БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Darba algas noteicoрie faktori un darba algas dinamika Latvijв

Darba algas noteicoрie faktori un darba algas dinamika Latvijв

Augstskola

S.I.A. “Tur?bas m?c?bu centrs”

[pic]

2. Past?v?gais darbs mikroekoekonomik?

Darba algas noteico?ie faktori un darba algas dinamika Latvij?

Darbu p?rbaud?ja doc. A.Rubanovskis

1997.gads.

Piepras?juma likuma darb?ba Latvijas

tautsaimniec?b?

Ievads

Br?vaj?tirg? tirg? katrs var v?rot to, ka cenu l?meni nosaka pre?u un

pakalpojumu piepras?juma un pied?v?juma konkr?tais sam?rs, lai gan cenu

veido?an?s procesu ir ar? daudz dzi??ki pamati. Runa ir par pirc?ju un

p?rdev?ju emocion?l?s r?c?bas motiv?ciju tirg?, par to, k?das ir ??s

r?c?bas sekas.

Piepras?jums ir pirc?ju - pat?r?t?ju un pirkumu - emocion?l? r?c?ba, kas

v?rsta uz pre?u ieg?di atbilsto?i vi?u v?lmei, izv?lei, vajadz?bai un

maks?tsp?jai noteikt? laika period?.

Piepras?juma l?kne

Saska?? ar cenu teorijas jaut?jumiem ir izveidota piepras?juma l?kne,

kas par?da konkr?tas preces tirgus piepras?juma apjomu atkar?bu no cenu

l?me?a. Piepras?juma l?kne ar? par?da to noteikto preces daudzumu, kuru

pirc?ji ir gatavi un sp?j?gi ieg?d?ties, past?vot zin?mam cenas periodam,

noteikt? laika period?.

Q

0

C

No ??s l?knes izriet, ka cenai s?kotn?ji pieaugot, piepras?jums

samazin?s. Ne visur piepras?jums cenai piaugot samazin?s vien?di, ir

vien?bas, kur?s cenai pieaugot piepras?jums tiek samazin?ts maz?k? apjom?.

Piepras?juma l?kne raksturo pirc?ju ekonomisko r?c?bu atkar?b? no

cenu l?me?a. ?aj? l?men? c?lonis (motiv?cija) ir cena, sekas - piepras?tais

preces vai pakalpojuma daudzums. Past?v ar? apgriesta sakar?ba: c?lonis

(motiv?cija) ir piepras?tais preces daudzums, bet sekas - cenu l?menis. Gan

vien?, gan otr? gad?jum? c?loni ar sek?m savieno saimniekot?ju subjektu

ekonomisk? r?c?ba.

Piepras?juma l?knes veido?an?s cenu izmai?as ietekm?

Piepras?juma l?kne veidojas, augstai cenai nosakot mazu piepras?jumu

(daudzumu), bet, cenai pazeminoties, piepras?jums aug; l?kne tiecas pa labi

uz leju. Ir iev?rots ar? tas, ka augsta cena ierobe?o piepras?jumu, bet

zema cena veicina pre?u pirk?anu.?eit rodas divas probl?mas, kas saist?tas

ar pirc?ju soci?li ekonomisk?s izdz?vo?anas nosac?jumiem un vi?u vajadz?gu

apm?riem.

L?kne raksturo ar? t?du faktoru, ka d?rg?s preces ieg?d?jas

atbilsto?ais sabiedr?bas sl?nis, bet zem?kas cenas papla?ina piepras?t?ju

loku. ?eit lo?iski saist?s cenu l?menis, piepras?juma lielums, izdz?vo?anas

nosac?jumi, maks?tsp?ja un vajadz?bas.

