемен". біра? ол тек ?ана ?з ма?сатыммен ?оймайды “кекесін” ??гімелесуші бекітулерінде ?айшылы?тарды? жазып жіберуі, сонымен ?атар же?у б?ларды ?айшылы?тарды? ма?сатпен - со?ысу" шынды?ты?". жал?асымен ж?не ?осымшамен "келекені?" ?ызмет еткен "майевтика" - "кіндік шеше ?нер" Сократа (?з анам маманды?ына ишара). ол с?йлеген, не ?алай жа?адан д?ниеге келу ?з ты?даушыларыма к?мектеседі, тану?а “жалпы?а бірдейді” негіздер сия?ты на?ыз адамгершілікті?. Сократ мыналар?а айтуды ?алау, не ол негізгі ма?сат ?з ты?даушыларыма к?мектеседі "сократического" ?дісті? - табу "жалпы?а бірдей" адамгершіліктікте, б?лек, жеке ра?ымшылдарды негіз жалпы?а бірдей ?негелі орнату. Мынау ?зіне т?н к?мек жанында ма?сат тиісті р??сат етілген болу "индукцияны?" ж?не "аны?таманы?". "индукция" ж?не "аны?тама" Сократа диалектикасында дос досын ?зара толы?тырады .

1."индукция"-мынау жалпы іздеп табу жекелерді ра?ымшылдарда жолмен оларды? талдауды ж?не салыстыруды?

2."аны?тама"-мынау руларды? ??ру ж?не т?рлерді?, оларды? ара?атынасты? .

?лгі :

??гіме Евтидемоммен, дайындал?анмен мемлекеттікке

?ызметті? ж?не тілек білдіргенмен білу, не сондай ?ділеттілік

Ж?не емес - ?ділеттілік .

Сократ ?олдану ?з "диалектикалы?" ойлау ?дісі:

Графта киіп тоздыру ол ?ділеттілік істері ?сыныс жасады "атырау",

Ал ?ділеттіліксіз істері-графта "альфа".

Ж?не Евтидему с?ра?тары с?рау ?ою?а бастады, ?айда, не ?келіп бере кету:

Сократ с?ра?ы Евтидеманы? жауабы

Жал?ан "альфа"

Алдау “альфа”

?рлы? “альфа”

Адамдарды? ?рлап кетулері ?шін

??лды??а сатылуды? “альфа”

Болады бірде?е

Санал?анды ?келіп бере кету

Граф?а " атырау " жо?

Сократ жа?сы айтты ж?не Евтидему сондай ру с?ра?ы берді :

?діл айналдыру

Неспра т?р?ындарыны? ??лды?ына -

Досты?сыз ведливогоны?

?аланы? “атырау”

Таныссыз алдауыны? ж?не отно -

?рлы? сительно ж?не тонауды?

Т?р?ындар?а жа?сылы?ты?

Досты?сыз ?аланы? “атырау”

?діл ??сас ?ылы?тар ?абылдан?ан болатын. Евтидем первона - чально ойла?ан, сия?ты достар тек ?ана Сократа с?ра?тары тийді. Жа?сы, біра? анада барлы? б?лар ?ылы?тар ерте енгізілінгендер графта “?ділеттіліксіз” графта ?келіп бере кетуге ереді “?ділеттілік”. Евтидем келісті. Демек, б?рын?ы

"аны?тама" д?рыссыз ж?не жа?а итеріп шы?ару?а ереді "аны?тама":

"д?шпандар?а к??іл болумен сондай ?ылы?тар ?діл, ал достар?а к??іл болумен ?ділсіз, ж?не к??іл болумен олар?а, напро - тив, ?діл болады ?алай ереді".

Сия?ты ол жі?ішке ж?не д?л осылай к?птеген іспен к?рсетті , біра? Сократпен сондай . ол то?талмады ж?не , ?айтадан ж?гіріп келе " индукцияны? ", к?рсетті , не ж?не мынау " аны?тама " д?рыссыз ж?не бас?а оны? ауыстырулар талап етеді . Сократ мына н?тижесі жетуіне арнал?ан жайда ?айшылы?тар ?айтадан білдіреді , ??гімелесушімен ?на?анда шынды?тар?а арнал?ан - ное , атап айт?анда тезисте том?а , не шынды тек ?ана достар б?л жа?ынан ал?анда с?йлеуге ереді .

Д?рыс т?седі

?олбасшы , егер ол ,

?шін ананы? к?теру ?шін

?скер рухі , ?з ?тірік айтады “ атырау ”

Со?ыстар?а , сия?ты приб -

Лижаются ода?тастар .

?діл емес болады ,

Егер ?зінікін ?ке алдаса

Ауыр?ан ?лды? , емес ?ой - Евтидем келіседі

Ле ?ретінді ?абылдау - ж?не ма??лдайды , не мынау

Карство , ж?не азы? т?рі астында алдау ма??лдау?а ереді

Д?рі мынау оны? м?жб?р етеді ?ділмен

?абыл алу , ж?не анамен е?мен

?з жал?анды?ыммен ?л?а ?айтарады

Денсаулы? .

?алай ананы ?ылы? ат ?ою

Адамны? , , к?ре отырып

К?й-жа?дайда дос ?зінікін

?міт ?зуді? ж?не ?ор?и , ?алай Ж?не мынау тонау ол

Ол само ?мірін бітірмеді - графта киіп тоздырады

?лтірумен , ?рлап алады немесе ?ділеттілікті? .