Ien?kuma un aizst??anas efekts

??da ekonomiska r?c?ba vispirms ir saist?ta ar ien?kuma efektu. Katra

cilv?ka ien?kums parasti ir noteikts, ierobe?ots lielums. Lai pirc?js p?c

iesp?jas piln?g?k apmierin?tu savas vajadz?bas, vi?am ir nepiecie?ams

r?p?gi,ko,pirkt, cik daudz pirkt, k?d?m prec?m dot priek?roku, kuras preces

ir visvair?k nepiecie?amas. Ja k?dai precei cena tiek pazemin?ta, tas dod

iesp?ju dot? ien?kuma robe??s palielin?t ?is preces pirkumu. Turpret?, ja

preces csna aug, tiek palielin?ta, tad pirk?anas iesp?jas samazin?s. L?dz

ar to ??s preces piepras?juma lielums samazin?s. Ta?u tas ne vienm?r notiek

tie?i t?. Ja pirc?jam ?? prece tie??m ir neaizvietojama, vajadz?ba p?c ??s

preces tie??m ir neatliekama, dot? prece tiek pirkta par ?o augst?ko cenu

iepriek??j? daudzum?; bet pre?u ieg?di, kuras pirc?jam ir maz?k

nepiecie?amas, kuras pirc?ja vajadz?bu skal? ie?em maz?ku vietu, vi?? ir

spiests samazin?t.

?eit minams atbilsto?s piem?rs. Y? straujais maksas pieaugums par

dz?vok?u ?ri, apkuri, karsto ?deni, par transporta pakalpojumiem tika

nov?rots 1992 gada novembr?. L?dz ar to 1993 gada janv?r?daudzas ?imenes

bija spiestas b?tiski sa?aurin?t da??dus savus l?dzi?in?jos pirkumus. Pie

t? pa?a var min?t v?l k?du piem?ru. Latvij? 1992 gad? no septembra l?dz

decembrim sviesta un siera p?rdo?ana samazin?j?s par 40(. Tas izskaidrojams

ne tikai ar ?o produktu cenu iev?rojamu pieaugumu. Cenas, kas tika

k?pin?tas ?aj? period? ?oti pla?am pre?u kl?stam, pirc?jam lika izv?l?ties,

lemt, ko pirkt, k?d? daudzum? pirkt, kuras preces nepiecie?ams ieg?d?ties

iepriek??j? daudzum?, kuru pre?u ieg?de j?samazina, no kur?m prec?m

j?atsak?s pavisam. Protams, ka ??da izv?le ir stipri individu?la tom?r ir

nov?rotas noteiktas likumsakar?bas pirc?ju izv?les vid?.Nav pat izsl?gts un

noliedzams, ka piepras?jums p?c da??m prec?m, kuras ir relat?vi l?t?kas

pirm?s nepiecie?am?bas preces, pieaugs. ?eit veidojas atkal cita

c?lo?sakar?bas.

Vienot?b? ar ien?kuma efektu past?v aizst??anas efekts. Vienu un to

pa?u vajadz?bu bie?i sp?j apmierin?t vair?ki atsevi??i labumi. Pie?emsim,

ka preces A un B ir sav? starp? aizvietojami produkti (piem?ram, ?ie

produkti var?tu b?t c?kga?aun liellopu ga?a, kurus var vienu ar otru

aizvietot). Ja preces A cena samazin?sies,bet preces B cena paliks

nemain?ga, tad ir dro?i paredzams, ka piepras?jums p?c preces A pieaugs,

bet p?c preces B samazin?sies. Noz?m?gair ??du pre?u cenu attiec?ba. Ja

vienlaikus cena paaugstin?sies gan precei A, gan B, bet bet precei A ?is

sad?rdzin?jums b?s liel?ks, tad pirc?ja emocion?l? r?c?ba iesp?jams b?s, ka

k?da da?a pirc?ju atteiksies no preces A pielietojuma, bet palielin?s

kop?jo piepras?jumu p?c preces B.

?? b?tisk? un nepiecie?am? c?lo?sakar?ba starpcenu l?meni un

piepras?juma lielumu, kas past?v?gi atk?rtojas, ekonomikas teorij? tiek

raksturota k? piepras?juma likums. Katrs punkts uz piepras?juma l?knes

liecina par pamatotu un konkr?tu sam?ru starp cenu un piepras?juma lielumu,

ko nosaka pirc?ju ekonomisk?s r?c?bas mot?vi:

No piepras?juma lieluma izmai??m ir j?iz??ir piepras?juma izmai?as.

?rpuscenas faktori, kas ietekm? piepras?jumu

Analiz?jot piepras?juma lieluma izmai?as atkar?b? no cenu l?me?a,

j??em v?r?, ka iepriek? aprakst?t? c?lo?sakar?ba darbojas tikai un vien?gi

tad, ja past?v vien?di nosac?jumi. Gan pat?ri?a priek?metu, gan ar?

ra?o?anas resursu tirg? pirc?js nevar izvair?ties no p?r?jiem nosac?jumiem.

Pirc?ja r?c?bu tirg? bez cen?m konkr?ti motiv? un iespaido ar? da??di

?rpuscenas faktori.

Pirmk?rt, neap?aub?mi, ka ?is faktors ir pirc?ja gaume, modes izmai?as,

k?di ieteikumi, rekl?mas psiholo?isk? iedarb?ba uz pirc?ju. Saprotams, ka

?ie momenti neatkar?gi no cenu l?me?a re?li palielina vai samazina

noteiktas preces piepras?jumu. Otrk?rt, periodiski var pieaugt un p?c tan

stabiliz?ties vai sarukt piepras?jums p?c jaun?m prec?m, kas rosina un

att?sta jaunas vajadz?bas. ?eit past?v noteiktas c?lo?saka??bas starp pre?u

kvalit?ti, izmanto?anas iesp?ju daudzveid?gumu un piepras?juma apjomu.

Tre?k?rt, pirc?ju ien?kumu lielums, to pieaugums vai samazin??an?s var

iev?rojami ietekm?t piepras?jumu p?c d?rg?m vai l?t?m prec?m, lai gan ?o

pre?u cenas paliek nemain?gas. Ceturtk?rt, tie ir klimatiskie apst?k?i, kas

likumsakar?gi samazina vai palielina noteiktu sezonas pre?u piepras?jumu.

Piem?ram, karsta vasara, silta ziema, lietains rudens utml.Piektk?rt, viens

no b?tisk?kajiem ?rpuscenas faktoriem, kas ietekm? piepras?jumu ir pirc?ju

kop?jais skaits(situ?cija valst?, re?ion?, iedz?vot?ju skaits un t?