Онда ?аруы ?арапайым тартып алады .

Алдында?ы Евтидем н?тижесінде ?зінікі б?зады “ аны?тама ” ж?не шы?ару?а келеді , шыншыл не ж?не достармен ?р?ашан керек емес болу .

Ерікті Сократ онан ?рі ерекшелік туралы с?ра??а кешіп ?теді ж?не недоброволь - ?ылы? ногосы , ?зінікін жал?астыра " индукцияны " ж?не жа?а жете , та?ы к?бірек д?лді? " аны?таманы? " ?ділеттіліктер ж?не ?ділеттіліксізді? . Аны?тама емес - ?діл ?ылы?тарды? Сократумен , сондай ?ылы?тар , оймен достар б?л жа?ынан ал?анда іске асырылады олар?а зиян келтіру .

Сократ - таби?ат зерттеу принципшіл д?шпаны . Мына ба?ытта адамды? а?ылы ж?мысын ол ??дайларды? ісіне ді?ге сенбейтін ж?не бедеу ?ол с??умен есептейді . ?лем ??дай жасауымен Сократуды ?зін таныстырады ,« сонша ?лы ж?не к?діреттіні? , не ол барлы? лезде ж?не к?реді , ж?не естиды , ж?не жаппай ?атысады , ж?не б?ріне ?ам?орлы? ". бал ашулар керек болады , ал ?ылыми зерттеулер емес , салыстырмалы ??дайларды? н?с?аулары алу ?шін оларды? ерікті? . Ж?не Сократ мына к??іл болуында Афиныларды? кез келген білімсіз т?р?ынынан ештеме ??йып ал?ан жо? . Ол дельфийлік киіз кітапша н?с?ауларына ерген ж?не ?з о?ушыларыма мынау істеуге ке?ес берген . Сократ ??дайлар?а ??рбандар ??ыпты ?келген ж?не діни ырымдар барлы? жалпы талапты орында?ан .

Ма?сатпен е? басты Сократ философиясыны? діни - ?негелі д?ниетану негіздеу , тану ма??лда?ан ?ой таби?атты? , натурфилософияны керексіз ж?не ??дайсыз іспен есептеді .

Ш?б? (" мен білемін , не еште?е білмеймін ") тиісті болды , Сократа о?уымен , ?зін-?зі тану?а ертіп ?келу (" е? біл ?зінені "). тек ?ана сондай индивидуалистікпен , жолмен , ол о?ыт?ан , ?ділеттілік т?сінуіне келуге болады , ???ы?тар , за?ды , та?уалы?ты? , жа?сылы?ты? ж?не жауызды?ты? . Материалистеулер , таби?атты о?и , ?лемде ??дайшыл а?ыл мойындамауына келді , софисттер ш?б?ге ?шырат?ан ж?не б?рын?ы к?з?арастар барлы? маза? етті ,- Сократу ?ажетті сонды?тан , с?йкес , е? тану?а б?рылу ?зінені , адамды? рухіні? ж?не о?ан дін негізін табу ж?не адамгершілікті? . Сайып келгенде , идеалист сия?ты Сократ е? басты философиялы? с?ра?ы шешеді : ал?аш?ымен ол ?шін рух келеді , сананы? , таби?ат ?ой - мынау несіз екінші ?айтара ж?не тіпті ма?ыздысыз , философ назарыны? т?ратын емес . Мен ?зіне меншіктіге ш?б? айналдыру?а арнал?ан ал?ы шартпен Сократуды ?ызмет еткен , субъективті рухке , ?шін ?айсыны? онан ар?ы жол объективті рухке ж?ргізген - ??дайшыл а?ыл?а . Сократа идеалистік ?дептануы теологиялы??а ?седі .

Дамыту ?зінікі діни - ?негелі о?у , ?арама-?арсылы??а Сократ материалистеулерге , ша?ырушымен " таби?ат?а ты?дау ", ерекше ішкі дауыс?а сілтеу , наставлявший сия?ты оны? ?те ма?ыздыларды с?ра?тарда ,- ата?ты адам " ?зезіл " Сократа .

Сократты?« Даймоны »

Не сондай « ?зезіл »,« демоний », немесе « даймон » Сократа , ?андай ма?ыз оны? « даймониона », о?ушылар?а ж?не философ достарына аны?сыз болды , с?йлемей туралы к?бірек кешкі к?нелерді? авторларда -- Цицероне , Плутархе , Апулее , высказывавшихся мынауды шот . Демонии Сократа Туралы с?йлеген ж?не шіркеу ?келері .

Метафораны бір зерттеуші Сократа ?зезілінде к?реді , намыс , а?ыл немесе д?рыс м?н ол ?зіне меншікті ?з кекесін жап?ан ; бас?алар -- жары?таныл?ан сезім , жары?таныл?ан ішкі сезгіштік немесе ыры?сыз сезім ; ?шіншілер -- ішкі ашып айту айтылу немесе діни энтузиазм к?рінуі ; т?ртіншілер --« адам шошырлы? » феномен , ?айсыда ыры?сыз сезім ж?не сана ( оларды? функциясы ) дос досын ауыстырады ; бесіншілер -- ку?лік ананы , не ішкі ?лемге ?рбірді трансцендентность т?н .

Жас Маркс сонымен ?атар Сократа ?зезілі Туралы жаз?ан . Азат болу ол философ тенденциясы туралы ойды айт?ан барлы?ы мистикалы? ж?не ж?мба? - ?зезілді ( ??дайшылды ). Маркс жаз?ан , не Сократ , даймония са?таушысымен ?зінені ??ына , т?йы?тал?ан жо? ?зіме :«... ол са?таушы емес ??дайшылды , ал адамды? бейнесіні? ; Сократ болады емес ??пиямен , ал аны? ж?не жары?пен , пай?амбармен емес , ал адам?а ?йір адаммен ».

На?ты , Сократ шабытты болжа?ышпен емес , ашулы пай?амбармен емес , н?р?а б?леу дапышпанымен емес болмады . Біра? сондай несіз Сократа адамында болды , не оны? жа?ындат?ан , ?сынулармен оны? замандастарды? , болжа?ышпен ж?не пай?амбармен немесе , ?андай жа?дай болса да , р??сат еткен ( ж?не р??сат етеді ) с?йлеу туралы о?ан ?алай бірегей пішін туралы .

Сократты? феноменальдігіі ысты? ж?рек аса сирек ба?ылайтын ?осуында т?зелу ж?не сал?ын а?ылды , ?ткірленген сезімдер ж?не мас емес ойлауды? , фанатизмді ж?не шыдамдылы?ты? -- фанатиктік жан ?иярлы?ты? ой?а , ?з ?мірімні? о?ан ба?ындыру всецелогосына дейін жетушіні? , ж?не ?абілеттіліктер б?тен к?з?арастар ж?не к?з?арастар т?сіну . Сократ -- мынау ?осуда аналитикалы? а?ыл іске асыруы вдохновенностью пай?амбарлы?ымен ; мынау сын ойлау ?орытпа , азат зерттеуді? ысты? энтузиазммен , мистикалы? желігумен шектесетінмен . Сонды?тан жо? еште?е та? ?алатынны? том?а , не адамдар ж?не оны? оны? Сократа о?ушылары мінездемеде кеткен « даймониона ».

Ксенофонта с?здерімен ,« ??дайшыл дауыс »( даймонион ) салыстырмалы н?с?ау Сократуы берген ананы? , не о?ан істеуге ереді ж?не нені? ермейді . ??рыла мынада « дауыста », Сократ сия?ты достар?а ке?ес берген , ?р?ашан а?тал?ан . Сайып келгенде , Ксенофонтумен , Сократ келешек ж?не ма??лдау?а к?ні б?рын білген ?шін пай?амбарлы? сый тартуы ?зімен . Бас?а даймонионе Сократа туралы Платон хабарлайды . со??ыны? ??дай к?ні б?рын айтулар туралы емес , б?йры?тар туралы емес еште?е айтылмайды - ства , айнал?андарды? Сократу?а , емес туралы ?андай болмасынды ке?естерде достар?а . Платона сократовский даймонионда -- ??былыс к?бірек к?рделі ж?не сирек .« Балалы? ша?тан мынау менде басталды ,-- Сократ м?лімдейді « мада?ты? » Платона ,-- ?айсыбір дауыс к?рінеді , мені ?рдайым ?исайтады себебі мен , істеуге ?дейілеп боламын , ал септеу неге - біреу ешуа?ытта септемейді . Міне мынау дауыс ж?не мемлекеттік істермен ш??ылдану ма?ан тыйым салады ».

Ксенофонта сократовский даймонионда ж?не болдырмау бірде?ені? , ж?не т?рткі болады ( септейді ) неге - немесе . Платона даймонионда тек ?ана болдырмайды ( айнытады ), біра? ешуа?ытта септемейді . Намысты? ж?не а?ылды? дауыстар сия?ты Ксенофонта хабарлауы даймониона Сократа т?сіндіруіне арнал?ан ?айсысыз негізді береді , немесе д?рыс м?нді сия?ты . Хабарлау ?ой Платона , ?арама-?арсы , бір ?ара?анда , ?андай жа?дай болса да , ??сас т?сіндіруге арнал?ан ай?ын сылтауларды? ?андай болмасын бермейді . Керек ойлау , не сократовский даймонион ( аталатын сонымен ?атар « ??дайшыл белгімен ») Платонада біреу ?ткірленген алдын ала сезу білдіреді , біреу « алтыншы сезім », немесе к?шті дамы?ан ыры?сыз сезім , Сократа ?рдайым болдырма?ан барлы?ы ананы , не зиянды ж?не ?абылдау?а болмайтын ол ?шін болды . Болу , не ж?не ?рекетсіздік « да?дылы белгіні? » к?п м?нді : егер « ??дайшыл белгі » Сократа то?татпайды ж?не с?йлеу ж?не істеу бірде?е о?ан тиым салмайды , анамен е?мен ол мына?а оны? с?зге сара? септейді немесе ?ой ?рекет толы? бостанды?ын пайдалануына береді .

?орытынды жасау осы арадан болады , не аралы? ксенофонтовскоймен ж?не платоновской даймониона Сократа мінездемелерімен жо? ма?ызды ерекшелік сонша , ?детінше есептеу . Мынау ж?не рационалистік рухте даймонион Сократа , т т?сіндіруге р??сат етеді . е . намыс ?зіне меншікті дауыстары метафора к?рсету кім, не ретінде ж?не а?ылды? , немесе ?ой ?зіне меншікті д?рыс м?н аллегориялы? айтылулары . ?йткенмен , ??сас т?сіндіру д?рыс тек кейбір .