izmai?as, iedz?vot?ju vecuma strukt?ra). Atbilsto?i ?eit pieaug

piepras?jums p?c t?m prec?m, kuras ir nepiecie?amas atbilsto?? vecuma

cilv?kiem. ?aj? sakar? pieaug vai samazin?s piepras?jums p?c b?rnu

sortimenta prec?m, p?c prec?m un pakalpojumiem, kurus galvenok?rt p?rk

vec?ki cilv?ki. T?pat pie ?? ?rpuscenas ietekm?jo?? faktora ir minama

emigr?cija vai imigr?cija, kas t?pat ietekm? piepras?jumu. Sestk?rt,

atkar?bas efekts, kur cenu pieaugums samazina piepras?jumu p?c vienas

preces, bet palielina p?c k?das citas. Piem?ram, benz?na cenu pieaugums

samazina ne tikai piepras?jumu p?c automa??n?m, bet ar?to to lieto?anas

intensit?ti. L?dz ar to samazin?s piepras?jums p?c autoriep?m, rezerves

da??m, remonta pakalpojumiem. T?l?k l?dz ar to ar? samazin?sies gar??u

celtniec?ba. ?? piepras?juma samazin??an?s savuk?rt sekm?s piepras?juma

palielin??anos p?c l?t?kiem transporta pakalpojumiem. Sept?tk?rt,

ekanomisks ?rpuscenas faktors, kas akt?vi motiv? pirc?ju r?c?bu, ir preces

p?rdo?ana uz kred?ta un t? nosac?jumi. Pat?ri?a priek?metu un da?u

pakalpojumu tirg? piepras?jumu rosina iesp?ja par pirkumu samaks?t ar

kred?tkar?u pal?dz?bu. ?is ?rpuscenas faktors arvien bie??k s?k ietekm?t

piepras?jumu p?c prec?m un pakalpojumiem Latvij?.Astotk?rt, orient?cija uz

cen?m un ien?kumiem n?kotn?. ?eit pirc?ja m?r?is var b?t ?odien pirkt

l?t?k, lai v?l?k p?rdotu d?rg?k. Vai ar?, ja ir gaid?ma cenu pazemin??an?s,

tad no pirkuma pagaid?m attur?ties. Dev?tk?rt, kas Latvijai varb?t nav tik

rakstur?gi, ir politiski un soci?li ?rk?rtas notikumi, kari, dabas

katastrofas, kuru iespaid? var b?t v?rojams gan piepras?juma samazin??an?s

vai ar? palielin??an?s p?c k?d?m ?pa??m prec?m. Desmitk?rt, valsts

administrat?vo pas?kumu - ra?o?anas resursu ieg?des limitu noteik?ana,

pat?ri?a priek?metu norm??ana. ?odien Latvij? tas vairs nav aktu?li, bet

pirms vair?kiem gadiem, kad tika ieviesta talonu sist?ma, tas sav? zi??

ietekm?ja piepras?jumu. ?ajos apst?k?os bija spiests pirkt preci, kuru

varb?t br?v?s tirdzniec?bas apst?k?os neb?tu pircis.

Piepras?juma izmai?u l?knes, ?rpuscenu faktoru ietekm?

L?dz ar ?rpuscenu faktoru ietekmi uz piepras?jumu, main?s ar?

piepras?juma l?kne.

D1 D2

C .

0

Q

Ja piepras?jums aug, jaun? l?kne p?rvietosies pa labi no s?kotn?j?s l?knes,

ja piepras?jums samazin?sies, jaun? l?kne atrad?sies pa kreisi no s?kuma

varianta.

L?kne D,D ir s?kotn?jais piepras?jums. L?kne D(,D( liecina par to, ka

?rpuscenas faktoru ietekm? piepras?jums ir pieaudzis. Savuk?rt l?kne D(,D(

atspogu?o piepras?juma samazin??anos.

Visi faktori, kas ietekm? piepras?juma lielumu un izmai?as valsts tirg?, ir

saist?ti ne tikai ar valsts pirc?ju r?c?bas motiv?ciju. Starptautisk? darba

dal??ana un tirdzniec?ba, kop?jie tirgi ar? ietekm? citu valstu tirgus

piepras?jumu. Pierobe?as pils?tas, rajonos iep?rkas ar? kaimi?valsts

iedz?vot?ji.

Secin?jumi

Piepras?jums ir viens no visietekm?jo??kajiem faktoriem cenu

veido?an?s tirgus meh?nism?.Tas ir k?das preces daudzums, kuru pirc?ji -

pat?r?t?ji un firmas ir sp?j?gi ieg?d?ties sav? ?pa?um? atbilsto?i vi?u

maks?tsp?jai noteikt? laika period?.

Latvijas tautsaimniec?b? piepras?jumu galvenok?rt ietekm? atsevi??u

pre?u cenu regul?rs pieaugums, kas l?dz ar to samazina piepras?jumu p?c

vienas preces, bet palielina p?c otras preces. Lai gan ir preces p?c kur?m

piepras?jums nemain?s, neskatotis uz cenu izmai??m.

Latvijas tirgus ekonomisk? cenu sist?ma v?l nav nostabiliz?jusies, kas

ar? piepras?jumu nep?rtrauktu izmai?u.

Regul?r? tirgus ekonomik? darbojas vienots tirgus cenu veido?an?s

meh?nisms, kur netikai cena ietekm? piepras?juma un pied?v?juma lielumuu,

bet ar? piepras?jums un pied?v?jums mijiedarb?b? regul? cenu l?meni.

Saturs.

1. Ievads 1 lpp.

2. Piepras?juma l?kne 1 lpp.

3. Pied?v?juma l?knes veido?an?s cenu izmai?as ietekm? 1 - 2 lpp.

4. Ien?kuma un aizst??anas efekts 2 - 3 lpp.

5. ?rpuscenas faktori, kas ietekm? piepras?jumu 3 - 4 lpp.

6. Piepras?juma izmai?u l?knes, ?rpuscenu faktoru ietekm?

4 lpp.

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011