Том?а іс , не даймонион Сократа ??дай?а иррационал сенімде , ішкі тар байланыс жорамалында негізі салын?ан « дауысты? » сыртында ж?не т?уелдісіз бар болу ??даймен . Мынау жа?дай шайтан?а жа?а сократовскому даймонионуды ?осып береді , жа?а ?лшеу ж?не болжау?а ?йіп-жийді , не даймонион -- мынау полумифологическое руы ?зінікін ж?не полуметафорическое жалпы?а бірдей айтылу ( на?ыз ж?не объективтіні ), ?стаушыны адам ішкі ?лемінде , оны? а?ылында ж?не жа?бырлат?ышта .« ?йткені ж?не к?реген несіз жан бар »,-- Сократ с?йлейді « Федре ». Сократ сонды?тан ?атысу тек ?ана емес ??ынады ?зіме даймониона , сонымен ?атар тірі біреу е? жа?сы на?тылы? сия?ты оны ?сынады , сезеді ж?не уайымдайды , ??дайшыл белгі сия?ты . Сократа феномені жайында шы?ару осы арадан келіп шы?ады , оны? даймониясы : біра? Сократ с?зде , орынды аны?тамада жалпы?а бірдейге айта алмайды , ?йткенмен , ол ( ?алай ж?не Лахес оны? ??гімелесушісі ) сезеді , не ізделіп отыр?ан ??ым жалпы ( мысалы , ерлік ) болады о?ан . Анау , не аны?тамаларда с?здерде ж?не понятийных айту Сократу с?тті болмайды , ол ?алай ?стап алады « ??дайшыл дауыс », дыбыс шы?ар?ан о?ан тере?діктерден е? , шы?атын оны т?ншы?тыр , оны? а?ылды ж?не намысты? .« ??дайшыл » жа?бырлат?ышта ж?не бар , Сократуды? , даймонион с?йкес .

Рухке с?йкес Сократа о?улары , ?рекет бейне та?дау , сообразованного талаптармен ?негеліні за? жалпы?а бірдей , ?з та?дырым жаратушыларымен адамдарды істейді . Біра? афиналы? философ , діни адаммен ?ала , талаптан?ан , Ксенофонта с?здерімен ,« бал ашулар ар?ылы ??дайларды? ерігін білу ». Ксенофонт сонымен ?атар хабарлайды , не бал ашулар?а б?рылу ?ажетті Сократ есептеді ж?не с?уегейлерді ?тіну ( киіз кітапшаларды? ) тек ана о?и?аларда , ?ашан белгісіз ?олданылушы іс н?тижесі ?ал?анда .

Ксенофонта хабарлауларында назар аударады ?зінені назар Сократа ойы анау ?ажеттілік туралы айырып тану , не е? адамнан т?уелді болады , ж?не анау , не одан т?уелді болмайды . Мынада бостанды? шекаралары туралы с?ра? т?т?ын?а ойла ( ж?не бостанды?сызды? ) адамны? , м?мкіншілік туралы ?рекет бейне д?рыс та?дауы істеу . Сократа с?з с?йлеулерімен , к?з алдына келген Ксенофонтом , біреулерін о?и?аларда ?рекет бейне та?дауы е? адамнан т?уелді болады , оны? білімдерді? , к?штерді? ж?не ?абілеттіліктерді? , бас?аларды -- ??дайлардан , ба?ыны??ысыздарды? адам?а . Адам?а ба?ыны??ы тек анау , немен ол ие болады . Сайып келгенде , адам азат тек ана ?лшемде , ?андай ол е? біледі ?зінені , ?з к?штерім ж?не ?абілеттілікті? , ?андай ол к?й-жа?дайда тауып алын?ан білімдерді? негізінде д?рыс та?дау істеу ж?не т?жірибені? . Ж?не егер іс ж?ріп жатыр ?негелі мінез-??лы? туралы , анау а?ылды та?дау білдіреді , не « ра?ымшыл білім бар ».

К?не грек материалистеулерді? детерменизмге ?арсы Сократ ал?а шы?ады ж?не телеология д?ниені т?сіну негіздері белгілейді , ж?не де осында негізгі пунктімен ол ?шін субъекті келеді , ?йткені ол есептейді , не барлы? адам пайдасын ?лемде ?з ма?сатыммен болады .

Сократа телеологиясы ал?а шы?ады аса жабайыны? т?рге . Адам сезімдеріні? органдары , мына о?у?а с?йкес , ?з ма?сатыммен ай?ын ма?саттарды? орындалуын болады : ма?сат к?з - к?ру , ??ла?тарды? - ты?дау , м?рынны? - иіскеу ж?не т . п . сол т?сілмендер ??дайлар жары?ты жібереді , ?ажетті к?руге арнал?ан адамдар?а , т?н адамдарды? демалысы ?шін ??дайлармен арнал?ан , ай жары?ы ж?не ж?лдыздарды? ?з ма?сатыммен уа?ыттарды? аны?тамасына к?мектеседі . ??дайлар том?а ?амын ойлайды , жер адам?а арнал?ан азы?ты ?ндірген ?шін , ?шін нені? жыл уа?ыттарыны? енгізілген лайы?ты т?ртібі ; к?бірек ананы? , к?н ?оз?алысы жерді? сондай ара ?ашы?ты?ында болады , адамдар керексіз жылудан немесе шамадан тыс суы?тар ж?не ттарды азап шеккен жо? ?шін . п .

Шынды? , даналы? адамгершіліктік .

Шынды? ж?не Сократа?а арнал?ан адамгершіліктік - с?йкес келуші ??ымны? .“ Аралы? даналы?пен ж?не Сократ адамгершіліктігімен ерекшеліктер істеген жо? : ол бірге адамды ма??лда?ан ж?не а?ылды ж?не ?негелімен , егер адам , т?сіне , немен керемет ж?не жа?сы т?зеледі , ?з ?ылы?тарымда мыналар?а басшылы??а алады ж?не , керісінше , біле , немен ?негелі ?с?ынсыз т?зеледі , оны? ?аш?а?тайды ... ?діл ?ылы?тар ж?не жалпы барлы? ?ылы?тар , негізі салын?андар ра?ымшылдар?а , керемет ж?не жа?сы . Адамдар сонды?тан , білетіндер , немен сондай ?ылы?тарды т?зеледі , сондай орнына еш?андай бас?а ?ылы? іске асыруды тілемейді , ал адамдар , білетіндер еместер , оларды іске асыра алмайды ж?не , тіпті егер іске асыру?а тырысса , ?атеге а?ып ??йылады . Сайып келгенде , дана тек ?ана керемет ж?не жа?сы ?ылы?тар іске асырады , ал а?ылсыздар жасай алмайды ж?не , тіпті егер іске асыру?а тырысса , ?атеге а?ып ??йылады . Ал д?л осылай ?ділдер сия?ты ж?не жалпы барлы? керемет ж?не жа?сы ?ылы?тар ра?ымшылдар?а негізі салын?ан , анау мынаны? ереді , не ж?не ?ділеттілік ж?не ?ркім бас?а ра?ымшыл даналы? бар ".

На?ыз ?ділеттілік , Сократумен , мынау білім ананы , не адам?а жа?сы ж?не керемет , сонымен ?атар ж?не пайдалы , ра?ат?а , тіршілік ба?ыт?а оны? жа?дай жасайды .

Ра?ымшыл , т . е . тану ананы , не жете алады игілік бар тек “ мейірбан адамдар ”.“ ди?андар ж?не ?те алыс бас?а , ж?мыс істеушілер ананы? , ?зінені ?здері білу ?шін ... ?йткені олар біледі тек анау , не денеге міндеттейді ж?не о?ан ?ызмет етеді ... Ал сонды?тан , егер е? тану ?зінені а?ыл за?ы бар , ешкім б?ларды адамдарды? м?мкін емес а?ылдымен білімнен ?алау ?зінікін ”. ?андай ?атты Сократты? бір сыныпты б?ліп алады бас?аны? сондай мінез-??лы? оны? діни - этикалы? о?уды? . Ра?ымшыл , д?л осылай ?ой ?алай ж?не білімні? , с?йкес оны? о?у?а , мейірбан же?ілдікпен келеді (“ ж?мыс істеушісіздерді? ”). ол а?с?йекті ??рметтеген , оны? о?уы беріктік туралы , мына сынып на? м??гілікті? ж?не адамгершілік нормаларды? ?згермейтініні? идеологияны айтады . Сократовская ра?ымшыл діни уа?ызы саяси та?айындауды бол?ан . Ол ?зі с?йлейді туралы ?зіме , не ?амын ойлайды , к?бірек бет болады ?алай дайындау ?шін , ?абілеттілерді? саяси ?ызметті? артынан ?абылданылу . Сондай ба?ытта мыналар жанында олар?а афиналы? азамат саяси т?рбиелеуі бас?арыл?ан , а?с?йек саяси ?стемдіктері б?рын?ы ?алпына келуді? дайындау ?шін , ?айту " ?келерді? ?сиеттеріне ".

Сократ негізгі ра?ымшылдарымен есептейді :

1. ?стамдылы? - ?алай ??марлы?тар жуасыту

2. ерлік - ?алай ?ауіп-?атер же?у

3. ?ділеттілік - ?алай ??дайшыл ж?не адамды? за?дары са?тау .

Барлы? мынау адам тану жолымен ие болады ж?не ?зін-?зі тануды? .

Сократ ж?ргізу ерлік туралы , саналы?та , ?ділеттіліктер , сыпайылы?ты? .

Мемлекеттік т?рлері

Келісімге келмейтін д?шпанмен болу афиналы? халы? к?пшіліктерді? Сократы . ?алай а?с?йек идеологімен болды мен ол с?йлегенмін , оны? о?уы беріктік туралы , мына сынып на? м??гілікті? ж?не адамгершілік нормаларды? ?згермейтініні? идеологияны айтады . Ксенофонтумен , Сократ ?атты ?уанады " е? ертедегі ж?не е? білімді мемлекеттермен ж?не халы?тармен ", себебі олар " е? ??дайшылдар ". к?бірек ананы? :"... ол ойлайды , не о?ан персиялы? патша ?лгісіні? артынан ?ят емес алады ", себебі персиялы? патша аса м?ртебелі ж?мыстармен егін шаруашылы? ж?не ?скери ?нерді есептейді . Жер ж?не ?скери ?нер - ежелгі б?йым " мейірбан мырзаларды? ", землевладельческоймен рулы? а?с?йекті? . Сократ , Ксенофонтумен , егін шаруашылы?ы мада?тайды . Ол у?де беруге м?мкіндік ту?ызады " жа?сы у?дені? ??лдар?а " ж?не " ж?мысшы приохочиватьтарды? ж?не ты?да?ан?а оларды? септеу ". ауыл шаруашылы?ы - ана ж?не барлы? ?нерлерді? с?т ана , тіршілік ?ажеттіліктерді? ?айнары ?шін " мейірбан мырзаны? артынан ", жа?сы ж?мыс ж?не жа?сы ?ылым . Ол с?лулы?ты ж?не к?шті денеге хабарлайды , ерлікке т?рткі болады , ?те жа?сы береді ж?не е? жан ?иярларды? азаматтарды? жалпы игілігіне . ?алалы? ж?мыстар?а , к?сіптерге мына ауыл шаруашылы?ы противополагается жанында ?андай зиян келтіруші іске ж?не жа?бырлат?ыш?а ?иратушымен . Артта ?ал?ан ауыл Сократ тыстасы -- оны? к?сіптерімен , ?нерк?сіппен ж?не саудамен ?ала?а ?арсы . Сократа сондай арманы . мына арман адепттеріні? керек т?рбиеледі . Осы арадан ?здіксіз , толассыз , Сократа пропагандическаямен ж?ргізілетін ?ызметі к?ннен к?нге . Сократ ерлік туралы , саналы?та , ?ділеттіліктер , сыпайылы??а ??гімелеседі . Ол к?руді ?алау афиналы?тарды батыл адамдарды? азаматтарында , біра? сыпайыларды? , емес ?атал , саналы , ?ділдерді? ?з достарыма к??іл болуларда , біра? д?шпандар?а емес тіпті . Азамат ??дайлар?а тиісті сену , ??рбанны? олар?а ?келу ж?не діни ырымдар барлы? жалпы орындау , ?зіме ??дайларды? шапа?аттылы?ына ж?не тыйым салу ?міттену " батылдануды? " ?лем , аспан , планеталар о?у . С?збен , азамат ?олдарда жуас , ??дайдан ?ор?атын , тілал?ыш ??рал-сайманмен тиісті болу " мейірбан мырзаларды? ". ереді , ?йтеуір , еске алу , не д?л осылай Сократ белгіледі ?ой мемлекеттік т?рлерді? таптастыруын , этико - саяси о?у ?зінікін негізгі жайлардан аралап шы?а . Мемлекеттік т?рді? , Сократоммен еске т?скендер , осындайларды? : монархия , тирания , а?с?йектер , плутократия ж?не демократия .монархия , Сократа к?руі н?ктесінен , анамен тираниядан ??йып алады , не за?ды ???ы?тар?а с?йенеді , ал ?кімет зорлы? к?рсету басып алуына емес , ал сонды?тан ж?не адамгершілік ма?ынамен ие болады , тиранияда келмей ?алушымен . А?с?йекті , бас?а мемлекеттік т?рлерге б?ріне к?птпеген білетін ж?не адамгершілік адамдарды , Сократ жо?ары ба?алайды ?кімет сия?ты аны?талады , сыншылар ?з ?ш ?сіресе ба?ыттай к?не демократия?а ?арсы ?абылдау?а болмайтынны? сия?ты к?ру оны? н?ктесінен мемлекеттік ?кімет адамгершіліксіз т?рлері . ?алай мен с?йлегенмін , Сократ - афиналы? демократия д?шпаны . С?ра? орынына ?арыш туралы , с?ра?ты? адам туралы б?рімен оны? байланыстармен ол антропозитизмді ?ояды . Сократ а?артушы роліне талаптан?ан . Ол ?ой таби?ат зерттеу д?шпаны ( ??дайларды? ісіне ?ол с??уды? ). ма?сат оны? философияны? - діни - ?негелі д?ниетану негіздеу , таби?ат тануы - ??дайсыз іс . Сократумен , ш?б? ?зін-?зі тану?а ж?ргізеді , ?ділеттілік т?сінуіне содан со? , ???ы?тар , за?ды , жауызды?ты? , жа?сылы?ты? . Ол ?ой айтты , не адамды? рухі тануы - міне негізгі . Ш?б? субъективті рухке ж?ргізеді ( адам ), ал объективті рухке содан со? ж?ргізеді ( ??дай ). та?ы да ?ой Сократумен , ерекше ма?ына ра?ымшыл ма?ыз тануын болады . Ол ойлау диалектикалы? ?дісі туралы с?ра?ты ?ойды . Ол ?ой сендірді , не шынды? - мынау адамгершіліктік . Ал на?ыз адамгершіліктік -- мынау білім ананы , не жа?сы . Ж?не білім элитарносты ра?ымшыл?а ж?ргізеді .

Сократ болу т?тас адаммен , ?шін ?айсыны? ?зіне меншікті ?мір философиялы? проблемамен болды , ал ?те ма?ыздымен философия проблемаларынан ?мір м?ні туралы ж?не ?лімдер с?ра? болды . А?и?атты? философиясына б?ліп алмай , ?ызмет барлы? ?ал?аны жа?тарынан , ол та?ы азыра? айыпты ?андайда анау е? философия расчленениисі болмады . Сонша оны? д?ниетануы болды ?ой т?тас , жер , тіршілікпен , сонша ?ой рухани ?мір толы? ж?не тере? айтылуымен ж?не к?не ?лемні? . біра? анау , нені? Сократ ?зі істемеді , тарих ол ?шін істеді . Ол жа?сы істеді анамен , каталогизировать ?шін бір оны? с?з с?йлеуді? этикалы? , бас?алар сия?ты - диалектикалы?тар сия?ты , бір - идеалистік , бас?алар сия?ты - апат - материалистіктер сия?ты , бір - діни , бас?алар сия?ты -- шерік ?атушылы?тар сия?ты . Оны ма??лда?ан " ?з " е? ?р т?рлі идеологиялы? а?ымны? , о?ан бір жа?тылы?ты? ж?не бір жа?тылы?ты? философиялы? шарап?а ?ойыл?ан , Сократпен ?айсыларды айыпты бола ал?ан жо? . Ана белгілер , біз ?рт?рлі мектептерге уа?ыттарды? жа?а философиясын ж?не ба?ыттар , Сократу расчленяем идеологиялы? , ал оны? негізін салушыларына ?сіресе , ?олдану?а болмайтын .

Сократа ?лімі

Тирания ??латуынан кейін отызды? ж?не Афиныларда б?рын?ы ?алпына келуді? Сократ демократиялары ??дайсызды?та айыптал?ан болатын . Айыпталу Мелета трагедиялы? а?ынынан аралап шы?ты , Анита бай тері илеушісіні? ж?не Ликона шешеніні? . диалогте « Менон » Платон хабарлайды , не Анит , демократ , Афинылардан изгонявшийся отыз тиранмен ж?не ?атысушы оларды? ??латуды? , софисттермен шеткі іш тартусыз алды к?рсетеді , с?йлей , не « софисттер -- мынау ай?ын опат болу ж?не б?зу ?шін аналарды? , кім олардын мекендейді » ?ашан Сократ , афинянмен к?рнекті ?атарда?ы балаларды? ?лгісіне келтіре , сенімділік айтады , не « болмайды ра?ымшылдар о?ыту » Анит ?рескел оны айналдырып ?азады , кейін нені? Сократпен к?йікпен к?ріп ?алады , не Анит ойлайды , не ж?не ол , Сократ , ??сас софисттерге адамдарды ??ртады , диалогте « Эвтифрон » кездейсо? ?арсы алын?ан Сократ с?йлейді олар?а Эвтифрону , не біреу майдалайды , адам , к?рінетінше , жас ж?не ма?ыздысыз , о?ан , Сократа , с?з тасу жазды , ?айда том?а оны? айыптайды , не ол жастарды аз?ындатады , жа?а ??дайларды ойлап шы?ара ж?не к?рі т?мен т?сіре . Эвтифрон Сократаны тыныштандырады . біра? 399 жыл к?ктемімен н?а дейін . э . философ гелиеейді? алдында алдына келді -- сотпен ант бергендерді? . Айыптаушы кім, не ретінде майдалау?а с?з с?йледі , м?лімдеген , не том?а Сократа антты айыптайды , не « ол ??дайларды есте ?стамайды , ?ала есте ?стайды , ал жа?а ??дайлар енгізеді , ж?не том?а айыпты , не жастар аз?ындатады ; ж?не жаза ?шін анау -- ?лім » табыс?а арнал?ан дауыстарды? бесінші б?лімін ?алай дегенмен айыпталу ?зінікін теріп алу?а тиісті болу?а майдалайды аналарды? , кім Гелиеде м?жіліс ??р?ан . ?ор?айтын с?йлеу ?зінікін Сократ айыпталуына жауап?а айтты , ?айсыда айыпталуды? ол ?арсы ?сыныл?ан жо??а шы?ар?ан , кейін нені? дауыстарды? к?пшілігімен айыпты ?на?ан болатын . Е? Сократу ?азір керек болды ?зіме жаза та?айындау . Олимпиада чемпиондармен бірге Пританееде ?мірлік тегін т?скі тама? ол о?ан беруге ?сыныс жасады , ал е? болма?анда - айып п?л біреуінні? минаны , кейін нені? ант бергендер дауыстарды? ?лкен санымен та?ы ?лім жазасына Сократаны соттады . ?шінші с?йлеуді Сократ анада ?зінікін айтты , айтып , не ол к?рі ( о?ан 70 жыл анада болды ) ж?не ?лімдерді ?ор?ымайды , бар немесе болмыссыз?а асу , немесе Аидеде ?мір , ?айда ол Гомероммен ж?не бас?а к?рнекті адамдармен кездеседі . Жадта ?ой ?улетті? ол , Сократ , данамен м??гі-ба?и ?алады , анада ?алай оны айыптаушылар к?йзеледі ( ж?не шынында олар , Плутарху с?йкес , асылды ). барлы? Сократа ?ш с?йлеуі туындыда платоновскомда болады « Сократа мада?ы ».

Лезде Сократты ?лтіруге тиісті болды , біра? Афинылардан сот ?арса?ында миссиямен жыл сайын?ы дінимен кеме Делос аралына кетті . Кеме ?айтаруына дейін ?детпен тиым салыну?а ?лтір . Т?рмеде ?ткізу отыз к?нді тура келді к?туде Сократу ?лтір . ?арса?ында оны? Сократу?а ерте та?ерте?мен , т?рмешіні пара беріп ?зіне ?аратып , Критон оны? досы ?ысым?а алады , хабарла?ан , не к?зетшілер пара?а сатыл?ан ж?не Сократ ж?гіре алады . Сократ бас тарта , есептей , айт?андай-а? екен аны?тал?ан за?дар?а к?ну , бас?аша ол Афинылардан эмиграция?а кету . Ж?не біра? ?азір ?діл емес оны соттады, за? керек есте ?стау . Туралы мынада диалог платоновскогосынан біз білеміз « Критон ». диалогте ?ой « Федон » Сократа ?мірлері Платон со??ы т?п туралы ??гімелейді . мынау Сократ к?ні ?з о?ушыларыммен ?ткізген . Ол олар?а с?йлейді , не ?лімдерді ?ор?ы?пайды , себебі о?ан ?з философияммен ж?не ?мір бейнесімен барлы? дайын болатын . ?йткені ?зіндік философиямен ш??ылдану , оны? сенімімен , бар емес не . Бас?а , ?лу сия?ты ?шін жер ?мірлер ж?не осво?а дайындау - ?лмейтін бождениюді? оны? ажалды дене ?абы?ынан т?ншы?тыр . Ксантиппа ?йелі кешке келді , Сократты?туыс?андары келді , ?шеу ?лды? оны? ертіп ?келген . Ол олардын оларды? ?оштасты ж?не жіберді . Содан со? Сократ ?з о?ушыларыны? ?атысуында ра тоста?анын ішті . Тыныш Платонуды? , Сократ с?йкес ?лді . Оны со??ы с?здермен ?тініш Асклепию ??рбанына ?тешті ?келді . жазыл?ан сондай ??рбанды медицина ??дайына ?деттегі ?келген . Сократ ?ой мыналар?а астын сызып ?оюды ?ала?ан , не дене ?лімі - мынау жазылу т?ншы?тыр . ?иынсыз к?ріп ?алу , не « федоновский » ?лім ?зіме Сократ бас?аша ?сынады , немен - краттарды? « мада?ты? ». мынау та? ?алмайтын . Сократ « мада?ты? » Сократумен тарихиге жа?ыныра? . « Федоне » ?ой Платон Сократуды ?осымша жазды жі?ішке ?з , идеалистік к?з?арастар к?бірек , ?лмейтіндік т?рт д?лелі т?ншы?тыр ?з оны? ауыздарына салып . ?мір сондай сырт?ы жа? ж?не Сократа ?лімдері . Сократа ішкі ?мірі . Сократ ойшыл пайымдаушылы?ты с?йген . Сирексіз ол соншама кеткен е?ді ?зінені , не еті тірісіз т?р?ан ж?не сырт?ы ?лемнен с?нген . Плада - тоновском диалогте « той » Алкивиад айтып береді , не бір к?ні уа?ыт?а Потидеи Сократ ?амаулары т?рып ?алу?а ойланып ?алып , нс орыннан барып келе , т?уліктер . Сократ рухани эволюцияны кешірді . О?ан бас?а ешуа?ытта келген жо? , не ол дана , ?зірше с?ра??а бірді? оны? сыйлаушыны? , бар кім , дельфийлік киіз кітапша жауап берді , не жо? , немен Сократ ?те абдыра?ан болатын . Опровер - ?атынасты пифияны , Сократ июді тілей аналармен , кімді а?ылды есептеді ?зінені , біра? та? ?алумен к?рді , не даналы? б?ларды адамдарды к?рсетемін - щаяся . сонымен ?атар Сократ анада т?каппарланбады . Ол шешті , не аполлон пифия ауыздарымен айтуды ?ала?ан , не Сократ бас?аларды? емес себебі ол на?ты дана , ал себебі ол біледі , не оны? муды - рость ??дай даналы?ыны? алдында т?кке т?рмайды . Бас?алар ?ой дана емес , себебі ойлайды , не олар бірде?е біледі . Сократ формули д?л осылай - рует ?зінікі басымды? бас?а адамдарды? ?стінде :« Мен білемін , не мен еште?е білмеймін ».

Н?тиже

Сократ болу т?тас адаммен , ?шін ?айсыны? ?зіне меншікті ?мір философиялы? проблемамен болды , ал ?те ма?ыздымен философия проблемаларынан ?мір м?ні туралы ж?не ?лімдер с?ра? болды . А?и?атты? философиясына б?ліп алмай , ?ызмет барлы? ?ал?аны жа?тарынан , ол та?ы азыра? айыпты ?андайда анау е? философия расчленениисі болмады . Сонша оны? д?ниетануы болды ?ой т?тас , жер , тіршілікпен , сонша ?ой рухани ?мір толы? ж?не тере? айтылуымен ж?не к?не ?лемні? .

?олдан?ан ?дебиет тізімі

1.« Философия ». В . A . Канке . М .,« Логос »,1996.

2.«106 философ . ?мір , та?дыр , о?у »,« Таврия » Симферополь ,1995.1- ый том , даналы? анатомиясы .

3.« Сократ , Платон , Аристотель , Сенека » тамаша адамдарды? ?мір , Ф ?мірбаянды? кітапханасы . Павленкова . М?скеу , баспа « республика »1995.

4.« Тарих к?не философияны? » конспект баяндауда . A . Ф . Лосев . М?скеу .« Ой »1989.

5.« Ба?ыт лекцияларды? ертедегі философиямен ». A . Н . Чанышев . М?скеу .« Е? жа?сы мектеп ».1981.

Array17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011